Ett år med Ap/Sp-regjeringen

Arbeidet med å ta Norge i en ny og mer rettferdig retning er godt i gang.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har høsten 2022 styrt Norge i regjering i ett år. Regjeringen styrer trygt i en urolig tid. Vi prioriterer lommeboka til vanlige folk og har tatt Norge i en ny og mer rettferdig retning. Vi arbeider med å redusere forskjeller og gjøre hverdagen bedre i hele landet.

Under kan du finne noen av de viktigste sakene vi allerede har levert i regjering.

Skolemat

Kunnskap for framtida

 • Senker barnehagemaksprisen til 3000 kroner måneden fra 1. januar 2023. Barnehage er da 3000 kroner billigere per år enn under høyreregjeringen.
 • Foreslår gratis barnehage for tredje barn og gratis barnehage for alle i Nord-Troms og Finnmark.
 • 12 timers gratis SFO for førsteklassinger og andreklassinger gjør at foreldre får 20 000 kroner billigere SFO i året.
 • Ryddet opp i Høyres usosiale kutt og sikret barn som trenger briller brillestøtte.
 • Bedre helsetilbud til barn og unge ved å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten.
 • Stopper privatiseringen og bygger en sterkere offentlig fellesskole over hele landet.
 • Jobber for en mer praktisk skole og arbeider konkret med hvordan vi kan redusere omfanget av tester og prøver for barna våre.
 • Styrker arbeidet for flere læreplasser.
 • Fjernet avskiltinga av lærere utdannet før 2014 og erstattet 4-er kravet for opptak på lærerutdanningen.
 • Styrke barnevernet, gjennomgå organiseringen av barnevernet med fokus på barns beste og startet arbeidet med å fase ut de store kommersielle aktørene i barnevernet.
Mann i hvit hjelm og orange kjeledress, går bortover. Utendørs.

Skape jobber, kutte utslipp

 • Grønt industriløft skal gjøre Norge til en grønn industrigigant.
 • Nær dobler kraftproduksjonen gjennom en storstilt satsning på havvind.
 • Raskere utbygging av havvind, satsing på batterier, hydrogen og CO2-håndtering skal kutte utslipp og skape arbeidsplasser.
 • Lagt frem en grønn bok som viser plan for klimastatus og plan for utslipp det neste året for å nå klimamålene.
 • Jobber for at klima skal vektes minst 30% i offentlige anskaffelser.
 • Nedsatt et naturrisikoutvalg.
 • Satt ned et råd for rettferdig grønn omstilling.
Dame med handlevogn på butikken.

Trygg økonomisk styring

 • Fører en økonomisk politikk som får ned forskjellene mellom folk.
 • Trygg økonomisk styring for å sikre arbeidsplasser og rettferdig fordeling. Vi vil skjerme folk for høyere renteøkning enn nødvendig gjennom en ansvarlig økonomisk politikk.
 • Sikret en trygg hverdagsøkonomi ved å bruke 44,7 mrd kr i 2023 på Europas beste strømstøtte til vanlige folk og studenter. Næringslivet får 3 mrd kr i strømstøtte for å trygge arbeidsplasser og forsterke energiomstillingen.
 • Skattesystemet blir mer omfordelende. De som tjener under 750.000 får mindre skatt. En familie med to lønninger på 550.000 kr vil betale om lag 7.800 kr mindre skatt i 2023. Samtidig er det økt skatt på høye inntekter, utbytteskatt og formuesskatt.
 • De som har mest, må bidra mer: Verdiene fra våre naturressurser må komme felleskapet til gode. Derfor øker regjeringen skattene til oppdrettsnæringen, vann- og vindkraftselskapene med 33 milliarder kroner – for å sikre fellesskapet større inntekter.
Mann i hvit sykepleieruniform, mørkt hår. Står utendørs.

Arbeid til alle i et tryggere arbeidsliv

 • Dobler fagforeningsfradraget.
 • Alle får pensjon fra første krone.
 • Styrket retten til hele, faste stillinger.
 • Karensåret er borte, arbeidsavklaringspenger (AAP) er nå forlenget for uavklarte. Vi har gjeninnført ferietillegget på dagpenger.
 • Ungdomsgaranti: Alle under 30 år skal få hjelp til å komme i arbeid gjennom tidlig innsats og tett oppfølging så lenge det er nødvendig.
 • Flere læreplasser. Flere kan ta fagbrev mens de er i arbeid.
 • Lagt frem handlingsplan mot sosial dumping.
 • Sikret norske sjøfolk norske lønn og arbeidsvilkår i norske farvann.
 • Styrket det seriøse arbeidslivet gjennom å styrke arbeidstilsynet.
 • Fjernet adgangen til generell midlertidig ansettelse.
Dame med millitærunderform, hjem og gevær.

Styrket beredskap og trygghet

 • Styrket Forsvaret med 6,8 mrd kr i 2023 og økt sivil beredskap.
 • Sikret beredskapslager for legemidler, smittevernutstyr og for korn.
 • Trygghet i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet. Ved å styrke den sivile og militære beredskapen.
 • Styrket politi- og påtalemyndighetens budsjett som muliggjør mer lokalt politi, flere påtalejurister og større innsats mot gjengkriminalitet.
 • Gjennomført et historisk utstyrsløft i politiet gjennom 373 nye kjøretøy, innfører droner i hvert politidistrikt, analyseverktøy for narkotika, utskifting av verneutstyr for politifolk.
 • Økt bevilgningen til rettshjelp.
 • Forslår å øke bevilgningen til økt bemanning i kriminalomsorgen for å redusere isolasjon i fengslene.
 • Øker bevilgningene til Utenriksdirektoratet i 2023 for å sikre at vi håndterer ankomst av flykninger fra Ukraina.
 • Oppnevnt en ekstremismekommisjon for å få mer kunnskap om radikalisering og ekstremisme.
Dame og mann som prater sammen.

Tjenester nært folk

 • Satt i gang arbeidet med bygdevekstavtaler for å bidra til bosetting, tilgang på arbeidskraft med den rette kompetansen og fremtidsretta næringsutvikling i noen av de mest spredtbygde områdene i Norge.
 • Begynt arbeidet med regionvekstavtaler. Vi har større ambisjoner for regionene, og får å nå de målene ønsker vi å inngå avtaler mellom stat og fylkeskommune for å samkjøre offentlige prioriteringer og tiltak.
 • Styrket kommuneøkonomien slik at kommunene får større handlingsrom til å prioritere velferdstjenester.
 • Startet arbeidet med tillitsreform hvor målet er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne, til rett tid.
 • Varslet oppstart av arbeidet med en boligmelding som skal se på utfordringene med boligmarkedet.
 • Arbeider med en ny distriktsmelding.  
 • Kraftig satsing på bredbåndsutbygging. Nå har rundt 80 000 nye husholdninger fått tilbud om raskt bredbånd det siste året, og for 2023 foreslås det ytterligere 363 millioner kroner til bredbåndsatsing i distriktene.
Bilde av sykepleier

Sikre god helsehjelp for alle

 • En historisk satsing på fastlegeordningen med 690 millioner kroner i 2023.
 • Stanse Høyres privatiseringsreform som svekket vår felles helsetjeneste, såkalt «fritt behandlingsvalg».
 • Økt bevilgning til sykehusene.
 • Økt satsing på psykisk helse: Regjeringa prioriterer psykisk helse- og rusfeltet og gir 300 millioner kroner til forsterka innsats på området.
 • Utvide offentlig tannhelsetjeneste ved å gi halv pris for tannbehandling for alle i alderen 23 til 26 år. Allerede i 2022 er det innført halv pris for 21- og 22-åringer. 
 • Arbeider for å utdanne, rekruttere og beholde flere innen helse. Vi starter med flere studieplasser, 230 flere spesialsykepleiere og økt kapasitet i medisinutdanning.
 • Satt ned abortutvalget som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder.
Ferge

Grønne veivalg som binder landet sammen

 • Rydder opp og stanser konkurranseutsetting og oppsplittingen av jernbanen.
 • Startet arbeidet med en seriøs drosjenæring.
 • Gratis ferje for samfunn uten fastlandsforbindelse. Halvert takst for riks- og fylkesveiferjer.
 • Innført krav om nullutslipp på kjøretøy som det offentlige kjøper.
 • Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren og foreslår i 2023 40 millioner kroner til Statens vegvesen for å følge opp tiltakene.
 • Prioriterer rasjonell fremdrift av oppstartede jernbaneprosjekter i statsbudsjettet for 2023. Dette betyr fullt fokus på tilbudsforbedringer på InterCity-strekningene.
 • Det skal være trygt å reise hjem i Norge. Derfor har vi startet arbeidet med å utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle riks- og fylkesveier med høy og middels skredfaktor. Planen skal være ferdig i løpet av 2023.
Gymtime, mennesker i ring.

En kultur å leve av og for

 • Innført full momskompensasjon for idrett, kultur og frivillighet slik at de kan bruke mer tid på aktivitet og mindre på å skaffe penger.  
 • Sikre en mer forutsigbar økonomi og forsterke de sosiale rettighetene for kulturarbeidere gjennom arbeidet med ny kunstnermelding.
 • Økt støtten til gratis fritidsaktiviteter og utlån av sports- og fritidsutstyr hos BUA.
 • Rekordbevilgning til idrettsanlegg - første gang på årevis at ventetiden går ned.
Mennesker i Pride-tog. Banner hvor det står "I mitt klasserom er det plass til alle"

Frihet og like muligheter

 • Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha samme muligheter som alle andre: Vi har startet arbeidet med å få CRPD inn i norsk lov.
 • Økt støtten til skeive organisasjoner i 2023.
 • Lagt frem et totalforbud mot konverteringsterapi.
 • Beklaga offentlig på vegne av myndighetene for behandling av skeive i anledning 50-årsmarkeringa.
 • Satt i gang arbeidet med stortingsmelding om seksuell trakassering.
 • Dobla bevilgningene til likestilling over budsjettet.
 • Startet utredning av et juridisk tredje kjønn.
 • Startet arbeidet med en kulturendring og etabler en avtale om forebygging av seksuell trakassering i havbruksnæringen.
NATO-flagg

En tryggere, mer rettferdig og grønnere verden

 • Sikret støtte på 2 milliarder kroner til Ukraina. I tillegg har vi donert våpen, tatt imot flyktninger og sendt forsterkninger til NATO-styrken i Litauen. Norge er blant de største giverne av nødhjelp og bistand til Ukraina.
 • Økt satsingen på klima, klimatilpasning og fornybar energi, noe som gjenspeiles i utenrikspolitikken.
 • Styrket innsats på menneskerettigheter, likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i en verden som går i mer autoritær retning. Spesielt viktig for oss er rettsstat, fri presse og uavhengige frivillige organisasjoner og fagforeninger.
 • Nordområdepolitikken tilpasses til en ny tid. Vi kan ikke sette vårt viktigste strategiske satsningsområde på vent selv om Russland er suspendert eller har trukket fra samarbeidene i nord.
 • Nedsatt et utvalg for å gi oss oppdatert kunnskap om EØS-avtalen og Norges forhold til EU.
 • Bidratt til å styrke og videreutvikle NATO-alliansen og økt innsatsen for kjernefysisk nedrustning. Norge deltok som observatør på statspartsmøtet for atomvåpenforbudstraktaten (TPNW).
 • Bidrar med 2 milliarder til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria i perioden 2023-25.
 • Norge går inn med såkornsmidler til en ny finansieringsmekanisme for å bedre global helseberedskap. Målet er å styrke alle lands mulighet for å forebygge, oppdage og respondere bedre i møte med nye infeksjonstrusler.
 • Norge har undertegnet en avtale med FNs organ for katastrofereduksjon om støtte på 120 mill. til arbeidet med økt beredskap og forebygging av katastrofer i utviklingsland.
Bonde med rake utenfor låve

Trygg matproduksjon

 • Opprydding i arbeidslivet til havs med norske lønns- og arbeidsvilkår.
 • Årets jordbruksavtale som gir en økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner.
 • I gang med utarbeiding av en ny kvotemelding som skal gi forutsigbarhet for fiskerinæringen, og som sikrer bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs hele kysten.
 • Statlige fiskerihavner: fra nyttår overtar staten igjen ansvaret for fiskerihavnene.
 • 754 mill. i kompensasjon til bøndene i forbindelse med den ekstraordinære kostnads­økningen på gjødsel og bygningsmaterialer.
 • 200 millioner ekstra til investeringsstøtte til bøndene i 2022.
 • Økt støtte til Mattilsynet for arbeidet med dyrevelferd, håndtering av ukrainske kjæledyr og arbeidet med digitalisering.
 • Sørge for etablering av Bionova i 2023. Bionova skal sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til jordbruk, redusere klimagassutslipp, skogbruk og havbruk, samt bidra til biobasert sirkulærøkonomi, økt selvforsyning av fôr innen både jordbruk og havbruk.
 • Tar sikte på å etablere beredskapslagring for matkorn høsten 2023 tilsvarende 2-3 måneders forbruk. Formålet er å gi økt sikkerhet i forsyningen av matkorn til det norske markedet.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!