Tidlig innsats i skolen

Arbeiderpartiet vil sikre at alle elever lærer de grunnleggende lese-, skrive- og regneferdighetene tidlig, og bygge et sterkere lag rundt den enkelte elever.

Vi vil:

  • Ansette flere lærere, blant annet ved å innføre en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå. Vi vil utrede utformingen for å sikre at hensynet til fleksibilitet og prioritering av skoler og elever med størst behov i varetas. Bemanningsnormen skal i første omgang være fra 1. til 4.klasse, og ikke gå på bekostning av kvaliteten i de øvrige klassetrinn.
  • Sørge for at alle skoler gir støtte- og intensivundervisning for elever som ikke har god nok faglig utvikling.
  • Styrke hjem-skole-samarbeidet, innføre tilbud om foreldrekurs i f.eks. leksehjelp og utdanningsvalg og etablere mer direkte kontakt mellom lærer, andre voksenpersoner og foresatte i grunnskolen.
  • Sikre gode leksehjelpsordninger, også på ungdomstrinnet.
  • Gjennomføre flere forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer.
  • Etablere forsøk med tidlig fremmedspråk i barneskolen.

Lese-, skrive- og regnegaranti

Vi ønsker å innføre en lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. trinn. Denne garantien innebærer at man skal kartlegge alle elevers lese- og regneferdigheter i 1. og 2.årstrinn. Deretter vil vi innføre en garanti der elever under et definert minstenivå i lesing og regning får et tilrettelagt tilbud om intensivopplæring og annen oppfølging. 

Det er nødvendig å øke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen gjennom en mer aktiv og tilstedeværende PP-tjeneste og videre sørge for at spesialundervisning startes så raskt som mulig. 

Løftet innebærer også at forsterket opplæring skal som hovedregel skje i vanlig undervisningssituasjon, men at det skal være mulig å ha et spesialteam som kan settes inn på skoler for å hjelpe de  som trenger ekstra hjelp og veiledning. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Tidlig innsats i skolen?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!