10 grunner til å stemme Arbeiderpartiet

Hvorfor stemme Arbeiderpartiet?

Arbeiderpartiet vil ha et Norge med små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle. 

Vi vil prioritere skole, helse og eldreomsorg for alle fremfor skattekutt til de som har mest fra før.

Her er ti andre gode grunner til å stemme på oss:

1.      Vi skal skape et tryggere arbeidsliv.

Faste, hele stillinger skal igjen være hovedregelen i Norge. 

Vi vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og styrke arbeidsmiljøloven.

2.      Vi skal ha et taktskifte for minst 300.000 flere i jobb på ti år.

Vi vil investere i arbeidstakernes kompetanse, sikre gode konkurransevilkår for bedriftene og satse systematisk på næringer som er spesielt viktige for Norge. 

Vi skal være i front for å lykkes med klimaforpliktelsene og styrke den norske modellen for å få flere i jobb. 

3.      Vi skal ansette 3000 flere lærere i skolen.

Vi vil styrke tidlig innsats i barnehagen og skolen, og innføre en lese-, skrive- og regnegaranti etter 2.trinn. Flere lærere vil gi mer tid til hver enkelt elev i skole og barnehage.

4.      Vi skal sørge for den beste behandlingen og kort ventetid i sykehusene.

Vi vil stanse utviklingen mot en todelt helsetjeneste, og bruke fellesskapets ressurser på velferd fremfor skattekutt. Vi skal bekjempe økt privatisering av helsetjenesten. De neste fire årene vil vi investere 12 milliarder mer i våre felles sykehus slik at vi kan behandle flere raskere, og rike og fattige kan få samme kreftmedisin. Nye sykehusbygg skal bygges raskere enn i dag. 

 5.     Vi skal utvide pappapermen.

Vi vil øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen, for å gi barn og fedre tid sammen og bidra til likestilling i arbeidslivet.

6.      Vi skal gi alle eldre muligheten til å leve trygge og aktive liv, og innføre en kjærlighetsgaranti som gjør at eldre par som ønsker det, kan bo sammen på sykehjem.

Vi vil gjøre det mulig for eldre å bo i eget hjem så lenge som mulig

Alle som trenger det skal få tilbud om sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Vi vil styrke kommunenes økonomi sånn at de kan bygge ut eldreomsorgen i alle kommuner.

7.     Vi skal sørge for at Norge når målene i Parisavtalen om 40 prosent utslippskutt innen 2030.

Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Vi vil gjøre norsk industri verdensledende innen bærekraft og ny klimavennlig teknologi. 

Vi skal sette i gang et internasjonalt prosjekt for renere hav.

Det skal bli lettere for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen, og vi vil satse mer på klimavennlig transport og kollektivtrafikk i de store byene.

8.     Vi skal stanse salg av Norge.

Vi vil stanse salg av fellesskapets verdier ved å trekke tilbake fullmakter til å selge statseide selskaper. 

I tillegg vil vi stoppe det som kan stoppes av Frp og Høyres konkurranseutsetting av jernbanen. 

Skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle.

9.      Vi skal gjøre mer for ungdoms psykiske helse.

For mange unge sliter uten å få hjelp. Vi vil investere mer i en god helse for alle barn og unge. 

Vi skal sørge for en tilgjengelig skolehelsetjeneste for alle elever hver dag, ha en egen ”e-helsesøster” slik at ungdom kan kontakte skolehelsetjenesten også på nett og mobil, integrere psykisk helse i skolefagene, og fjerne egenandelen hos fastlege for ungdom opp til 18 år. 

Vi vil også gjeninnføre skolefrukten, ha et enkelt skolemåltid og en times fysis aktivitet i skolen for bedre helse for alle barn.

10.  Vi vil ha et Norge der vi stiller opp for hverandre - ikke settes opp mot hverandre.

Vi vil bygge på det beste ved landet vårt: Små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle. 

Fant du ikke noe om den politikken som er viktigst for deg? 

Det er heldigvis mange flere gode grunner til å stemme på Arbeiderpartiet. 

Støtt Arbeiderpartiet

Vi tror på et samfunn hvor alle skal med. Gjør du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.


Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.