Vi leverer på 100-dagersplanen!

Arbeidet med å ta Norge i en ny og mer rettferdig retning er godt i gang.

Familie på fire som står utenfor et hus. To barn, mann og kvinne.

Status: Vanlige folk skal ha mer igjen i lommeboka

 • Fagforeningsfradraget er økt med 50 prosent i år, og dobles til 7700 kroner neste år.
 • Pendlerfradraget er økt ved å sette ned egenandelen til 14 000 kroner.
 • Barnehageprisen reduseres med 2800 kroner i året fra neste halvår.
 • 12 timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger er innført.
 • Fergeprisene på riksvegferger og fylkesvegferger reduseres med 30 prosent i år.
 • Overprisede gebyrer kuttes. For eksempel er prisen på teoriprøve kuttet fra 650 kroner til 320 kroner. Foto på førerkort er kuttet fra 80 kroner til 70 kroner.
Dame med handlevogn på butikken.

Status: Høyreregjeringens usosiale kutt skal fjernes

 • Feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige er gjeninnført. Modellen fra 2021 videreføres i 2022 og fra 2023 iverksettes en ny varig modell.
 • Personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet.
 • Det er lagt inn 220 millioner kroner til å forbedre ordningen med brillestøtte for barn.
Industrihall hvor tre menn snakker sammen.

Status: Privatiseringen og salget av Norge skal stanses

 • Anbudsutsetting i jernbanen er stanset.
 • I gang med å stoppe høyrepartienes privatiseringsreformer i helse- og omsorgssektoren. Fritt behandlingsvalg avvikles fra 2023.
 • Utsalget av Statskogs eiendommer er stoppet. Denne regjeringen har ikke solgt ut skog.
Mann i hvit hjelm og orange kjeledress, går bortover. Utendørs.

Status: Skape flere jobber og kutte utslippene

 • Målet om 50 prosent økning i eksporten utenom olje og gass til 2030 er fastsatt, og det er avsatt 30 millioner ekstra til eksport.
 • Arbeidet med eierskapsmeldingen er satt i gang, slik at statlig kapital og eierskap bidrar til økt eksport, utviklingen av nye grønne verdikjeder og flere arbeidsplasser.
 • Det er bevilget mer penger til NAV, gjennom varig styring og 1000 flere tiltaksplasser, for at de skal kunne følge opp unge ledige tettere fremover.
 • I gang med tiltak som ivaretar hensikten med å forenkle og gjøre tilgjengelig virkemiddelapparatet for små og mellomstore bedrifter som søker støtte.
 • Påbegynt arbeidet med klimavennlig omstilling av skip gjennom mer penger til grønn skipsfart i forliket.
 • Det er bevilget mer penger til Enova for utbygging av ladestasjoner i hele landet, i budsjettet for 2022.
 • Regjeringens mål er å kutte norske klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030 sammenliknet med 1990. Det viktigste grepet for å få dette til er å gjøre det dyrere å forurense samtidig som vi gjør det lettere å la være. Vi har økt CO2-avgiften med 28 prosent, samtidig som vi har skjermet bensin og diesel i distrikts-Norge for denne økningen.
Mann i hvit sykepleieruniform, mørkt hår. Står utendørs.

Status: Et seriøst arbeidsliv med hele, faste stillinger

 • Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser fjernes. Lovendringen ligger til behandling i Stortinget.
 • Sendt forslag på høring om å forby innleie som fortrenger faste ansettelser. I første omgang i byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.
 • Arbeidet med å utvikle en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv er igangsatt.
 • Retten til heltid styrkes i lovverket gjennom å lovfeste en heltidsnorm og styrke deltidsansattes fortrinnsrett. Lovendringen er sendt ut på høring.
 • Arbeidet med handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren har startet. Regjeringen har også startet opp arbeidet med å lage en ny drosjepolitikk etter den feilslåtte drosjereformen høyreregjeringen gjennomførte.
Dame og mann som prater sammen.

Status: Velferden i kommunene skal styrkes

 • Kommunene har fått mer ressurser; i form av mer penger til kommunekassen og andre tiltak som sørger for at kommunene kan ansette flere lærere, tilby flere barnehageplasser og bygge ut eldreomsorgen.
 • Regjeringen har satt av mer midler til kommunene, slik at kommunene kan satse på aktivitetstilbud, velferdsteknologi og sørge for flere tilrettelagte boliger.
Bilde av sykepleier

Status: Helsetjenestene skal bli bedre

 • 700 millioner kroner til sykehusene, slik at vi kan ta igjen behandlingsetterslepet for alvorlige sykdommer som kreft etter korona.
 • Regjeringen jobber med å se på hvordan fastlegekrisen kan løses. Som et første steg er det bevilget 50 millioner kroner til Allmennleger i spesialisering (ALIS) og 50 millioner kroner til ny tilskuddsordning for legevakt for å bidra til å korte ned listelengden til fastlegene.
 • 50 millioner kroner er bevilget til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene.
Fire smilende unge jenter sitter i et lyst lokale rundt et bord med mat på asjetter, frukt og glass med drikke.

Status: Den offentlig tannhelsen skal bygges ut

Arbeiderpartiet ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester. 

 • Halv pris for tannbehandling for 21- og 22- åringer er innført, i tillegg til at det er igangsatt flere andre tiltak på tannhelse.
Lærer og elever som ser i bøker.

Status: Satse på flere kvalifiserte lærere og bedre yrkesfag

 • Kommunene har fått mer midler som de for eksempel kan bruke til å ansette flere lærere.
 • Det er satt av 113,5 millioner til arbeidet med en læreplassgaranti, slik at flere får en læreplass å gå til.
Gymtime, mennesker i ring.

Status: Frivillighet, idrett og kultur skal få bedre kår

 • Full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett er innført i budsjettet for 2022. 
 • Økt kommuneramme gir større muligheter til at kommunene kan prioritere gratis utlån av sport- og fritidsutstyr.
 • Kultur har fått styrket budsjett gjennom en omfordeling av midler for 2022. Regjeringens mål er et kulturbudsjett på 1 prosent av statsbudsjettet på sikt.
Jente som går bortover vei med handlenett på skulderen.

Status: Forskjellene i Norge skal utjevnes og reduseres

 • De som tjener mindre enn 750 000 i året betaler nå mindre i skatt, mens de som tjener over betaler mer. 8 av 10 har fått lavere inntektsskatt, samtidig sørger vi for at de rikeste bidrar med en rettferdig andel til fellesskapet gjennom formuesskatten.
 • Nærings- og fiskeridepartementet har varslet selskapene som de eier om viktigheten av moderasjon i lederlønninger, og varslet at staten vil ha særskilt fokus på dette.