Samferdselsminister

Jon-Ivar Nygård

Jon-Ivar Nygård

Jon-Ivar ble tidlig aktiv i Arbeiderbevegelsen og meldte seg inn i Torsnes AUF i 1989. Hans interesse for politikk kom som et resultat av livlige diskusjoner rundt middagsbordet hjemme og en sterk rettferdighetsfølelse. Siden 1989 har Jon-Ivar bekledd viktige verv i både AUF og Arbeiderpartiet. Han har blant annet vært ordfører i Fredrikstad i 10 år, medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre og har i dag permisjon fra stortinget for å være statsråd.

Jon-Ivar er opptatt av å binde landet sammen og bygge ned avstandene i Norge. Som samferdselsminister er han svært stolt av å ha vært med på å halvere ferjeprisene og gjøre ferjer gratis til øyer og veiløse samfunn. Han er også stolt av at maksimalprisene på FOT-rutene blir halvert fra 01. April 2024. Han mener dette er to gode eksempler på hvordan AP/SP-regjeringa gjør det lettere å bosette seg i hele landet.

For denne regjeringa har det vært viktig å skape en jernbane for fremtiden. Etter høyre-regjeringens år ved roret var jernbanesektoren splittet opp og de ulike selskapene dro i forskjellige retning. Jon-Ivar har tatt grep for å føre spordrift inn igjen i BaneNor og jobber nå videre med å ta ytterligere grep for sterkere statlig styring, sikre en jernbane som får høyere punktlighet, gir et mer pålitelig tilbud til jernbanepassasjerene og en bedre arbeidshverdag for de ansatte i jernbanesektoren.

I tillegg er han opptatt av at vi skal bygge landet for fremtiden. Under Jon-Ivars tid i Samferdselsdepartementet har man hatt oppstart av viktige prosjekter som E134 Røldal-Seljestad, E134 Oslofjordforbindelsen, E6 Megården-Sommerset, Sotrasambandet og E10 Hålogalandsveien. I tillegg har regjeringen vektlagt drift og vedlikehold tyngre som gjør veiene du og jeg kjører på tryggere og mer forutsigbare. I tillegg har regjeringen har landet en byvekst-avtale med Tromsø og satt i gang forhandlinger med Nedre Glomma og Kristiansand om nye byvekstavtaler. Dette er viktige tiltak for å kutte klimagassutslipp og få de reisende i byene til å bruke gange, sykkel og kollektiv.

Nygård har tatt initiativ til at nasjonal transportplan skal legges frem et år før planlagt for å skape en mer realistisk transportplan. I den nye transportplanen vil det å ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt der vi må være gjennomgangstonen. Denne vil bli lagt frem våren 2024.

Når tiden strekker til liker Jon-Ivar å bruke tid på sjøen. Ellers prioriterer han å bruke naturen rundt seg i Fredrikstad. Han er særlig glad i å dra ut i Fredrikstadmarka.

  • Jon-Ivar er utdannet cand.mag. ved Universitet i Oslo 1994-1998.
  • Folkevalgt i Fredrikstad kommune fra kommunevalget i 1993 fram til stortingsvalget 2021.
  • Ble valgt til ordfører i Fredrikstad i 2011, og gjenvalgt både i valget i 2015 og i 2019.
  • Sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet siden 2014.
  • Langvarig medlem i Fagforbundet.
  • Samferdselsminister 2021-
Jon-Ivar Nygård på flyplass
Jon-Ivar Nygård
Mann på talerstol med blå dress og rød vegg bak

Jon-Ivar Nygård på talerstolen under Arbeiderpartiets landsmøte i 2017.

Jon-Ivar Nygård og Ingvild Kjerkol  smiler

Jon-Ivar Nygård og Ingvild Kjerkol på Arbeiderpartiets landsmøte i 2015

Gerd Kristiansen, Jon-Ivar Nygård og Kjersti Stenseng.

Gerd Kristiansen, Jon-Ivar Nygård og Kjersti Stenseng i 2016.

Bli bedre kjent med Jon-Ivar Nygård: