Aktivitetsreform for unge og ungdomsgaranti

Vi trenger en aktivitetsreform for å få flere, spesielt unge, inn i arbeidslivet.

Dette ønsker vi med vår aktivitetsreform:

Et oppsøkende NAV

  • Sørge for at NAV/Oppfølgingstjenesten oppsøker ungdom under 30 år som står utenfor jobb, utdanning og arbeidstrening. I dag har Oppfølgingstjenesten bare ansvaret opp til 21 år.
  • Sørge for at NAV er mer tilstede på skolene, bidrar til tettere samarbeid mellom skoler og arbeidsliv, og synliggjør jobbmuligheter i det lokale arbeidsmarkedet.

Tettere oppfølging fra NAV

  • Styrke NAV permanent med flere ungdomsveiledere og ungdomsteam slik at det blir færre brukere per ansatt som dermed kan gi tettere og mer spesialisert individuell oppfølging.
  • Øke bruken av opplæring, særlig den som gir fagbrev arbeidslivet trenger.
  • Øke bruken av lønnstilskudd og sørge for at Nav prioriterer avtaler med bedrifter som uttrykker et klart mål om at personer på lønnstilskudd skal bli fast ansatt. Satse på kvalifiseringsprogrammet, og innføre rett til meningsfylt aktivitet som kvalifiserer for arbeid for alle sosialhjelpsmottakere opp til 30 år.

Jobbgaranti for nye mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger

  • Sikre at personer ikke faller ut av ordningen med arbeidsavklaringspenger fordi de ikke er avklart innen AAP-perioden er utløpt.
  • Innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd slik at de som kan jobbe, gis en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere trygd og arbeid.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Aktivitetsreform for unge og ungdomsgaranti?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker