Kompetansereform for arbeidslivet

En kompetansereform for læring i hele arbeidslivet

Dette består vår kompetansereform av:

 • Sørge for at kompetansebehovet i arbeidslivet, både dagens og fremtidens, dekkes.
 • Innføre en langtidsplan for livslang læring som revideres jevnlig.
 • Utvikle «Arbeidslivets kompetansesavtale» for å styrke den enkelte arbeidstakers kunnskap og mestring.
 • Opprette bedrifts- og arbeidsnære programmer for læring i virksomheter og bransjer.
 • Sikre at arbeidstakere, gjennom avtaler i arbeidslivet, opparbeider seg rett til etter- og videreutdanning.
 • Opprette nettverk for læring og utveksling på tvers av bransjer og sektorer.
 • Styrke karriereveiledningstjenesten i Norge. 
 • Bidra til finansiering av etter- og videreutdanning som vil forbedre den enkeltes mulighet til å få jobb.
 • Styrke kontakten mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet for å kunne utnytte arbeidslivet som læringsarena bedre, samt sikre gode holdninger og bred kunnskap om entreprenørskap allerede i skolen.
 • Bidra til at utdanningsinstitusjonene legger bedre til rette for deltidsstudier.
 • Styrke yrkesfagene og det tradisjonelle utdanningsløpet.
 • Sørge for at fag- og yrkesopplæringen, fagskolene, høyskolene og universitetene i fellesskap tilbyr relevante programmer som kan heve kunnskap og ferdigheter i arbeidslivet.
 • Opprette bransjeprogram for bransjer særlig utsatt for endring og omstilling
 • Opprette et nasjonalt partsstyrt kompetansefond for å muliggjøre kompetansehevingen for den enkelte arbeidstaker.

Fremtidens arbeidsliv med automatisering og digitalisering vil stille andre krav til kompetanse og endre seg raskere enn i dag. Dette vil også bidra til å sette høyere krav til kompetanse av arbeidstakerne. Derfor er det spesielt viktig at fellesskapet bidrar til investering i kunnskap og kompetanse slik at ikke hver enkelt arbeidstaker står alene med dette ansvaret. 

Den norske arbeidslivsmodellen gjør at vi har små forskjeller i arbeidslivet, med trygge arbeidstakere som våger å si ifra, og som bidrar til omstilling og utvikling. Dette er bra for Norges konkurranseevne. Få land har bedre forutsetninger for å lykkes med omstillingen enn Norge.

For at alle skal få delta i fremtidens arbeidsliv må vi løse utfordringene i fellesskap. Vi trenger en kompetansereform i arbeidslivet der også det offentlige bidrar. Den skal vi utvikle sammen med partene i arbeidslivet og sammen med utdanningsinstitusjonene. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kompetansereform for arbeidslivet?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!