Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025

Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Det oppnår vi best i fellesskap.

Programkomiteen er i gang med å utarbeide forslag til partiprogram for stortingsperioden 2021-2025.

Jonas, alle skal med, landsmøtet

- Målet med programarbeidet er klart. Vi skal utvikle politikk som kan gi oss et mer rettferdig samfunn, som gjør det mulig å leve gode liv i hele landet, som sørger for trygge og gode jobber, og som får opp tempoet på klimaomstillingen uten at folk hektes av. Det er en formidabel oppgave, men med denne gjengen har jeg tro på at vi klarer det, sier Jonas Gahr Støre.

- Programkomiteen er satt sammen av folk med ulik bakgrunn, kompetanse, bosted og alder, og vi har fått til en god blanding av lang, politisk erfaring, som hos Rina Mariann Hansen og Sigbjørn Johnsen, og friske, nye øyne, som hos Wasim Zahid.

- Nå skal vi ut og lytte til folk i hele landet, samle innspill i partiorganisasjonen og fagbevegelsen og sammen finne gode svar på de utfordringene folk møter i hverdagen sin. Det gleder jeg meg til, sier Støre.

Arbeiderpartiets programkomite

Programkomiteen skal utarbeide forslag til partiprogram for stortingsperioden 2021-2025. Som del av arbeidet skal det også utarbeides et forslag til prinsipp-program for Arbeiderpartiet. Komiteen skal i samarbeid med sekretariatet legge til rette for en prosess som involverer medlemmer og velgere over hele landet. 

Programprosessen har som overordnede mål å lede fram til et tydelig prosjekt som vi kan invitere velgerne med på i 2021. Prosjektet skal oppleves nært folk, være tydelig forankret i våre verdier, og peke ut klare ambisjoner for hva vi skal få til i regjering. Alle medlemmer skal ha blitt invitert til å delta i programprosess, og oppleve at deres bidrag betyr noe. Programprosessen skal være navet i «prosjekt 2021», en del av vår organisasjonsbygging og av den lange valgkampen som starter i oktober 2019. 

Programkomiteen legger selv opp sitt arbeid, og setter ned eventuelle undergrupper den finner riktig.

Tidslinje for programarbeidet

Programkomiteen har sitt første møte 14. november.

I løpet av vinteren åpner vi muligheten for at alle som vil kan sende inn sine forslag til programmet på nett.

Komiteen skal levere et helhetlig utkast til program på høring i organisasjonen innen 10. oktober 2020. Det endelige utkastet til program skal leveres sentralstyret innen 10. januar 2021. Dette skal så debatteres og endelig vedtas på landsmøtet i april 2021.

Har du noe du vil spille inn allerede nå? Ta kontakt på program@arbeiderpartiet.no

Medlemmer av Aps programkomite

 • Leder av programkomiteen: Jonas Gahr Støre, stortingsrepresentant og partileder
 • Ina Rangønes Libak, AUF-leder
 • Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant
 • Are Tomasgaard, LO
 • Bjørnar Skjæran, nestleder
 • Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant
 • Mette Nord, Fagforbundet
 • Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant
 • Tom Kalsås, gruppeleder fylkesting
 • Mads Kleven, Fellesforbundet
 • Gro Bråten, gruppeleder fylkesting
 • Anne Rygh Pedersen, ordfører
 • Lozan Balisany, sykepleierstudent
 • Tonje Brenna, fylkesrådsleder
 • Wasim Zahid, lege og kommunestyrerepresentant
 • Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant
 • Rina Mariann Hansen, byråd
 • Sigbjørn Johnsen, tidligere statsråd

Nåværende partiprogram

Frem til det nye partiprogrammet er vedtatt gjelder det gamle programmet.

Arbeiderpartiets partiprogram 2017–2021 - Alle skal med

Sammen har vi kjempet frem et samfunn som sikrer folket tilgang til kunnskap, velferd og eierskap til landets rike naturressurser.

Et velorganisert arbeidsliv og et samfunn med små sosiale og økonomiske forskjeller har vært avgjørende for nordmenns sterke tillit til hverandre.

Nå ser vi at dette er under press.

De siste årene har forskjellene i landet vårt økt, andelen som er i arbeid er den laveste på over 20 år, og det skapes nesten ikke nye jobber. I tillegg viser de økonomiske utsiktene at vi må prioritere tøffere i årene som kommer.

Norge kan bedre enn dette. Arbeiderpartiet vil bygge på det beste ved landet vårt: Små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle.

Dette partiprogrammet legger vekt på å gripe mulighetene som finnes i vår tid.

Søk i Arbeiderpartiets politikk

Vis politikk innen

{{ apiSearchGroup.sectionTitle }}