Tidlig innsats i skolen

Arbeiderpartiet vil sikre at alle elever lærer de grunnleggende lese-, skrive- og regneferdighetene tidlig, og bygge et sterkere lag rundt den enkelte elev.

Vi vil dette med tidlig innsats:

  • Styrke tidlig innsats i skolen, blant annet ved å legge til rette for flere spesialpedagoger og annen spesialkompetanse som kan gi elever rask og ubyråkratisk oppfølging.
  • Gi de yngste elevene en bedre overgang fra barnehage til skole med mer aktiv og lekbasert pedagogikk det første skoleåret, tilpasset behovene og utviklingen til elevene.
  • Styrke laget rundt eleven og den tidlige tverrfaglige innsatsen med blant annet barne- og ungdomsfaglig kompetanse, miljøarbeidere, miljøterapeuter og styrket skolehelsetjeneste.
  • Styrke elevenes rett til læremiddel og hjelpemiddel tilpasset funksjonsnivå, og sikre at alle elever får læremiddel på egen målform.
  • Vektlegge praktiske ferdigheter tydeligere i alle fag, i kompetansemål, vurderings- og eksamensformer, og styrke disse i etter- og vidareutdanningstilbudet for lærere.
  • Sikre at alle elever har tilgang til skolebibliotek.

For Arbeiderpartiet er det avgjørende at alle elever lærer de grunnleggende lese-, skrive og regneferdighetene tidlig, og at vi bygger et sterkere lag rundt hver enkelt elev. Det skal være plass til alle i den norske skolen, og elevene skal utfordres og utvikles på sine egne premisser.

Vennskap og sosiale ferdigheter har avgjørende betydning for læring og utenforskap er alvorlig for den som blir stående alene. Det må jobbes mer systematisk for at de yngste barna våre raskt blir del av et sosialt fellesskap.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Tidlig innsats i skolen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker