Inkluderende arbeidsliv

For mange faller utenfor arbeidslivet. Vi vil ha et arbeidsmarked som favner om så mange som mulig. 

Slik vil vi skape et mer inkluderende arbeidsliv:

  • Bringe flere som sliter med å få fast arbeid, inn i arbeidslivet, blant annet gjennom ulike lønnstilskuddsordninger og oppfølgings- og kompetansehevende tiltak.
  • Styrke tilskudd til opplæring i virksomheter.
  • Avdekke og endre praksis, strukturer og lovgivning som hindrer seniorer i å delta i samfunnet slik de ønsker.
  • Benytte sterkere virkemidler for å gi flere mennesker med funksjonshemninger innpass i arbeidslivet.
  • Beholde ordningen med varig tilpasset arbeid som en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken, og øke antall plasser.
  • Gjennomgå ordningene for yrkesskader for norske arbeidstakere, og innføre en ordning som sikrer at utenlandske arbeidstakere ikke blir stående helt uten forsikringsdekning ved arbeidsskader i Norge.
  • Sørge for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og heve kompetansen på universell utforming i offentlig planlegging og utbygging og offentlige innkjøp.
  • Legge til rette for bedre tilgang til hjelpemidler for å kunne delta i arbeid over hele landet.
  • Videreutvikle avtalen om et inkluderende arbeidsliv sammen med arbeidslivets parter.
  • Opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen.

Et mangfoldig arbeidsmarked

I dag faller for mange utenfor arbeidslivet. Det gjelder blant annet mange seniorer, personer med nedsatt funksjonsevne og syke som har mye å bidra med. I enkelte innvandrergrupper er det også en altfor høy andel som ikke er i jobb. 

Det er også bekymringsverdig hvor mange unge som verken er i jobb eller under utdanning. Her er det viktig å komme tidlig på banen, og forhindre at de blir utenfor arbeidslivet for lenge. Hvis man først er utenfor kan det være vanskelig å komme seg tilbake i arbeidslivet igjen.  

Vi vil gjøre det lettere å delta i arbeidslivet, for alle grupper og typer mennesker. Det skal bli mer lønnsomt for personer som lever på trygd å delta så mye de kan i arbeidslivet, og det skal stilles krav til aktivitet for sosialhjelpsmottakere. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Inkluderende arbeidsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker