Atomvåpen

Arbeiderpartiets mål er en atomvåpenfri verden.

Arbeiderpartiet vil:

  • Jobbe aktivt for målet om en verden fri for atomvåpen. Det bør være et mål for Norge og andre NATO-land å underskrive atomvåpenforbudet.
  • At Norge skal engasjere seg sterkere i FN, NATO og bilateralt for atomnedrustning.
  • Vi vil arbeide for nedrustning, og legge press på atommaktene for at de skal ruste ned. 
  • Føre en robust og balansert sikkerhetspolitikk for å ivareta Norges trygghet og handlefrihet, våre interesser og verdier.
  • Holde fast ved NATO-samarbeidet og samtidig gi norsk sikkerhetspolitikk flere bein å stå på ved å forsterke vårt sikkerhetspolitiske samarbeid i Norden, med Tyskland og andre nærstående land i og utenfor EU.
  • Styrke norsk innsats for konfliktløsning og forsoning gjennom nye fredsinitiativer.
  • Støtte aktivt opp om det svensk-tyske Stockholm-initiativet for atomnedrustning og sammen med likesinnede land bidra til å styrke ikkespredningsavtalen NPT.
  • Bringe det internasjonale våpenkontroll- og nedrustningsarbeidet videre og ta nødvendige initiativ for å regulere utviklingen av selvstyrte våpensystemer.
  • Arbeide med mål om å innføre sluttbrukererklæring fra alle land ved eksport av forsvarsmateriell og for at dette blir en norm internt i NATO.

Verden blir tryggere uten atomvåpen

Arbeiderpartiets mål er en atomvåpenfri verden. Dette målet nås først når land som har atomvåpen, forplikter seg til gjensidig nedrustning. Arbeiderpartiet vil at Norge skal engasjere seg sterkere i FN, NATO og bilateralt for atomnedrustning. Den internasjonale forbudstraktaten er et godt initiativ og bidrar til å øke stigma rundt atomvåpen. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det ikke mulig for NATO-land som Norge å undertegne uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse. Det bør være et mål for Norge og andre NATO-land å underskrive atomvåpenforbudet. Norge bør invitere likesinnede land i og utenfor NATO til å samarbeide om nedrusting.

Den teknologiske utviklingen stiller oss også overfor nye og sammensatte trusler. Stadig mer omfattende digitalisering, selvstyrte våpen, droner, kunstig intelligens, posisjoneringsteknologi, nye materialer og biologiske og medisinske gjennombrudd vil i stor grad forandre kriger og konflikters gang og kan utfordre grunnleggende prinsipper i krigens folkerett. Vi trenger internasjonalt samarbeid og regelverk for å styre denne utviklingen.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Atomvåpen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker