Migrasjonsutvalget

Mer rettferdig asylsystem og mer bistand

Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg presenterer 12. september forslag fra innstillingen som gjelder asyl- og flyktningfeltet, som skal på høring i partiorganisasjonen. Integreringsdelen kommer på et senere tidspunkt, innen 1. oktober. Innstillingen er enstemmig.

I mandatet fra sentralstyret het det blant annet at utvalget skulle «gjennomgå utviklingstrekk på migrasjonsområdet» og «utvikle en helhetlig politikk».

De viktigste initiativene i forslaget er:

 • Hjelpe flere: en solidaritetspott for flyktninger og mottakerland
 • En mer rettferdig asylordning tilpasset vår tid
 • Ivareta barnets beste og motvirke at barn og unge legger ut på flukt
 • Tydeligere krav til identitet og en mer effektiv returpolitikk
 • Mer forutsigbarhet - balanse mellom innvandring og integrering

Migrasjonsutvalgets mandat

Vi lever i en tid med store folkevandringer som følge av krig, konflikt, fattigdom og klimaendringer.

I mange land fører høy innvandring til større mangfold, men kan også føre til økte motsetninger og økte forskjeller i samfunnet.   

Å finne internasjonale løsninger er avgjørende for å skape fred og trygghet slik at folk ikke legger ut på flukt. Det er behov for betydelig hjelp i områdene som er hardest rammet, og landene som tar imot flest flyktninger. 

Norge har ansvar for å hjelpe mennesker som flykter fra krig og forfølgelse. Dagens situasjon med ukontrollert innvandring til Europa er ikke bærekraftig. Gode løsninger på migrasjonskrisen krever utvikling på globalt, regionalt og lokalt nivå. Arbeiderpartiet må se disse spørsmålene i sammenheng. 

Norge skal være et åpent og inkluderende samfunn. Nøkkelen til god integrering er språk, arbeid og respekt for felles spilleregler. En hovedoppgave i integreringsarbeidet er å sette kommunene og arbeidslivet i stand til å få folk inn i arbeid og deltakelse. 

Utvalget skal på migrasjon og flyktningpolitikk:

 • Gjennomgå utviklingstrekk på migrasjonsområdet og stimulere til debatt og kunnskapsheving i Arbeiderpartiet om globale migrasjonsspørsmål og hvordan de vil påvirke Norge og norsk politikk.
 • Utvikle en helhetlig politikk som ser migrasjon, immigrasjon og integrering i sammenheng. 
 • Hente inn erfaringer fra våre søsterpartier i andre land
 • Sørge for at det blir gjennomført en bred debatt i partiorganisasjonen om migrasjon som en del av arbeidet.
 • I arbeidet skal det legges vekt på å innhente synspunkter fra miljøer også utenfor partiets organer og medlemmer.

Utvalget skal på integrering:

 • Gjennomgå og foreslå forbedringer i den helhetlige integreringspolitikken.
 • Sammenfatte gode eksempler på vellykket integreringspolitikk i norske kommuner og sammenlignbare land.
 • Foreslå målrettede tiltak som vil øke sysselsettingen i innvandrergrupper med lav sysselsetting.
 • Foreslå tiltak for å bekjempe «sosial kontroll».

Innspill til utvalget kan sendes til migrasjon@arbeiderpartiet.no

Utvalget vil sende sitt forslag på høring i partiorganisasjonen 1. oktober med frist for endrings- og tillleggsforslag 1. desember. Det endelige forslaget blir sendt ut til partiorganisasjonen i forbindelse med landsstyremøtet i februar 2019, og skal behandles på landsmøtet i april 2019.

Migrasjonsutvalgets medlemmer

 • Leder:  Masud Gharahkhani, Buskerud
 • Hanne Moe Bjørnbet, Trøndelag 
 • Roger Valhammer, Hordaland
 • Henrik Thune, Akershus
 • Sylo Taraku, Buskerud
 • Lotte Grepp Knutsen, Nordland
 • Khamshajiny Gunaratnam, Oslo
 • Arnhild Holstad, Trøndelag 
 • Abdullahi Muhamed Alason, Vest-Agder
 • Helga Pedersen, Finnmark
 • Trude Tinnlund, LO
 • Mani Hussaini, AUF