Ett år med Ap/Sp-regjeringen

Arbeidet med å ta Norge i en ny og mer rettferdig retning er godt i gang.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har høsten 2022 styrt Norge i regjering i ett år. Regjeringen styrer trygt i en urolig tid. Vi prioriterer lommeboka til vanlige folk og har tatt Norge i en ny og mer rettferdig retning. Vi arbeider med å redusere forskjeller og gjøre hverdagen bedre i hele landet.

Under kan du finne noen av de viktigste sakene vi allerede har levert i regjering.

Skolemat

Kunnskap for framtida

 • Senker barnehagemaksprisen til 3000 kroner måneden fra 1. januar 2023. Barnehage er da 3000 kroner billigere per år enn under høyreregjeringen.
 • 12 timers gratis SFO for førsteklassinger og andreklassinger gjør at foreldre får 20 000 kroner billigere SFO i året.
 • Vi har økt studiestøtten med 3600 kroner, og med 5400 kroner ekstra studieåret 2023-2024 for å hjelpe studenter håndtere prisstigningen.
 • Gratis barnehage for tredje barn og gratis barnehage for alle i Nord-Troms og Finnmark.
 • Ryddet opp i Høyres usosiale kutt og sikret barn som trenger briller brillestøtte.
 • Bedre helsetilbud til barn og unge ved å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten.
 • Stopper privatiseringen og bygger en sterkere offentlig fellesskole over hele landet.
 • Jobber for en mer praktisk skole og arbeider konkret med hvordan vi kan redusere omfanget av tester og prøver for barna våre.
 • Styrker arbeidet for flere læreplasser.
 • Fjernet avskiltinga av lærere utdannet før 2014 og erstattet 4-er kravet for opptak på lærerutdanningen.
 • Styrke barnevernet, gjennomgå organiseringen av barnevernet med fokus på barns beste og startet arbeidet med å fase ut de store kommersielle aktørene i barnevernet.
Mann i hvit hjelm og orange kjeledress, går bortover. Utendørs.

Skape jobber, kutte utslipp

 • Grønt industriløft skal gjøre Norge til en grønn industrigigant.
 • Nær dobler kraftproduksjonen gjennom en storstilt satsning på havvind.
 • Raskere utbygging av havvind, satsing på batterier, hydrogen og CO2-håndtering skal kutte utslipp og skape arbeidsplasser.
 • Lagt frem en grønn bok som viser plan for klimastatus og plan for utslipp det neste året for å nå klimamålene.
 • Jobber for at klima skal vektes minst 30% i offentlige anskaffelser.
 • Nedsatt et naturrisikoutvalg.
 • Satt ned et råd for rettferdig grønn omstilling.
Dame med handlevogn på butikken.

Trygg økonomisk styring

 • Fører en økonomisk politikk som får ned forskjellene mellom folk.
 • Trygg økonomisk styring for å sikre arbeidsplasser og rettferdig fordeling. Vi vil skjerme folk for høyere renteøkning enn nødvendig gjennom en ansvarlig økonomisk politikk.
 • Sikret en trygg hverdagsøkonomi ved å bruke 44,7 mrd kr i 2023 på Europas beste strømstøtte til vanlige folk og studenter. Næringslivet får 3 mrd kr i strømstøtte for å trygge arbeidsplasser og forsterke energiomstillingen.
 • Skattesystemet blir mer omfordelende. De som tjener under 750 000 får mindre skatt. En familie med to lønninger på 550 000 kr vil betale om lag 7800 kr mindre skatt i 2023. Samtidig er det økt skatt på høye inntekter, utbytteskatt og formuesskatt.
 • De som har mest, må bidra mer: Verdiene fra våre naturressurser må komme felleskapet til gode. Derfor øker regjeringen skattene til oppdrettsnæringen, vann- og vindkraftselskapene med 33 milliarder kroner – for å sikre fellesskapet større inntekter.
 • Minstepensjonen er for 2023 økt varig med 4000 kroner årlig, og barnetrygden for enslige forsørgere med 5000 kroner i året.
 • Desember 2022 ble det klart at uføre på minstesats får en engangsutbetaling på 3000 kroner, og at alle som mottar sosialhjelp får en ekstra utbetaling på 1000 kroner, og et tillegg på 1000 kroner per barn.
Mann i hvit sykepleieruniform, mørkt hår. Står utendørs.

Arbeid til alle i et tryggere arbeidsliv

 • Dobler fagforeningsfradraget.
 • Alle får pensjon fra første krone.
 • Styrket retten til hele, faste stillinger.
 • Karensåret er borte, arbeidsavklaringspenger (AAP) er nå forlenget for uavklarte. Vi har gjeninnført ferietillegget på dagpenger.
 • Ungdomsgaranti: Alle under 30 år skal få hjelp til å komme i arbeid gjennom tidlig innsats og tett oppfølging så lenge det er nødvendig.
 • Flere læreplasser. Flere kan ta fagbrev mens de er i arbeid.
 • Lagt frem handlingsplan mot sosial dumping.
 • Sikret norske sjøfolk norske lønn og arbeidsvilkår i norske farvann.
 • Styrket det seriøse arbeidslivet gjennom å styrke arbeidstilsynet.
 • Fjernet adgangen til generell midlertidig ansettelse.
Dame med millitærunderform, hjem og gevær.

Styrket beredskap og trygghet

 • Styrket Forsvaret med 6,8 mrd kr i 2023 og økt sivil beredskap.
 • Sikret beredskapslager for legemidler, smittevernutstyr og for korn.
 • Trygghet i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet. Ved å styrke den sivile og militære beredskapen.
 • Styrket politi- og påtalemyndighetens budsjett som muliggjør mer lokalt politi, flere påtalejurister og større innsats mot gjengkriminalitet.
 • Gjennomført et historisk utstyrsløft i politiet gjennom 373 nye kjøretøy, innfører droner i hvert politidistrikt, analyseverktøy for narkotika, utskifting av verneutstyr for politifolk.
 • Økt bevilgningen til rettshjelp.
 • Forslår å øke bevilgningen til økt bemanning i kriminalomsorgen for å redusere isolasjon i fengslene.
 • Øker bevilgningene til Utenriksdirektoratet i 2023 for å sikre at vi håndterer ankomst av flykninger fra Ukraina.
 • Oppnevnt en ekstremismekommisjon for å få mer kunnskap om radikalisering og ekstremisme.
Dame og mann som prater sammen.

Tjenester nært folk

 • Satt i gang arbeidet med bygdevekstavtaler for å bidra til bosetting, tilgang på arbeidskraft med den rette kompetansen og fremtidsretta næringsutvikling i noen av de mest spredtbygde områdene i Norge.
 • Begynt arbeidet med regionvekstavtaler. Vi har større ambisjoner for regionene, og får å nå de målene ønsker vi å inngå avtaler mellom stat og fylkeskommune for å samkjøre offentlige prioriteringer og tiltak.
 • Styrket kommuneøkonomien slik at kommunene får større handlingsrom til å prioritere velferdstjenester.
 • Startet arbeidet med tillitsreform hvor målet er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne, til rett tid.
 • Varslet oppstart av arbeidet med en boligmelding som skal se på utfordringene med boligmarkedet.
 • Arbeider med en ny distriktsmelding.  
 • Kraftig satsing på bredbåndsutbygging. Nå har rundt 80 000 nye husholdninger fått tilbud om raskt bredbånd det siste året, og for 2023 foreslås det ytterligere 363 millioner kroner til bredbåndsatsing i distriktene.
Bilde av sykepleier

Sikre god helsehjelp for alle

 • En historisk satsing på fastlegeordningen med 690 millioner kroner i 2023.
 • Stanse Høyres privatiseringsreform som svekket vår felles helsetjeneste, såkalt «fritt behandlingsvalg».
 • Økt bevilgning til sykehusene.
 • Økt satsing på psykisk helse: Regjeringa prioriterer psykisk helse- og rusfeltet og gir 300 millioner kroner til forsterka innsats på området.
 • Utvide offentlig tannhelsetjeneste ved å gi halv pris for tannbehandling for alle i alderen 23 til 26 år. Allerede i 2022 er det innført halv pris for 21- og 22-åringer. 
 • Arbeider for å utdanne, rekruttere og beholde flere innen helse. Vi starter med flere studieplasser, 230 flere spesialsykepleiere og økt kapasitet i medisinutdanning.
 • Satt ned abortutvalget som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder.
Ferge

Grønne veivalg som binder landet sammen

 • Rydder opp og stanser konkurranseutsetting og oppsplittingen av jernbanen.
 • Startet arbeidet med en seriøs drosjenæring.
 • Gratis ferje for samfunn uten fastlandsforbindelse. Halvert takst for riks- og fylkesveiferjer.
 • Innført krav om nullutslipp på kjøretøy som det offentlige kjøper.
 • Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren og foreslår i 2023 40 millioner kroner til Statens vegvesen for å følge opp tiltakene.
 • Prioriterer rasjonell fremdrift av oppstartede jernbaneprosjekter i statsbudsjettet for 2023. Dette betyr fullt fokus på tilbudsforbedringer på InterCity-strekningene.
 • Det skal være trygt å reise hjem i Norge. Derfor har vi startet arbeidet med å utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle riks- og fylkesveier med høy og middels skredfaktor. Planen skal være ferdig i løpet av 2023.
Gymtime, mennesker i ring.

En kultur å leve av og for

 • Innført full momskompensasjon for idrett, kultur og frivillighet slik at de kan bruke mer tid på aktivitet og mindre på å skaffe penger.  
 • Sikre en mer forutsigbar økonomi og forsterke de sosiale rettighetene for kulturarbeidere gjennom arbeidet med ny kunstnermelding.
 • Økt støtten til gratis fritidsaktiviteter og utlån av sports- og fritidsutstyr hos BUA.
 • Rekordbevilgning til idrettsanlegg - første gang på årevis at ventetiden går ned.
Mennesker i Pride-tog. Banner hvor det står "I mitt klasserom er det plass til alle"

Frihet og like muligheter

 • Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha samme muligheter som alle andre: Vi har startet arbeidet med å få CRPD inn i norsk lov.
 • Økt støtten til skeive organisasjoner i 2023.
 • Lagt frem et totalforbud mot konverteringsterapi.
 • Beklaga offentlig på vegne av myndighetene for behandling av skeive i anledning 50-årsmarkeringa.
 • Satt i gang arbeidet med stortingsmelding om seksuell trakassering.
 • Dobla bevilgningene til likestilling over budsjettet.
 • Startet utredning av et juridisk tredje kjønn.
 • Startet arbeidet med en kulturendring og etabler en avtale om forebygging av seksuell trakassering i havbruksnæringen.
NATO-flagg

En tryggere, mer rettferdig og grønnere verden

 • Sikret støtte på 2 milliarder kroner til Ukraina. I tillegg har vi donert våpen, tatt imot flyktninger og sendt forsterkninger til NATO-styrken i Litauen. Norge er blant de største giverne av nødhjelp og bistand til Ukraina.
 • Økt satsingen på klima, klimatilpasning og fornybar energi, noe som gjenspeiles i utenrikspolitikken.
 • Styrket innsats på menneskerettigheter, likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i en verden som går i mer autoritær retning. Spesielt viktig for oss er rettsstat, fri presse og uavhengige frivillige organisasjoner og fagforeninger.
 • Nordområdepolitikken tilpasses til en ny tid. Vi kan ikke sette vårt viktigste strategiske satsningsområde på vent selv om Russland er suspendert eller har trukket fra samarbeidene i nord.
 • Nedsatt et utvalg for å gi oss oppdatert kunnskap om EØS-avtalen og Norges forhold til EU.
 • Bidratt til å styrke og videreutvikle NATO-alliansen og økt innsatsen for kjernefysisk nedrustning. Norge deltok som observatør på statspartsmøtet for atomvåpenforbudstraktaten (TPNW).
 • Bidrar med 2 milliarder til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria i perioden 2023-25.
 • Norge går inn med såkornsmidler til en ny finansieringsmekanisme for å bedre global helseberedskap. Målet er å styrke alle lands mulighet for å forebygge, oppdage og respondere bedre i møte med nye infeksjonstrusler.
 • Norge har undertegnet en avtale med FNs organ for katastrofereduksjon om støtte på 120 mill. til arbeidet med økt beredskap og forebygging av katastrofer i utviklingsland.
Bonde med rake utenfor låve

Trygg matproduksjon

 • Opprydding i arbeidslivet til havs med norske lønns- og arbeidsvilkår.
 • Årets jordbruksavtale som gir en økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner.
 • I gang med utarbeiding av en ny kvotemelding som skal gi forutsigbarhet for fiskerinæringen, og som sikrer bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs hele kysten.
 • Statlige fiskerihavner: fra nyttår overtar staten igjen ansvaret for fiskerihavnene.
 • 754 mill. i kompensasjon til bøndene i forbindelse med den ekstraordinære kostnads­økningen på gjødsel og bygningsmaterialer.
 • 200 millioner ekstra til investeringsstøtte til bøndene i 2022.
 • Økt støtte til Mattilsynet for arbeidet med dyrevelferd, håndtering av ukrainske kjæledyr og arbeidet med digitalisering.
 • Sørge for etablering av Bionova i 2023. Bionova skal sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til jordbruk, redusere klimagassutslipp, skogbruk og havbruk, samt bidra til biobasert sirkulærøkonomi, økt selvforsyning av fôr innen både jordbruk og havbruk.
 • Tar sikte på å etablere beredskapslagring for matkorn høsten 2023 tilsvarende 2-3 måneders forbruk. Formålet er å gi økt sikkerhet i forsyningen av matkorn til det norske markedet.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!