Trondheim– Et godt nærmiljø og en by med små forskjeller

Vi fortsetter satsingen på skole og eldre, også har vi blitt landets sykkelby nummer én!

– Siden vi tok over styringa har Trondheim Arbeiderparti satt velferd foran skattekutt, sier ordfører Rita Ottervik.

Hun mener det har satt sine spor, og trekker fram noen punkter.

–  I fellesskap med innbyggerne i Trondheim har vi brukt én million hver eneste dag på å bygge og pusse opp skolene våre.

– Vi var den første storbyen med full barnehagedekning.

– Vi har satset på å bygge sykehjemsplasser slik at ingen må vente lengre enn seks uker for å få sykehjemsplass. Vi har økt bemanningen i eldreomsorgen med 220 flere ansatte, og trygghetsalarmen for eldre og syke har nå blitt gratis.

Ottervik trekker fram flere områder hvor politikken har påvirket innbyggerne.

– Elever og lærere trenger ikke lengre å oppholde seg på skoler preget av mugg, råte og asbest, slik det var da Høyre styrte byen. De slipper å dra hjem med hodepine på grunn av dårlige forhold, sier hun.

– At alle barn har en god skole og barnehage å gå til er en av Trondheim Arbeiderpartis aller viktigste prioriteringer.

trondheim barnehagedekning

Rita Ottervik er stolt over at de var den første storbyen med full barnehagedekning.

Før forrige kommunevalg lovet vi å øke bemanningen i eldreomsorgen med 220 nye ansatte. 

– Det har vi holdt - og det merkes. Vi har ansatt serviceverter og aktivitører som skaper gode opplevelser, med god mat og kulturelle opplevelser for våre eldre. Det frigjør tid for andre yrkesgrupper, som kan fokusere på pleie og omsorg. En satsing på tverrfaglighet i eldreomsorgen har vært svært positivt, sier Ottervik engasjert.

Hva er dere mest stolt av å ha fått til?

– I tillegg til en storstilt satsing på skole, eldreomsorg, idrett og kultur, er klima og miljø vært en hovedprioritet i alt vi gjør. Vi har den reneste lufta på over 24 år, og har innført en rekke tiltak i løpet av de siste 10 årene. Vi gjør det enklere å velge miljøvennlig, sykle og gå, og har bygd over 5000 meter nye sykkelveier. Det er nå rekordmange som velger miljøvennlige løsninger, som igjen har resultert i at Trondheim er blitt landets sykkelby nummer én. 

Hvordan har dere klart å få til det dere har gjort?

– Med trygg økonomisk styring og gode prioriteringer har vi greid å holde valgløftene våre valg etter valg. Både innbyggere og politikere på høyresida ser at vi er helt avhengige av blant annet eiendomsskatten for å få flere ansatte i helse og omsorg, og bygge nye skoler i Trondheim, sier Ottervik.

Hun mener Arbeiderpartiet med dette viser at de er et ansvarlig parti som har klare ambisjoner for Trondheim.

– Vi vil bygge sterkere fellesskap i Trondheim med gode nærmiljø og små forskjeller - en by der alle inkluderes uavhengig av størrelsen på lommeboka. En by der barn og unge får delta i fritidsaktiviteter, og at eldre får ta del i sosiale fellesskap, sier Ottervik.

Hva blir de viktigste sakene? 

– Skole og eldreomsorg har vært, og er fremdeles Trondheim Arbeiderpartis viktigste prioriteringer, sier ordføreren. 

– Vi skal øke bemanningen på sykehjemmene og sørge for et godt bo- og aktivitetstilbud.

Ottervik stopper likevel ikke der.

– Dersom idretts- og kulturtilbudet skal være en god inkluderingsarena for alle, må dette prioriteres også de neste fire årene, sier hun, og fortsetter;

– Trondheim er en storby i vekst. En god byutviklingspolitikk er helt avgjørende for trygge nærmiljø med grønne lunger og gode fellesareal.

Ordføreren er også opptatt av næringslivet.

– Teknologihovedstaden Trondheim former norsk næringsliv hver eneste dag. Arbeiderpartiet mener at kommunen spiller en viktig rolle i å legge til rette for forskningsmiljø og skape arbeidsplasser, sier Ottervik.

 – Et anstendig arbeidsliv er helt nødvendig. Derfor vil Trondheim Arbeiderparti fortsette samarbeidet med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Vi skal fortsette å stille krav i våre anbudsrunder, jobbe for flere faste ansettelser, sørge for at kommunen fortsatt er en god læreplass.

Fem hovedsaker for Trondheim

Arbeid til alle er jobb nr. 1 i Trondheim

Alle skal ha en trygg jobb å gå til. Kunnskaps- og gründerbyen Trondheim skal ha et spennende og mangfoldig arbeidsliv hvor det er lett å etablere og utvikle arbeidsplasser. Et samlet universitetscampus vil videreutvikle teknologihovedstaden Trondheim. Arbeiderpartiet vil sørge for flere faste, hele stillinger og ryddige arbeidsforhold. Vi vil bidra til at alle får lærlingplass gjennom kommunens drift og ved å stille krav til leverandører. 

Eldreomsorg er viktigere enn skattekutt i Trondheim

Trondheim skal være en aldersvennlig by. For mer tid og bedre omsorg skal vi sørge for 300 nye ansatte i helse og velferd. Sammen med frivilligheten skal vi styrke sosiale fellesskap gjennom arbeidet med Livsglede for eldre og flere kulturelle aktiviteter. Vi vil satse spesielt på matglede og spisevenner. Eldre skal få den hjelpen de trenger for å føle tryggheten i sin egen bolig eller på sykehjem. Arbeiderpartiet skal bygge minst 100 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og vi skal bygge et nytt senter for avlastning og opptrening slik at flere hjemmeboende får bedre oppfølging.

 

Kunnskap utvikles best i fellesskap i Trondheim

Elevene i Trondheim skal ha trygge skolemiljø. Vi vil ansette flere lærere og gi mer kunnskap til elevene gjennom variert og praktisk opplæring. Vårt mål er en skolehverdag med bedre tid til mat, fysisk aktivitet og lekser. Vi vil ha gratis SFO, der vi starter med seksåringene i de bydelene som har lavest deltagelse. Vi vil sørge for at skolehelsetjenesten på ungdoms- og videregående skoler er tilgjengelig hver eneste dag. 

 

Kultur- og idrettsbyen Trondheim

Arbeiderpartiet skal sikre at alle barn og unge i Trondheim får muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. Det får vi til i samarbeid med kulturlivet og idretten, gjennom utlån av utstyr, gratis bruk av kommunale anlegg og med økt tilskudd til lag og organisasjoner. Vi skal i samarbeid med idretten bygge minst seks nye fleridrettshaller, en ny ishall, åtte nye kunstgressbaner og gi tilskudd til rehabilitering av gamle baner. Kulturskoletilbudet skal bygges ut videre i bydelene med flere plasser og med mål om at ingen skal stå i kø.

 

Klima og miljø i Trondheim 

En ren byluft og en by det er godt å leve i er viktig for alle i Trondheim. Klima er vårt tids største utfordring og derfor skal vi kutte klimautslippene med 80% innen 2030. Det får vi til med en miljøvennlig kollektivtrafikk, bygging av 8000 meter nye sykkelveier og en grønn og mangfoldig byutvikling. Sammen med kunnskapsmiljøene skal vi bidra til energismarte bygg og anlegg. Vi skal ta vare på artsmangfold og naturverdier samtidig som vi legger til rette for bedre friluftsliv i de bynære markaområdene. Vi vil fjerne unødvendig plastbruk i Trondheim kommune, og sørge for å redusere forsøpling i naturen.