Skolemat og skolefrukt

Sunn mat for alle elever

Vil vil dette med mat i skolen:

  • Tilby et sunt og gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen og på videregående skole hver dag.
  • Gjeninnføre skolefrukt i ungdomsskolen.

Skolemat er bra for læring

Mat på skolen er et effektivt grep for bedre folkehelse og bedre læring. Sunn skolemat gir bedre konsentrasjon, kan forbedre skoleresultatene og skaper fellesskap ved at alle elever samles rundt et felles måltid. Mat på skolen vil sørge for at alle barn får et ordentlig måltid om dagen, og dette vil utjevne sosiale helseforskjeller.

Ordningen med skolemat skal ikke gå ut over lærernes tid til elevene. Den enkelte kommune skal ha frihet til å organisere tilbudet slik de selv ønsker.

Vi ser for oss et enkelt måltid som tilbys elevene i løpet av skoledagen, i skolens egen regi eller i samarbeid med andre. 

Hvem skal lage maten?

Det er viktig for oss at både kommuner og fylker selv skal ha frihet til å organisere tilbudet slik de ønsker. Det betyr at måltidet kan gjøres både i skolens egen regi, og i samarbeid med andre aktører. 

Vi er klokkeklare på at læreren ikke skal bruke tiden sin på å lage mat. Det finnes flere måter å løse matlagingen på. I noen kommuner leverer de som leverer mat til sykehjem også mat til skolene, i andre lager SFO-ansatte maten. Dette er bra ettersom det kan bidra til å fylle deltidsstillinger og sørge for at flere blir heltidsansatte. På andre skoler igjen er det det miljøarbeidere som lager grøt om morgenen, og spiser sammen med elevene.

Hva skal skolematen inneholde?

Vi går til valg på et sunt, enkelt og gratis skolemåltid. I flere av kommunene og fylkene vi styrer har vi allerede innført dette, og det er snakk om et sunt og enkelt brødmåltid med pålegg, melk/juice og frukt og grønt, men kommuner og fylker må få bestemme det konkret selv.

Hvordan skal skolematen finansieres?

I alternativt statsbudsjettet for 2019 hadde vi laget et opplegg for å kunne innføre skolemat høsten 2019. Kostnaden for dette anslo vi til 716 millioner kroner, da med inntil seks kroner egenandel. Landsmøtet satte et tydelig mål om at det på sikt skal bli gratis. Totalkostnaden i grunnskolen for et helt år blir da på sikt anslagsvis 2,34 milliarder kroner, fordelt som et spleiselag mellom stat og kommune. Det er viktig for oss at kommuner må ha frihet til å innrette tilbudet, men engasjementet blant våre ordførerkandidater er stort for denne saken, og mange steder går de inn for å begynne allerede nå.

I lokalvalgkampen går vi også til valg på gratis skolemåltid i videregående. Totalkostnaden vil på sikt anslås å være 650 millioner, og hvis vi får et rødgrønt flertall i 2021 vil vi også bidra til at staten blir med i spleiselaget. Men flere fylker som Nordland, Hordaland og Aust-Agder har de prioritert dette innenfor eksisterende budsjetter. Disse fylkene har begynt med skolematordninger uten ekstra statlige bevilgninger. En helt gratis skolemåltidsordning i hele landet trenger også et statlig løft, og når vi vinner vi valget i 2021 vil vi stille opp med økte midler til fylkeskommunen og dette formålet.

Totalkostnaden for både grunnskole og VGS er ca. 3 milliarder kr. Finansiering av skolemat i VGS vil også være et spleiselag mellom stat og fylkeskommune, men vi har ikke tatt stilling til detaljene i fordelingsnøkkelen.

Vi foreslo også å gi kommunene 5 milliarder i rentefrie lån ved å gjenopprette rentekompensasjonsordningen for skolebygg, svømmeanlegg og (legge til) barnehagebygg. Det gir rentefrie lån for kommuner som vil ruste opp kjøkkenfasiliteter for å kunne tilby skolemat.

Grunnet trang kommuneøkonomi og ingen vilje fra høyreregjeringen til å innføre skolemat, får ikke alle kommuner tilbydd gratis skolemat. Vinner Arbeiderpartiet valget i 2021 vil vi sørge for at det innføres gratis skolemat i alle kommuner. Arbeiderpartiets forslag dekker også administrasjonskostnadene et enkelt og sunt skolemåltid vil føre med seg.

Høyre påstår at skolemat er veldig dyrt?

Høyres tall (21,9 kr) er en varekost hentet fra en undersøkelse i 2006 som de har prisjustert. Men det tar ikke høyde for at mange skoler nå har gjort forsøk med et skolemåltid og fått det til adskillig rimeligere enn hva Høyre påstår at det koster.

I Nordland har de gratis skolemat til alle elever i videregående opplæring, men grøt noen dager og noen dager brødmat. Vi har beregnet 17 kr per dag i varekost. I tillegg har vi lagt inn tilsvarende en 20-prosents stilling per skole til å administrere ordningen. Det tilsvarer 104 000,- kr.

På Nordpolen skole i Oslo får de til en skolefrokost for under 10 kr i varekost, og med en administrativ ressurs tilsvarende det vi har lagt til grunn i vårt regnestykke. Dette viser at vårt anslag på 17 kr er både ansvarlig og gjennomførbart.

Skolefrukt

Å sørge for at både voksne og barn spiser mer frukt og grønt er noe av det mest målrettede vi kan gjøre for å bedre norsk folkehelse

Inntak av frukt og grønt virker positivt på folks helse, har en sosialt utjevnende effekt, og vi vet at å etablere gode helsevaner tidlig i livet har stor innvirkning på mulighetene til å lykkes på skolen og i senere i arbeidslivet.

Forskning fra Universitet i Agder viser at elever som får frukt og grønt på skolen spiser mindre snop og søtsaker. Størst endring ser man hos de elevene som tidligere var storforbrukere av brus og snacks.

Gratis skolefrukt gir også varig økt inntak av frukt og grønt hos barn og unge. Elevene etablerer sunnere vaner som de tar med seg videre i livet. 

Elever som har fått gratis skolefrukt rapporterer om mindre overvekt åtte år etter at de var med i ordningen, enn elever som ikke fikk det samme tilbudet.

Arbeiderpartiet mener helsegevinstene er godt dokumentert, og vil gjeninnføre frukt og grønt i skolen.

Flere forskningsprosjekter fra blant annet Trøndelag Forskning og Utvikling, Nordisk Råd, SINTEF med flere, peker også på de ulike positive effektene av et organisert måltid i løpet av skoledagen.

Hva sier forskningen om skolemat og skolefrukt?

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

  • Skolefruktordning

    Skolefruktordningen ble innført av den rødgrønne regjeringen, og fjernet av Høyre/Frp-regjeringen.

    Arbeiderpartiet vil ha en skolefruktordning som sikrer at alle barn i ungdomsskolen får tilgang på gratis frukt og grønt.  

    Høyreregjeringen fjernet skolefruktordningen, og vil ikke gjeninnføre den.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skolemat og skolefrukt?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker