Energiutvalget

En sosialdemokratisk energipolitikk for fremtiden

- Framtidens sosialdemokratiske energipolitikk skal sikre et kraftoverskudd som skal gå til å bygge Norge som industrinasjon, sørge for en mer rettferdig fordeling og et aktivt og styrket offentlig eierskap, sier Kari Nessa Nordtun. Stavanger-ordføreren leder Arbeiderpartiets energiutvalg som 6. februar leverte sin rapport etter ett års arbeid. Utvalget har gjennomført en bred prosess i partiet, der innspillene har vært mange og engasjementet stort.- Vi er enige om de grunnleggende forutsetningene for norsk energipolitikk. Vi er en del av et felles europeisk energisamarbeid. Vi bruker markedet som tjener for å få et mest mulig effektivt system, men vi bruker stat og styring til å planlegge for nok kraft, nett og for å omfordele, sier Nordtun. Utvalget er samlet om prinsipper om trygghet og forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv, at fellesskapet skal ha kontroll over energiressursene og at kraften skal gå til å utvikle Norge som industrinasjon. Den framtidige energipolitikken skal også være utformet i solidaritet med framtidige generasjoner og naturens egenverdi. - Vi vil ha en historisk utbygging av havvind, en ny samfunnskontraft for vindkraft på land slik at vi kommer raskt i gang med utbygging og en massiv satsing på energieffektivisering ved å investere en milliard ekstra årlig i målrettede tiltak, framhever Nordtun. Rettferdig fordeling Utvalget løfter en mer rettferdig fordeling gjennom hele sin rapport, og er utålmodige på vegne av strømforbrukerne. - De som rammes hardest av høye kraftpriser, skal skjermes, og strømkunders rettigheter skal styrkes, sier Nordtun. Derfor foreslår utvalget en gjennomgang av dagens støtteordninger med mål om å redusere folks strømregninger og ber regjeringen vurdere å redusere moms på disse. Utvalget foreslår også å bedre fastprisavtalene for bedriftene slik at de blir mer fleksible og mer aktuelle for flere bedrifter. Mer aktivt offentlig eierskap  - Nesten all kraftproduksjon i Norge er offentlig eid. Det må brukes til det beste for fellesskapet, slår utvalgslederen fast. Utvalget foreslår derfor en rekke tiltak for å styrke det offentlig eierskapet og stiller tydelige forventninger til kraftselskapene. De vil blant annet legge til rette for økt offentlig eierskap av fornybar kraftproduksjon og innføre restriksjoner på bonuser og stramme inn lederlønninger i offentlige kraftselskaper. - Målsettingen med det offentlige eierskapet er å sikre lokal og nasjonal vekst og verdiskaping. Det må i større grad prege driften av selskapene som i dag sørger for kraftproduksjon på vegne av stat og kommune. Dette vil kreve noe av staten som eier, og av meg og mine ordførerkollegaer som eiere av kraftselskaper lokalt, sier Nordtun. Sterkere rettigheter for strømkunder  Utvalget problematiserer også rollen til strømsalgselskapene, og ønsker en storrengjøring i dette markedet. De foreslår derfor flere grep for å rydde opp i strømmarkedet for privatpersoner:

 • Stille strenge krav til markedsføring av pris, avtaletype og varighet slik at forbrukerne har en reell mulighet til å sammenligne pris på like avtaletyper. 
 • Utvalget ber regjeringen vurdere en maksimal grense for tillatte påslag og gebyrer for denne bransjen. 
 • Utvalget ber om en styrket håndheving av regelverket og strengere sanksjonering mot selskaper som bryter det.  

- Det er liten tvil om at mange har blitt lurt inn i for dårlige avtaler i et uoversiktlig marked. Her må det ryddes, sier Kari Nessa Nordtun.

Om Arbeiderpartiets energiutvalg

Energiutvalget ble satt ned av sentralstyret februar 2022, for å jobbe parallelt med regjeringens energikommisjon, og utforme forslag til uttalelse til landsmøtet i 2023. 

Utvalget presenterte sin rapport 6. februar 2023.

Mandat fra sentralstyret

De ekstraordinært høye strømprisene har skapt økt oppmerksomhet og engasjement om strømprisene spesielt og energipolitikken generelt.  Arbeiderpartiets energipolitikk er nedfelt i partiprogrammet og regjeringens prioriteringer i Hurdalsplattformen. 

En sosialdemokratisk kraftpolitikk for vår tid må svare på hvordan vi løser de samfunnsmessige utfordringene knyttet til blant annet behovet for økt kraftproduksjon, stigende etterspørsel og energiomstillingen vi står overfor og samtidig hvordan vi når våre klimamål og ivaretar viktige miljøhensyn. Regjeringen har levert tiltak for å bøte på den akutte situasjonen med høye strømpriser, og satte ned en energikommisjon som har sett på løsninger på mellomlang og lang sikt. 

Situasjonen vi står i aktualiserer behovet for å tydeliggjøre og spisse Arbeiderpartiets budskap på energifeltet.  

Mandatet ble konkretisert i vedtak på landsstyremøtet i mars der utvalget ble bedt om å se på: 

1.  Hvordan vi skal sikre behovet for mer fornybar energi for å unngåkraftunderskudd og økte kraftpriser. 

2.  Hvordan vi når målsettingene om at kraftoverskuddet bidrar til økt verdiskaping og sysselsetting. 

3.  Hvordan bidra til forutsigbarhet og gode rammevilkår for husholdninger, næringsliv og industrien. 

Utvalget har bestått av:

 • Leder: Kari Nessa Nordtun, Rogaland
 • Marianne S. Næss, Finnmark
 • Astrid Hilde, Agder
 • Geir Waage, Nordland
 • Rolf Laupstad, Finnmark
 • Tore Sandvik, Trøndelag
 • Kristian Blindheim, Møre og Romsdal
 • Jon Evang, Oslo
 • Victoria Marie Evensen, Oslo
 • Therese Thorbjørnsen, Østfold
 • Kine Asper, LO
 • Henrik Jorem, Vestland
 • Astrid Hoem, AUF
 • Amund Vik/Andreas Bjelland Eriksen fra regjeringsapparatet har tiltrådd utvalget

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!