Vår politikk på to minutter

Kort om Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartimedlemmer på stand

Arbeid til alle er jobb nummer én. Høy sysselsetting og et organisert arbeidsliv er forutsetninger for et samfunn med små inntektsforskjeller, og legger grunnlaget for finansieringen av vår felles velferd. 

Arbeiderpartiets hovedsaker er: Arbeid, kunnskap, helse og klima

Arbeiderpartiet vil sikre at alle elever får en god skolegang. Skolen skal være et sted hvor ulike mennesker tilbys like muligheter. Vi mener at bakgrunn ikke skal ha noe å si for hvordan man lykkes senere i livet. 

Kampen mot frafall, og tidlig innsats i skolen er derfor noe av det viktigste for Arbeiderpartiet innen skolepolitikken.

En forutsetning for å kunne bidra inn i fellesskapet er at man har god helse. For å kunne stå i jobb og leve innholdsrike liv er helsa viktig for oss alle. 

Arbeiderpartiet vil investere mer  i vår felles velferd. Alle barn skal få en god start i livet. Alle skal ha tilgang på rask og god behandling når de blir syke. Og alle skal ha en trygg alderdom

En av vår tids største utfordringer er klimaendringene. For Arbeiderpartiet er det avgjørende at vi fører en politikk som kutter i klimagassutslipp, skaper nye og grønnere arbeidsplasser og som omstiller Norge til et lavutslippssamfunn. 

Vårt prosjekt har alltid vært å gi mer frihet til flere. Gjennom vår politikk, hvor arbeid og deltakelse har vært den røde tråden, har stadig flere tatt del i det fellesskapet som Norge er. 

Av erfaring vet vi at Norge lykkes best når vi møter utfordringer sammen. Når vi spiller på lag og tar hele landet i bruk, lykkes vi. 

Slik vil Arbeiderpartiet bygge Norge! Et Norge som bruker fellesskapets ressurser effektivt til alles beste, og hvor velferdstjenestene hele tiden utvikles og fornyes.  

Arbeiderpartiet vil lede an i arbeidet med å bygge et samfunn med arbeid til alle, små forskjeller og mer fellesskap. 

Det gir frihet, trygghet og muligheter til den enkelte og til oss alle.