Distriktsutvalget

By og land - hand i hand

Norge har ulike utfordringer og muligheter i ulike deler av landet. For Arbeiderpartiet er det viktig å føre en aktiv distriktspolitikk for å beholde og utvikle livskraftige regioner over hele landet. Sterke distrikt er avgjørende for verdiskapningen i Norge.


Viktige deler av norsk olje og gass, fiskeri - og havbruksnæringen, vind - og vannkraft, kraftforedlende - og landbasert industri, reiselivsnæringen, skognæringen og landbruket, grunnlaget for norsk verdiskaping, ligger i distriktene. Ringvirkningene fra disse næringene må komme lokalsamfunnene til gode. 


Der folk velger å bosette seg må også kommunen ha midler og mulighet til å gi gode velferdstjenester til sine innbyggere. Gode lokalsamfunn og kommuner som er i stand til å levere høy kvalitet på velferdstjenestene til sine innbyggere er en forutsetning for bosetting i hele landet. 

Les forslagene fra distriktsutvalget (PDF)

Landsstyrets innstilling (PDF)

NB! Landsmøtet behandler landsstyrets innstilling, og endringsforslag som sendes inn må ta utgangspunkt i dette.

Utvalget har jobbet med følgende:

 • Videreutvikle partiets distriktspolitikk. Det skal legges særlig vekt på betydningen av arbeidsplasser for distriktene og hvordan likeverdig tilgang til velferdstjenester skal sikres i hele landet. 
 • Visjoner, mål og virkemidler skal gjennomgås og spisses.
 • Beskrive hvordan  dagens distriktspolitiske utfordringer kan møtes på en  måte som skaper optimisme og fokus på mulighetene  i distrikts-Norge. 
 • Hente inn erfaringer fra våre søsterpartier i andre land.
 • Sørge for at det blir gjennomført en bred debatt i partiorganisasjonen, og at partimedlemmer og andre alliansepartnere over hele landet blir trukket inn i arbeidet.

Utvalget har utarbeidet mål og nye forslag inn mot kommunevalget i 2019 og programarbeidet mot 2021.

Frist for endrings- og tillleggsforslag var 1. desember 2018. Det endelige forslaget blir sendt ut til partiorganisasjonen i forbindelse med landsstyremøtet i februar 2019, og det endelige dokumentet behandles på landsmøtet april 2019. 

Distriktsutvalgets medlemmer

 • Leder: Cecilie Agnalt, Østfold
 • Nils Kristen Sandtrøen, Hedmark 
 • Eirik Sivertsen, Nordland
 • Aina Borch, Finnmark 
 • Anne Marit Mevassvik, Trøndelag 
 • Odd Stangeland, Rogaland 
 • Espen Johnsen, Oppland 
 • Hans Erik Ringkjøb, Hordaland 
 • Siv Dagny Aasvik, Nordland 
 • Bjørg Tveito Lundefaret, Telemark 
 • Heidi Granli – Buskerud 
 • Jan Sandal – Akershus 
 • Astrid Willa Eide Hoem, AUF 
 • Gunnar Gussgard, LO