Jonas Gahr Støre i vandrehallen på Stortinget

Sterkere fellesskap - ikke økte forskjeller

Arbeiderpartiet vil prioritere vår felles velferd

Jonas Gahr Støres innlegg i trontaledebatten 3. oktober 2018

President,

Vi innleder denne uken et nytt stortingsår. 

Det skjer mot et bakteppe av alvor og usikkerhet. 

Ute i verden og her i salen. 

I mange av landene rundt oss ser vi at tilliten mellom mennesker faller. 

Fellesskapene svekkes, fellesarenaene blir færre og forskjellene mellom folk øker. 

Fra USA til Sverige ser vi denne utviklingen. 

Likevel er det verdt å minne om at de fleste land ville byttet med oss, begynt der vi begynner. 

Sammenliknet med andre land har vi fortsatt små forskjeller og høy tillit mellom folk i Norge. 

Vi har mange i jobb – de fleste i gode jobber. 

De fleste av oss er en del av sterke fellesskap - enten det er familien, lokalsamfunnet, arbeidsplassen, frivilligheten eller et velferdssamfunn hvor vi stiller opp for hverandre og stiller krav til hverandre og er på likefot med hverandre. 

Vårt immunforsvar er sterkt. 

Men vi er ikke immune. 

I samfunnet vårt. 

I familiene våre.

I arbeidslivet vårt. 

I distriktene våre. 

Også vi utsettes nå for mektige krefter som svekker fellesskapsfølelsen og øker forskjellene mellom oss. Kirkens Bymisjon, som har ansvaret for TV-aksjonen i år, melder om at 150.000 nordmenn opplever å ikke ha nok å spise i løpet av et år. 100.000 barn vokser opp i fattigdom.

Vi kan ikke ha det slik.

President,

Trontalen listet opp målsettinger knapt noen kan være uenige i.

Men talen var langt svakere på konkret politikk for å nå målene.

Tvert i mot bidrar regjeringens politikk på viktige områder til svakere fellesskap og økte forskjeller. Det var en tale med få nye ideer. Og knapt noen nye løsninger.

Store skattekutt til de med mest fra før bidrar til at forskjellene øker. 

Svekkede rettigheter for arbeidsfolk, åpning for mer midlertidighet, et fall over flere år i andelen kvinner og særlig menn på jobb og for liten innsats mot sosial dumping; alt dette fører til økte forskjeller på arbeidsmarkedet og flere som faller utenfor, også i Norge. I tillegg svekker denne utryggheten vår evne til omstilling. Det er sum dårlig for bedriftene våre.

Folk i distriktene opplever avmakt og vender seg i protest mot en regjering som har forlatt linjen om at i Norge går by og land hand i hand. En reform for nye regioner kunne ha vært en fremtidsrettet reform med deltakelse og engasjement. I stedet er den skjemmet av tvang og dårlig håndverk, mot folkeviljen og sunn fornuft mange steder i landet vårt.

I Trontalen snakker Regjeringen om at den såkalte nærpolitireformen, som i følge regjeringen skal «bedre evnen til å hindre kriminalitet og verne om ofrene». Men fra politi og kommuner og folk landet over kommer sterke uromeldinger, om straffesaker med kjent gjerningsmann som blir liggende og om lensmanns- og politikontorer som mangler folk til å løse kjerneoppdraget.  

President,

En viktig lærdom forklarer Norges mange fremskritt:

Frihet og trygghet er bare mulig ved at vi går sammen. 

Hver for seg stod arbeidsfolk med lua i hånda. 

Sammen stod og står vi sterkt. 

Når vi deler på byrdene.

Og godene.

Investerer sammen.

Tar ansvar sammen.

Denne fellesskapstanken - ansvaret for hverandre - solidariteten med de svakeste - troen på alt vi kan få til i fellesskap – i by og land - fronten mot politikk som øker forskjellene mellom folk – satsingen på verdiskaping i hele landet - viljen til sterkere internasjonal solidaritet - den kongstanken deles av mange i alle de partiene som utgjør opposisjonen til dagens høyreregjering. 

Det så vi flere eksempler på i forrige stortingsår. 

