Sosial kontroll og æresvold

Frihet er en grunnleggende rettighet i vårt samfunn.

Alle skal ha frihet til å være seg selv, til å delta der de måtte ønske, og til å bryte med miljøer eller mennesker dersom de opplever begrensninger i sin frihet. Mange av dilemmaene vi møter i integreringsdebatten, knytter seg til situasjoner der frie mennesker skal velge hvordan de vil leve livet sitt, og opplever et sosialt og kulturelt press som begrenser den friheten.

Sosial kontroll og fysisk og psykisk æresvold har ikke en plass i vårt samfunn. Det er et felles samfunnsansvar å bekjempe dette. Arbeiderpartiet mener at hele tiltakskjeden i arbeidet mot sosial kontroll og æresvold må styrkes og koordineres bedre enn i dag.

Arbeiderpartiet vil:

  • Styrke kompetansemiljøer på æresvold og sosial kontroll i politiet, skoler og andre tjenester som møter personer som kan være utsatt for dette.
  • Vurdere endringer i bestemmelser i straffeloven knyttet til familievold slik at disse er bedre tilpasset særtrekk ved æresvoldssaker, og sikrer at det totale kontrollregimet offeret har blitt utsatt for kan tillegges vekt i vurderingen av straffespørsmålet.
  • Vurdere om tvangsekteskap og æreskontroll på tvers av landegrenser under gitte omstendigheter skal kunne anses som organisert kriminalitet og/eller menneskehandel.
  • Styrke arbeidet for å hindre at barn og unge blir etterlatt av foreldrene i utlandet mot sin vilje.
  • Utarbeide en overordnet og sektorovergripende opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner.

Dette har vi gjort i regjering:

  • Nedsatt et lovutvalg om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold som utreder juridiske problemstillinger i saker om negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold. Problemstillinger som gjelder ufrivillige utenlandsopphold inngår også i dette arbeidet.
  • Prioritert kompetanseheving rundt negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i hele tjenesteapparatet.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sosial kontroll og æresvold?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker