Aktivitetsreform for unge

Arbeiderpartiet vil innføre en ny aktivitetsreform for å få flere unge inn i arbeidslivet.

Dette ønsker vi med vår aktivitetsreform:

Et oppsøkende NAV

  • Sørge for at NAV/Oppfølgingstjenesten oppsøker ungdom under 30 år som står utenfor jobb, utdanning og arbeidstrening. I dag har Oppfølgingstjenesten bare ansvaret opp til 21 år.
  • Sørge for at NAV er mer tilstede på skolene, bidrar til tettere samarbeid mellom skoler og arbeidsliv, og synliggjør jobbmuligheter i det lokale arbeidsmarkedet.

Tettere oppfølging fra NAV

  • Styrke NAV permanent med flere ungdomsveiledere og ungdomsteam slik at det blir færre brukere per ansatt som dermed kan gi tettere og mer spesialisert individuell oppfølging.
  • Øke bruken av opplæring, særlig den som gir fagbrev arbeidslivet trenger.
  • Øke bruken av lønnstilskudd og sørge for at Nav prioriterer avtaler med bedrifter som uttrykker et klart mål om at personer på lønnstilskudd skal bli fast ansatt. Satse på kvalifiseringsprogrammet, og innføre rett til meningsfylt aktivitet som kvalifiserer for arbeid for alle sosialhjelpsmottakere opp til 30 år.

Jobbgaranti for nye mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger

  • Sikre at personer ikke faller ut av ordningen med arbeidsavklaringspenger fordi de ikke er avklart innen AAP-perioden er utløpt.
  • Innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd slik at de som kan jobbe, gis en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere trygd og arbeid.
  • Innføre et prøveprosjekt med jobbgaranti for utviklingshemmede under 30 år. Vi vil se på muligheter for mer fleksibilitet i arbeidsmarkedstiltakene og gi arbeidsmarkedsbedriftene større tillit til å tilpasse opplegg til den enkeltes forutsetninger, med tydelige forventinger om at alle skal kunne jobbe så mye som de har mulighet til.

Aktivitetsreform

Andelen unge som ikke er i arbeid, utdanning eller aktivitet har i lengre tid vært stabilt høyt og antallet unge uføre er doblet de siste ti årene. 

Vi vil styrke tiltakene for å hjelpe flere mennesker ut i jobb og går inn for en aktivitetsreform for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet. Vi vil gi flere sjansen de trenger for å komme ut i arbeid, delta i arbeidslivets fellesskap og få en egen inntekt å leve av.

NAV får et overordnet ansvar for å sikre at det finnes jobber tilpasset personer med gradert uføretrygd, både i offentlig og privat sektor.

Kommunene får i tillegg en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Kommunenes merkostnader til ordningen skal dekkes inn. Ordningen innføres for personer med gradert uføretrygd født i eller etter 1990.

Det er behov for økt bruk av gradering i de helserelaterte ytelsene, styrket AAP og en reell mulighet for arbeid når man har gradert uføretrygd. Arbeiderpartiet vil sikre at alle nye mottakere av uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger som kan jobbe noe får en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere arbeid og trygd.  

Er du enig med Arbeiderpartiet om Aktivitetsreform for unge?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker