Tre damer som sitter sammen på en brygge med masse båter i bakgrunnen på sommerstid.

Historisk enighet som sikrer folk bedre pensjon

PENSJON

Dette er et historisk pensjonsforlik for et mer rettferdig pensjonssystem. Alle skal ha trygghet for pensjonen sin. Derfor er vi glad for at vi nå har kommet frem til enighet om et forbedret pensjonssystem for dagens og fremtidens pensjonister. 

Pensjonssystemet vi nå får sikrer en trygg og verdig alderdom for alle. Ved å ha trygghet og forutsigbarhet for pensjonssystemet fremover, kan folk ha tillit til at det er penger til pensjon i fremtiden også. 

Denne avtalen er ingen sparereform, men grep vi tar sammen for å gjøre pensjonssystemet vårt mer rettferdig og sosialt bærekraftig.  

Derfor skal vi: 

 • Sikre bærekraften i systemet, gjennom å øke aldersgrensene i pensjonssystemet i takt med at vi lever lenger. Det samme gjelder for andre sosiale rettigheter som sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Arbeidskraften er vår klart viktigste ressurs, og et viktig mål med pensjonssystemet er å bidra til at folk kan stå litt lenger i jobb etter hvert som levealderen øker. 
 • Ikke alle har samme mulighet for å jobbe lenger og vi skal derfor opprette en sliterordning i folketrygden. Ordningen skal bidra til å sikre det sosiale perspektivet i pensjonssystemet, og gi den enkelte som går av tidligere enn levealdersjusteringen legger opp til, økt økonomisk trygghet.
 • Gi uføre en bedre alderspensjon slik at de ikke sakker akterut sammenlignet med de som er friske og kan jobbe lenger. Dette sikrer vi gjennom å øke alderen for opptjening til alderpensjon i ny opptjeningsmodell, gjennom å utsette tidspunktet hvor uføre overføres til alderspensjon og gjennom et skjermingstillegg til årskullene 1954 – 1962 som har opptjening i både gammel og ny opptjeningsmodell.
 • Ta et viktig grep for de med de laveste pensjonene gjennom å regulere minsteytelsene med lønnsvekst. Minsteytelsene vil dermed følge velstandsveksten i samfunnet. 

Om avtalen

Aldersgrensene

Aldersgrensene i pensjonssystemet økes

 • Forslaget innebærer en gradvis økning av aldersgrensene i folketrygden fra og med 1964-kullet. 
 • Sosiale rettigheter som sykepenger, dagpenger og AAP utvides i tråd med endringen av normert pensjoneringsalder

Det skal etableres en sliterordning i folketrygden

 • Ordningen skal etableres etter modell av sliterordningen i privat AFP og ha en årlig ytelse på 0,25 G for de som går av fem år før normert pensjonsalder og trappes gradvis ned ved høyere avgangsalder. 
 • Partene skal involveres i utformingen av sliterordningen.

Plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense gjeninnføres ikke 

 • Hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrenser, samt hvilke aldersgrenser som skal gjelde, avklares i en egen prosess, som avtalt med partene.

Den alminnelige aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse økes fra 70 til 72 år

 • Det skal også utredes tiltak for å gjøre det lettere å stå videre i arbeid utover de ordinære aldergrensene i aldersgrenseloven (staten) og arbeidsmiljøloven, herunder vurdere bedriftsinterne aldersgrenser.

Uføre

Alderspensjonen til uføre skal styrkes, slik regjeringen har foreslått 

 • Forslaget innebærer i utgangspunktet at uføre skjermes for 2/3-deler av effekten av levealdersjusteringen, og at uføres videre skjerming skal speile yrkesaktives avgangsmønster.
 • Det skal etableres en overgangsordning for uføre i kullene 1954–1962. Overgangsordningen skal ivareta kullene som ikke har skjermingstillegg i den delen av pensjon som utmåles etter gamle regler.

Minsteytelser

Pensjonssystemet må ha gode minstenivåer, også i fremtiden 

 • G-regulering av minstesatsene sikrer at minsteytelsene følger velstandsveksten i samfunnet. 
 • Regulering med snitt av lønns- og prisvekst etter uttak, sikrer at de som mottar minsteytelsene i likhet med andre pensjonister, får økt kjøpekraft når lønnsmottagerne får det.
Pensjonsavtale mellom Ap, H, Sp, Sv, V, Krf og Mdg.pdf 150,8 KB

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!