Sterkere fellesskap for bedre læring i skolen

Arbeiderpartiets plan for en bedre skole for alle barn

Norge har nå den høyeste andelen ukvalifiserte lærere i skolen på 15 år. Antallet har økt med 49 prosent siden 2013. Halvparten av elevene som i 1.–4. klasse får spesialundervisning, får det av en ufaglært.

– Vi ser at kvalifiserte lærere som skolen trenger, må ut, og ukvalifiserte går inn. Samtidig er lærerutdanningen endret slik at man kan utdanne seg til lærer kun i noen fag, men slik som situasjonen er nå, kan du ha 6 i norsk og 3 i matte, og du kan ikke bli norsklærer. Hvis du har 4 i matte og 3 i norsk kan du derimot bli norsklærer. Det henger ikke på greip, sier Jonas Gahr Støre.

For å løse problemene og bygge sterkere fellesskap i skolen lanserer derfor Ap en plan med fem hovedpunkter.

Jonas Gahr Støre spiller bordtennis med barn utendørs.

Arbeiderpartiets plan: Sterkere fellesskap for bedre læring i skolen

Lærere i fellesskolen

1. Stoppe veksten i ukvalifiserte som underviser i skolen, ved å

 • ansette flere lærere – vi leverer 3000 nye lærere fra 2017-2021.
 • fjerne avskiltingen av erfarne lærere.
 • innføre nye og bedre opptakskrav for lærerutdanningen.
 • gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje for lærerutdanningene.
 • opprette flere studieplasser.
 • sørge for at bevilgningene til etter- og videreutdanning holdes på minst dagens nivå fremover, som sikrer et fortsatt høyt antall plasser for lærere.


2.  Innføre en tillitsreform i skolen som gir lærerne mer tid til elevene og mindre byråkrati.


Læring i fellesskolen

3. Tidlig innsats må handle om mer enn repetering og pugging. Vi vil ha:

 • En lese-, skrive- og regnegaranti med innsatsteam av dyktige lærere og spesialpedagoger som kan gi elevene rask intensivoppfølging, få slutt på at man «venter og ser».
 • Mer praktisk læring fra første skoleår. Vi må la alle elever lære med både hode og hender, ta tilbake sløydsalene, moderne utstyr som 3D-printere og flere skoleverksteder.
 • Skolebygg som legger til rette for god og variert læring. Vi gjeninnføre ordningen med rentefrie lån til kommuner for å ruste opp skolene for mer praktisk og variert læring.

Laget i fellesskolen 

4. Sterke fellesskap rundt elevene

 • Styrke laget rundt elevene med flere miljøarbeidere, flere ansatte i skolehelsetjenesten og flere spesialpedagoger – alle voksne i skolen er viktige i laget rundt eleven.
 • Beredskapsteam mot mobbing for alle kommuner.

5. Gi elevene like forutsetninger for læring

 • Gratis skolemåltid – slik at alle elever er klar for læring.
 • Gratis SFO for førsteklasse og styrket kvalitet – slik at alle får delta i fellesskapet, leken og læringen hele dagen.
 • La kommunene si nei til nye privatskoler, slik at fellesskolen ikke tappes for ressurser.


Hva er problemene i dag?


Lærere

Det er nå flere ukvalifiserte i norske klasserom enn på over 15 år. Siden 2013 har antallet ukvalifiserte lærere økt med 49% prosent. Statistisk Sentralbyrå varsler at det går mot lærermangel, i deler av landet er dette allerede en realitet. På lærerutdanningene fylles ikke studieplassene opp og alt for mange slutter underveis. 

Høyreregjeringen har forverret situasjonen ved å avskilte erfarne lærere og kreve karakterer 4 i matematikk for alle som vil bli lærere, uansett hvilket fag de vil bli lærere i. I skolen opplever lærere at de ikke får nok tid til å undervise og følge opp elevene, det er for mye rapportering, byråkrati eller oppgaver flere ansatte i skolehelsetjenesten, vaktmester eller miljøarbeidere burde løst. I tillegg sliter mange kommuner med å finne nok lærere til å oppfylle lærernormen, og det forsterker rekrutteringsutfordringen i norsk skole.


Læring

En av de viktigste årsakene til at elever ikke gjennomfører videregående opplæring er svake lese-, skrive- og regneferdigheter, vansker som begynner i de første skoleårene og kanskje før. For ofte venter vi og ser om små problemer blir borte etter hvert, da blir de ofte større og vanskeligere å løse. 

Høyreregjeringen har omsider kommet etter på tidlig innsats, der Arbeiderpartiet i årevis har foreslått å gi elever rask intensivopplæring i lesing, skriving og regning. Det gjennomfører vårt byråd i Oslo, det virker. Regjeringen har innført en plikt til intensivopplæring, men følger ikke opp med penger til lærere som kan gjøre jobben, med å sikre kvalifiserte lærere i klasserommene eller alle de andre tiltakene som er viktige for at elever skal være trygge, trives og lære godt.


Laget

Andelen unge som oppgir at de trives på skolen har blitt lavere for hvert år siden 2012 (Ungdata). Blant ungdom, og særlig unge jenter, er det en målbar økning i psykiske helseplager og psykiske lidelser. 

Forskjeller bidrar til å skape psykiske helseplager. Når barn opplever å falle utenfor, å ikke få delta, fordi foreldrene ikke har råd, skaper det grobunn for uro og usikkerhet. Skolen og skolefritidsordningen er de viktigste fellesarenaene for barn og unge der vi må sørge for at alle får delta og ha det bra.

Les også: