Skogbruk

Arbeiderpartiet vil skognæringen skal være et satsingsområde for arbeidsplasser og grønn økonomi, og sier nei til privatisering av Statskog.

Dette vil vi med skogen:

 • Øke den industrielle videreforedlingen av skog tilsvarende mengden tømmer som hogges i Norge, blant annet ved å sikre mer kapital til forsterking og videre utvikling av skogindustrien.
 • Etablere et utviklingsprogram for trebygg og klimavennlig fornying av bygg.
 • Stanse salget av Statskog og bruke Statskog som et verktøy for industribygging og næringsutvikling der Statskog har eiendommer.
 • Innføre priskontroll på skogeiendommer slik som for andre landbrukseiendommer, for å sikre spredt eierskap og mulighet for helhetlig forvaltning.
 • Øke tilskuddene til skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak for å sikre fornying, karbonbinding og et fremtidig ressursgrunnlag for industrien.
 • Sikre gode ordninger for industrielle lån, tilskudd og risikoavlastning innen bioøkonomi.
 • Bygge anlegg for gjenvinning av brukt tremateriale fra bygg, som sikrer at materialet kan brukes til nye industriprodukter for å øke sysselsettingen og verdiskapingen.
 • Utarbeide en egen strategi for tremekanisk industri og bruk av tre i offentlige bygg og i store konstruksjoner.
 • Bruke offentlig innkjøp, herunder Statsbygg, for å styrke etterspørselen etter produkter basert på norsk skog.
 • Satse på naturbaserte løsninger på klimakrisen, blant annet bevare og forbedre naturlige karbonlagre som myrer og våtmarker, øke karbonlagringen i matjorda, reetablere tareskog og øke rotasjonstiden i skogbruket.
 • Styrke skogvernet slik at vi når målet om at 10 prosent av den norske skogen vernes, gjennom en mer treffsikker ordning for frivillig vern og økt drift av den produktive skogen.

Vi vil legge til rette for økt videreforedling av skog

Den norske skogen er et enestående råstoff. Bruken spenner fra tradisjonelle sagbruk til avansert biokjemi. En fremtidsrettet skogindustri bygger på en hel verdikjede fra frø og plante til ferdig produkt. Økt bruk av skogens ressurser er både god industripolitikk og god klimapolitikk.

Norge har gode forutsetninger for å bli verdensledende på å levere kunnskap og tjenester om trebruk og bærekraft kombinert med merkevarebygging. Mange produkter som kan utvikles av biomasse, brukes allerede innenfor matproduksjon, helse, bygg og i annen industri. Arbeiderpartiet vil legge til rette for økt videreforedling av skog og satse på den grønne bioøkonomien.

Nei til salg av Norge

Arbeiderpartiet sier nei til salg av Norge, og sier nei til å privatisere Statskog.  Gjennom eierskapet i Statskog sikrer vi råderett over store og viktige naturressurser med stor betydning for folks frie tilgang til norsk natur.

Vi mener også at Statskog bør være motor i det videre arbeidet med å utvikle nye verdikjeder for skogbasert industri i Norge. For at Statskog skal være i stand til å ta denne rollen, må selskapet fortsatt være en stor eier og forvalter av felleskapets ressurser.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skogbruk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker