Kompetansereform for arbeidslivet

En kompetansereform for læring i hele arbeidslivet

Dette består vår kompetansereform av:

 • Sørge for at kompetansebehovet i arbeidslivet, både dagens og fremtidens, dekkes.
 • Innføre en langtidsplan for livslang læring som revideres jevnlig.
 • Utvikle «Arbeidslivets kompetansesavtale» for å styrke den enkelte arbeidstakers kunnskap og mestring.
 • Opprette bedrifts- og arbeidsnære programmer for læring i virksomheter og bransjer.
 • Sikre at arbeidstakere, gjennom avtaler i arbeidslivet, opparbeider seg rett til etter- og videreutdanning.
 • Opprette nettverk for læring og utveksling på tvers av bransjer og sektorer.
 • Styrke karriereveiledningstjenesten i Norge. 
 • Bidra til finansiering av etter- og videreutdanning som vil forbedre den enkeltes mulighet til å få jobb.
 • Styrke kontakten mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet for å kunne utnytte arbeidslivet som læringsarena bedre, samt sikre gode holdninger og bred kunnskap om entreprenørskap allerede i skolen.
 • Bidra til at utdanningsinstitusjonene legger bedre til rette for deltidsstudier.
 • Styrke yrkesfagene og det tradisjonelle utdanningsløpet.
 • Sørge for at fag- og yrkesopplæringen, fagskolene, høyskolene og universitetene i fellesskap tilbyr relevante programmer som kan heve kunnskap og ferdigheter i arbeidslivet.
 • Opprette bransjeprogram for bransjer særlig utsatt for endring og omstilling
 • Opprette et nasjonalt partsstyrt kompetansefond for å muliggjøre kompetansehevingen for den enkelte arbeidstaker.

Fremtidens arbeidsliv med automatisering og digitalisering vil stille andre krav til kompetanse og endre seg raskere enn i dag. Dette vil også bidra til å sette høyere krav til kompetanse av arbeidstakerne. Derfor er det spesielt viktig at fellesskapet bidrar til investering i kunnskap og kompetanse slik at ikke hver enkelt arbeidstaker står alene med dette ansvaret. 

Den norske arbeidslivsmodellen gjør at vi har små forskjeller i arbeidslivet, med trygge arbeidstakere som våger å si ifra, og som bidrar til omstilling og utvikling. Dette er bra for Norges konkurranseevne. Få land har bedre forutsetninger for å lykkes med omstillingen enn Norge.

For at alle skal få delta i fremtidens arbeidsliv må vi løse utfordringene i fellesskap. Vi trenger en kompetansereform i arbeidslivet der også det offentlige bidrar. Den skal vi utvikle sammen med partene i arbeidslivet og sammen med utdanningsinstitusjonene. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kompetansereform for arbeidslivet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker