Jonas Gahr Støre står utenfor Stortinget og blir intervjuet av TV2.

– Vi trenger en rettferdig krisepolitikk for hele landet

KRISEPAKKE

– Dessverre er dette en krisepakke som er ganske kraftløs, og som slår sosialt urettferdig ut, sier Jonas Gahr Støre.

Publisert: 03.03.2020 kl.11.21

– Vi trenger løsninger som er mer rettferdige, mer klimavennlige og som får flere folk i jobb. Krisepakken fra regjeringen gir ikke kraftfulle løsninger på de utfordringene Norge står overfor, sier partileder Jonas Gahr Støre.

På fredag kom krisepakke 3 fra Regjeringen, som skal bidra til å gjenreise Norge og våre næringer, og ta oss ut av krisen. Vi må gjøre mer, krever Arbeiderpartiet

– Regjeringen velger å gi 1,32 milliarder kroner i skattekutt til de rikeste i en krisetid. Dette vil ikke bidra til å få hjulene i gang, sier Støre.

For Arbeiderpartiet er det viktig at vi finner en rettferdig vei gjennom denne krisen med gode sosiale løsninger som gjør at regningen ikke havner hos vanlige folk.

– Jeg er veldig overrasket over at de i en tid der vi har den høyeste arbeidsledigheten på veldig mange år, likevel ikke har et eneste nytt arbeidsmarkedstiltak. Vi ser også at krisepakken ikke inneholder noe som redder industrien, eller reiselivet, eller kulturlivet, som jo alle er veldig utsatt akkurat nå, sier Støre.

Krisepolitikk for hele landet

Støre mener det det mangler kraftfulle satsinger.

– Man burde satset på å få folk i jobb, man burde satset på å gjøre ordentlige klimavennlige investeringer. Hvor blir det av investeringsbeslutningen for karbonfangst og -lagring? Hvorfor skjærer de ikke bare gjennom og sier at man vil ha halvert nedskrivningstid for karbonfangst og -lagring? For det er noe som ville fått ordentlig fart på sakene. Eller en strategi for hydrogensatsing, eller bygging av el-ferger. Alt dette her er noe som kan skape arbeidsplasser og muligheter i Norge. Det er ting som mangler i denne krisepakken, sier Støre.

Ferge
Jonas Gahr Støre går rundt inne på elverket i Longyearbyen.

– Vårt mål er at vi kommer ut av koronakrisen med et samfunn som er mer rettferdig og klimavennlig – og med sterkere fellesskap.

– Skal vi klare det, må vi få folk tilbake i jobb raskt. Vi må føre en krisepolitikk for hele landet, byrdefordelingen må være rettferdig og jobbene vi skaper må være hele, faste jobber med norske vilkår.

Lokal satsing

Også ordfører Marianne Sivertsen Næss i Hammerfest savner tiltak for hele landet.

– Vi trenger en skattepakke som sørger for aktivitet i hele landet. Vi har erfaring fra tidligere fall i oljeprisen, at leveransene har forflyttet seg fra nord til sør, og at bedrifter har måttet legge ned i vår kommune, sier ordføreren.

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, taler under Arbeiderpartiets landsmøte i 2019.

Næss forteller at de akkurat nå står i en dobbel krise.

– Livene våre har de siste månedene vært totalt snudd på hodet. Antall arbeidsledige og permitterte har steget raskt, og flere opplever en stor usikkerhet rundt hva fremtiden vil bringe som en følge av koronakrisen og en lav oljepris, sier hun.

Fylkesordfører Marianne Chesak i Rogaland legger også vekt på at det i deres fylke er viktig med alle tiltak rettet mot olje- og gassindustrien, ikke minst for å fortsette den viktige grønne omstillingen mot nye næringer. 

Portrettbilde av fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak.

Chesak etterlyser forutsigbarhet.

– Akkurat nå er vi i en svært krevende økonomisk situasjon med stor usikkerhet om hvor stor grad av koronarelaterte utgifter vi kommer til å få dekket. Det gjelder også bortfall av inntekter, særlig på kollektiv, og vi står nå i fare for å måtte kjøre med reduserte ruter resten av året. Vi taper over 40 millioner kroner i måneden, sier hun.

– Vi står også i en usikker situasjon med permitterte lærlinger og vil måtte se på muligheter for å gi ungdommer opplæring i skole VG3, noe som er svært kostbart. Vi vil her være avhengig av økonomisk støtte for å klare å gjennomføre dette.

– Vi trenger forutsigbarhet og vite at vi får kompensert for manglende inntekter og økte kostnader, slik at vi kan sette ting i gang. Stortinget må bruke fylkene og det regionale nivået for å holde hjulene i gang, landet rundt, sier Chesak.

Også ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand etterlyser satsing lokalt.

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland sitter på et møte.

– Det er for mange oppgaver som legges på kommunene uten tilstrekkelige overføringer, dette blir særlig tydelig nå. De lovpålagte oppgavene blir vanskelige, og noen ganger umulige slik økonomien er nå.

– Trenger handlekraft

Partilederen mener det kraftige fallet i BNP og sysselsettingen gjør det nødvendig med kraftig «motkonjunkturpolitikk».

– Vi hadde før krisen falt ned fra Europa-toppen i sysselsetting. Vi har gått fra en sysselsettingsutfordring til en ledighetskrise. Det vi trenger nå er derfor handlekraft, ikke den «vente og se»-holdningen vi så fra Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Arbeiderpartiet er åpne for å bruke mer oljepenger i en periode for å få arbeidsledigheten raskt ned.

– Vi må ta hardt nok i nå fordi vi vet at ledighet lett biter seg fast og vi vet at folk mister kompetanse og selvtillit ved å stå lenge uten jobb, sier Støre.

– Vi registrerer at Regjeringen i prognosene for norsk økonomi i revidert nasjonalbudsjett (RNB) er mer optimistiske enn de fleste andre.

Støre avviser ikke å forhandle om pakke med motkonjunkturpolitikk, men stiller klare krav dersom det skal være aktuelt å danne flertall med høyrepartiene.

– Vi må også slå ring om EØS-avtalen og innrette krisepolitikken basert på den, ikke proteksjonisme. 

Støre trekker frem fire punkter det må satses på:

Det første er å ta hardt i for å få folk i arbeid.

– Arbeidsledighet går ofte fort opp og langsomt ned. Vi etterspør en kraftig satsing på kompetanse og at Regjeringen kommer med et konkret forslag til å ta i bruk lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb, sier partilederen.

– Vi må også ha mot og visjoner nå til å fremskynde store industriprosjekter som kan skape aktivitet og nye bein å stå på for industrien som karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS). 

Punkt nummer to er at det må føres en krisepolitikk for hele landet.

– Krisen rammer ulikt. Derfor må mye av motkonjunkturpolitikken skje i regi av fylkene og kommunene fordi de er tett på utfordringene i sin region. Vi vil gi kommuner og fylker penger til å løse oppgaver vi som fellesskap uansett må løse. De står klare! sier Støre.

Arbeiderpartiet krever økte midler til kompetanse- og næringsmidler til kommuner og fylkeskommuner.

– Vi vil ha øremerkede midler til lærlinger i kommunene og fylkene og vi vil ha egne omstillingsmidler til de hardest rammede kommunene.  

En mer rettferdig krisepolitikk er det tredje punktet Støre trekker fram.

– Krisen rammer lavtlønnede, unge, ansatte med kort utdanning. Byrdefordelingen har så langt vært skjev. Derfor krever vi at arbeidsfolk og fellesskapet, ikke aksjonærene, prioriteres. Vi krever utbyttebegrensninger, bonusnekt og begrensninger på lederlønninger i bedrifter som får støtte. Vi sier nei til generelle skattelettelser som virkemiddel, sier han.

Det fjerde punktet er å styrke det organiserte arbeidslivet.

– Kriser fører ofte til at de useriøse aktørene i arbeidslivet vinner terreng. Det så vi for eksempel etter finanskrisen. Derfor krever vi skjerpede regler og strengere tilsyn i arbeidslivet, vi krever at reglene i arbeidsmiljøloven, om bruk av innleie, strammes inn og vi vil stille krav til bruk av fagarbeidere i offentlige kriseanbud.

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, taler under Arbeiderpartiets landsmøte i 2019.

Marianne Sivertsen Næss, ordfører i Hammerfest

– Livene våre har de siste månedene vært totalt snudd på hodet. Antall arbeidsledige og permitterte har steget raskt, og flere opplever en stor usikkerhet rundt hva fremtiden vil bringe som en følge av koronakrisen og en lav oljepris, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss i Hammerfest.

– Som kommune står vi i en dobbel krise. Hammerfest har en stor andel av sin arbeidsstyrke knyttet opp mot olje- og gassnæringen, og leverandørindustrien frykter for fremtidig aktivitet. For å sette viktigheten av denne industrien i perspektiv, så var leveransene fra Hammerfestregion til petroleumsnæringen i 2017 og 2018, større enn resten av Nord-Norge til sammen.   

Hvilken næring(er) trenger et ekstra løft hos dere?

– Det er særlig leverandørindustrien og reiselivsbedriftene i vår kommune som har merket krisen mest. Som ordfører ha jeg brukt mye tid for å få frem viktigheten av en krisepakke for oljenæringen. En skattepakke som sørger for aktivitet i hele landet. Vår frykt er at tiltakene som settes inn, ikke treffer lengst her nord. Vi har erfaring fra tidligere fall i oljeprisen, at leveransene har forflyttet seg fra nord til sør, og at bedrifter har måttet legge ned i vår kommune. Leteaktivitetene i Barentshavet må holdes i gang, Veidnes må tas opp av skuffen igjen, fordi en ilandføring der vil ha stor betydning både for Nordkappsamfunnet men også for fremtidige felt i Barentshavet. Wisting er et slikt felt. 

– Det er utrolig viktig at det stilles krav til næringen som en del av den pakken som gis, krav som sørger for at aktiviteten holdes oppe i hele landet, også lengst her nord.

– Så er også et kraftig redusert flytilbud inn til Finnmark en stor utfordring for vårt næringsliv. Operatører og leverandører melder om store utfordringer med å komme seg til Hammerfest, da Widerøe har svært begrenset kapasitet inn til lufthavnen vår. Reiselivsbedriftene opplever dette som svært konkurransevridende, og får ikke delta på like vilkår i konkurransen om innlandsturismen som det oppfordres til i disse koronatider. På grunn av store avstander, og manglende alternativer, er fly vårt tog. Og eneste effektive transportmuligheten vi har.

Hvordan skal dere jobbe for å komme ut av denne krisen?

Som kommune gjør vi «alt» for å få folk i arbeid, og holde hjulene i gang. Som ordfører etablerte jeg tidlig et beredskapsråd for næringslivet, og kommunestyret vedtok en krisefond som skal hjelpe bedrifter som sliter som følge av koronakrisen. Jeg er likevel redd dette ikke vil være nok. 

– De store prosjektene i nasjonal regi må få fortgang, og veiprosjekter i NTP (nasjonal transportplan) som Rv94, som er modne og klare for igangsettelse må få klarsignal nå. Samme gjelder prosjektet «Ren havn». Hammerfest havn er en av de mest forurensede havnelokaliteter i Norge. Prosjektet er ferdig detaljprosjektert, innehar alle tillatelser og er klar til oppstart og gjennomføring. «Ren havn» gir dessuten både en god miljø- og samfunnsnytte. Prosjektet ble søkt finansiert over statsbudsjettet for 2018 og 2019 men fikk ingen bevilgning. Så her kan regjeringen trå til.

Hva trenger dere fra Stortinget for å kunne gjenreise Hammerfest og Nord-Norge?

– Vi trenger krisepakker som bygger hele landet. Pakker som stiller krav om å holde hjulene i gang, og får folk i arbeid. Hammerfest har flere store prosjekter som er modne og er klare for igangsettelse. Det må stilles krav til skattepakken til oljenæringen om:

– Ilandføring på Veidnes.

– Pakken må bidra til at Wisting kommer i gang som planlagt.

– Elektrifisering av Melkøya.

– Få på plass en gassinfrastrukturløsning for Barentshavet, enten ved en utbygging av Melkøya, eller som et nytt mid-scale LNG anlegg.

Portrettbilde av fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak.

Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland

– Akkurat nå er vi i en svært krevende økonomisk situasjon med stor usikkerhet om hvor stor grad av koronarelaterte utgifter vi kommer til å få dekket. Det gjelder også bortfall av inntekter, særlig på kollektiv, og vi står nå i fare for å måtte kjøre med reduserte ruter resten av året. Vi taper over 40 millioner kroner i måneden. Vi står også i en usikker situasjon med permitterte lærlinger og vil måtte se på muligheter for å gi ungdommer opplæring i skole VG3, noe som er svært kostbart. Vi vil her være avhengig av økonomisk støtte for å klare å gjennomføre dette. 

Hvilken næring(er) trenger et ekstra løft i din region?

– I vårt fylke er vi svært oljeavhengige, og dermed vil endringer i oljeprisen ha enorme og langsiktige konsekvenser for vår største næring og for sysselsetting i hele fylket. Derfor er alle tiltak rettet mot olje- og gassindustrien viktig, ikke minst for å fortsette den viktige grønne omstillingen mot nye næringer.

Hvordan skal dere jobbe for å komme ut av denne krisen?

– Helt fra dag en satte vi opp lister over gryteklare prosjekter på bygg, anlegg og vedlikehold av vei. Vi har flere hundre millioner kroner i prosjekter klare, og disse er brutt ned på så små anbud at de er treffsikre mot små og mellomstore bedrifter, som jo er et segment av næringslivet som vi vet står i stor fare for å gå konkurs. I tillegg jobber vi hele tiden med å bruke alle kanaler inn mot regjering for å synliggjøre den økonomiske situasjonen og hva vi trenger for å ivareta tjenester framover.

Hva trenger dere fra Stortinget for å kunne gjenreise Rogaland?

– Vi trenger forutsigbarhet og vite at vi får kompensert for manglende inntekter og økte kostnader, slik at vi kan sette ting i gang. Stortinget må bruke fylkene og det regionale nivået for å holde hjulene i gang landet rundt.

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland sitter på et møte.

Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand

– Først vil jeg bare si at vi har hatt tett og god dialog med alle berørte under koronakrisen.Blant annet gjennom initiativ ovenfor næringsliv, dialog i storbynettverket, god kontakt med agderbenken med mer, sier ordfører Jan Oddvar Skisland. 

– Vi har savnet tydeligere sentrale retningslinjer som ikke har åpnet opp for lokale tilpasninger, Vi har savnet en større og mer helhetlig plan for slike situasjoner, men opplever at vi har tatt gode valg og beslutninger lokalt som har gjort sitt for å demme opp. Blant annet i forhold til næringsliv, sårbare barn og grupper. 

– For befolkningen har det vært krevende, vi har hatt en eksplosjon i permitteringer hvor mange går over til helt ledige nå. Vi har hatt god dialog med bransjene og har satt sammen arbeidsgrupper bestående av kommune, bransje, LO, NHO og flere for å komme med tiltak for å hjelpe og stimulere i krevende tider. 

– Nå er status at vi gjennom et betydelig merforbruk som følge av korona, ligger an til å gå kraftig i minus. Vi har fått tertialen for alle sektorer og vi blir langt fra kompensert for merutgiftene våre fra statlig hold. Dette er svært alvorlig for Kristiansands økonomi, og kommuneøkonomien for øvrig. Noe som vil gå ut over lovpålagte oppgaver i ytterste konsekvens.

Hvilken næring(er) trenger et ekstra løft hos dere og i deres region? 

– Det er helt klart reiseliv- og opplevelsesnæringen, samt leverandørindustrien.

Hvordan skal dere jobbe for å komme ut av denne krisen? 

– Vi skal og må dokumentere svært godt hvilke merutgifter vi har hatt som følge av korona, og ikke minst dokumentere ringvirkningene i kjølvannet av restriksjonene. Blant annet de langvarige effektene arbeidsledighet gir i økte sosialytelser, bortfall av skatteinntekter og generelt det store bildet fra barnsben under korona til fremtidens voksne.

– Vi har hatt et oppgaveutvalg som ser på hvordan vi skal få flere i arbeid, det blir relevant å følge opp, her vil det komme søknad om pilotprosjekt som blir viktig å støtte. En helhetlig satsing for å motvirke det som var, og i aller høyeste grad det som kan bli, om vi ikke virkelig satser. 

– Vi skal jobbe tett og godt i KS storbynettverket, vi skal holde dialogen og be våre på stortinget løfte våre bekymringer. - Mest av alt skal vi fortsette den gode dialogen i både to- og trepartsamarbeidet, vi jobber med å kartlegge gode prosjekter å realisere eller fremskynde, og legger mye energi i å skape nye arbeidsplasser, forenkle og modernisere nye og eksisterende næringsklynger og ikke minst må vi legge inn et par ekstra gir i forhold til mennesker i sårbare situasjoner.

Hva trenger dere fra Stortinget for å kunne gjenreise Kristiansand? 

– Fullt fokus på å fullkompensere effektene av korona. Kommuneøkonomien må styrkes uavhengig av korona, men som et tydelig minimum må en sørge for at kommunene klarer å holde hodet over vannet.

– Det er for mange oppgaver som legges på kommunene uten tilstrekkelige overføringer, dette blir særlig tydelig nå. De lovpålagte oppgavene blir vanskelige, og noen ganger umulige slik økonomien er nå.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!