Inkluderende arbeidsliv

For mange faller utenfor arbeidslivet. Vi vil ha et arbeidsmarked som favner om så mange som mulig. 

Slik vil vi skape et mer inkluderende arbeidsliv:

  • Bringe flere som sliter med å få fast arbeid, inn i arbeidslivet, blant annet gjennom ulike lønnstilskuddsordninger og oppfølgings- og kompetansehevende tiltak.
  • Styrke tilskudd til opplæring i virksomheter.
  • Avdekke og endre praksis, strukturer og lovgivning som hindrer seniorer i å delta i samfunnet slik de ønsker.
  • Benytte sterkere virkemidler for å gi flere mennesker med funksjonshemninger innpass i arbeidslivet.
  • Beholde ordningen med varig tilpasset arbeid som en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken, og øke antall plasser.
  • Gjennomgå ordningene for yrkesskader for norske arbeidstakere, og innføre en ordning som sikrer at utenlandske arbeidstakere ikke blir stående helt uten forsikringsdekning ved arbeidsskader i Norge.
  • Sørge for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og heve kompetansen på universell utforming i offentlig planlegging og utbygging og offentlige innkjøp.
  • Legge til rette for bedre tilgang til hjelpemidler for å kunne delta i arbeid over hele landet.
  • Videreutvikle avtalen om et inkluderende arbeidsliv sammen med arbeidslivets parter.
  • Opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen.

Et mangfoldig arbeidsmarked

I dag faller for mange utenfor arbeidslivet. Det gjelder blant annet mange seniorer, personer med nedsatt funksjonsevne og syke som har mye å bidra med. I enkelte innvandrergrupper er det også en altfor høy andel som ikke er i jobb. 

Det er også bekymringsverdig hvor mange unge som verken er i jobb eller under utdanning. Her er det viktig å komme tidlig på banen, og forhindre at de blir utenfor arbeidslivet for lenge. Hvis man først er utenfor kan det være vanskelig å komme seg tilbake i arbeidslivet igjen.  

Vi vil gjøre det lettere å delta i arbeidslivet, for alle grupper og typer mennesker. Det skal bli mer lønnsomt for personer som lever på trygd å delta så mye de kan i arbeidslivet, og det skal stilles krav til aktivitet for sosialhjelpsmottakere. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Inkluderende arbeidsliv?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!