Studentboliger og studentøkonomi

Lik rett til utdanning er en grunnpilar i Arbeiderpartiets samfunnssyn. Derfor vil vi bygge flere studentboliger, og styrke studentøkonomien.

Dette vil vi gjøre for å bedre studentøkonomien og sikre flere studentboliger:

  • Trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boliger i året.
  • Øke tilskuddet til studentboliger til 50 prosent.
  • Fullføre opptrappingsplanen mot 11 måneders studiestøtte.

Studentboliger 

Mange steder er boligsituasjonen for studenter uholdbar og markedet svært presset. Vi vil bygge flere studentboliger for å gi flere studenter tak over hodet.  

Presset boligmarked  

Flere studenter sliter med å finne bolig, og noen må i verste fall takke nei til en studieplass fordi de står uten tak over hodet. Boligsituasjonen er særlig vanskelig i pressområdene.

Flere boliger er en nøkkel både for å gi ungdom mulighet til å studere og til å dempe presset på boligmarkedet. Det bidrar også til å skaffe studentene en tilpasset bolig i studietiden.

Behov for ytterligere satsing

Under Bondevik II-regjeringen (Høyre, Venstre, KrF) falt byggingen av nye studieboliger jevnt og trutt. Med Stoltenberg II-regjeringen ble jevn vekst og valgløftet om flere studentboliger overoppfylt. Høyre/FrP-regjeringen har fortsatt denne opptrappingen, men behovet er enda større. I 2013 var Arbeiderpartiet det første partiet i Norge som programfestet et mål om 3000 studentboliger. 

Vi mener det er behov for å styrke byggingen av studentboliger i regi av landets studentsamskipnader. Studentsamskipnadene er styrt av studentene selv, og sikrer at midlene kommer studenten til gode gjennom å bygge tilpassede boliger i tråd med studentenes behov.

Bedre studiefinansiering

Norge kommer sannsynligvis til å ha om lag 280 000 studenter i høyere utdanning i 2020. Utdanning av kompetente og kunnskapsrike kandidater handler både om kvalitet i utdanningen og rammevilkårene for studenttilværelsen.

SSBs levekårsundersøkelse viser at fire av ti studenter får økonomisk støtte fra foreldrene i studietiden, mens seks av ti jobber ved siden av studiene. En tredjedel jobber mer enn ti timer i uken. 

Arbeiderpartiet ønsker derfor en opptrapping mot 11 måneder studiestøtte, og har foreslått dette i våre alternative statsbudsjett. Vi støtter den opptrappingsplanen som Stortinget har vedtatt. 

Samtidig reagerer vi på at Høyre/FrP-regjeringen har økt rentepåslaget, noe som gjør det dyrere for alle som har studielån. 

Vi vil også legge bedre til rette for deltidsstudenter ved blant annet å vurdere kravet om 50 prosent studier for å få utdanningsstøtte i Lånekassen.

Dette har vi gjort:

  • 2005 - 2013

    Stoltenberg II-regjeringen gjennomførte blant annet:  Bedre utdanningsstøtten for studenter som ikke kan arbeide ved siden av studiene på grunn av nedsatt funksjonsevne, med støtte i tolv måneder i året, samt et ekstra månedlig stipend. Regjeringen utvidet foreldrestipend for studenter fra 42 uker til 44 uker, og oprettet en ordning med gradert sykestipend til studenter som blir delvis sykemeldt

Er du enig med Arbeiderpartiet om Studentboliger og studentøkonomi?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!