Vedtaket om økt pappaperm springer ut av et grunnleggende syn på hva som er fellesskapets oppgave, å bidra mer- ikke mindre - til likestilling mellom menn og kvinner, bra for barna, bra for familien, ja også bra for verdiskapingen. 

Vedtaket om strengere regler for innleie springer ut av et grunnsyn hvor vi trenger sterkere fellesskapsløsninger i arbeidslivet for å gi trygghet til folk på jobb og hindre økende forskjeller i arbeidslivet. 

Det er en trygghet som bidrar til positiv omstilling i hele samfunnet og konkurransedyktige bedrifter.

Det siste året har det i flere saker vært flertall for en politikk som prioriterer trygt arbeid til alle, som slår ring om de frivillige og ideelle, som tar menneskeskapte klimaendringer på alvor og som jobber med, ikke mot, distriktene våre.

Vi vil som det største opposisjonspartiet ha en åpen holdning til og søke flertall med alle partier som støtter opp om disse fellesskapsverdiene. 

President,

Stortinget samles i en situasjon hvor Kristelig Folkeparti vurderer hvilke partier de ønsker å samarbeide med i regjering. Det handler om gjennomslag for saker. Men dette er også et verdivalg. Om hva slags samfunn vi vil ha. Hva slags samfunn vi vil være. Hva slags stemme Norge skal ha i verden.  

Vi ønsker velkommen anbefalingen fra Knut Arild Hareide om å utforske et mulig samarbeid mellom Arbeiderpartiet og KrF i regjering. KrF ønsker å avklare spørsmål om samarbeid uten innblanding fra andre partier. Vi vil ha respekt for det.

Skulle avklaringen som ventes på det ekstraordinære landsmøtet i KrF, medføre endringer i den parlamentariske situasjonen, er Arbeiderpartiet rede til å ta ansvar for å avklare hvilke konsekvenser en slik endring vil og bør få. Det vil vi gjøre i dialog med partiene i opposisjon til dagens regjering. 

Inntil en slik avklaring finner sted, vil Arbeiderpartiet forholde seg til at dagens høyreregjering har et flertall bak seg i denne sal. Vi vil fortsette vårt politiske arbeid og søke flertall for vår politikk.

President,

La meg derfor få avslutte med å peke ut hva som blir de viktigste sakene for Arbeiderpartiet i høst. 

Arbeiderpartiet vil fortsette opprydningsaksjonen i arbeidslivet som resulterte i strengere regler mot innleie i vår og følge opp med nye forslag som kan bidra til trygghet og god omstilling i arbeids- og næringslivet.

Arbeiderpartiet vil foreslå nye, kraftfulle tiltak for å få flere organiserte i det norske arbeidslivet, inkludert en dobling av fagforeningsfradraget. 

Arbeiderpartiet vil søke flertall for det rettferdige forslaget om pensjon fra første krone for en million nordmenn som ikke har denne rettigheten i dag. 

Arbeiderpartiet vil foreslå et kompetansefond og rettigheter til etter- og videreutdanning for å sikre at vi investerer mer i det viktigste fortrinnet det norske næringslivet har, nemlig folk på jobb og deres kompetanse.

Arbeiderpartiet vil prioritere vår felles velferd.

Vi vil si nei til den kommersialiseringen av velferden som høyreregjeringens politikk fører til. 

Vi vil foreslå nye strakstiltak for å møte fastlegekrisen - bærebjelken i vår felles helsetjeneste. 

Vi vil bruke de store pengene på sykehusene våre, og på omsorg og skole i kommunene. Ikke til skattekutt. Det må til for å betale for sterkere fellesskapsløsninger i hverdagen til folk. Vi vil sørge for at kommunene har råd til å gjøre mer for å gi flere barn en god oppvekst, flere familier tid til hverandre og flere eldre en aktiv og verdig alderdom. 

Arbeiderpartiet vil ruste oss bedre for å møte og løse klimaproblemet. Vi å som fellesskap ta ansvar. Det offentlige. Bedriftene. Og hver og en av oss.

Vi opplever et villere, våtere og farligere vær. Tørkesommeren har vist oss hvor sårbare vi er.

Vi må sette tydelige mål for utslippskutt i Norge.

Vi vil støtte teknologiutvikling hos bedriftene våre som fremmer elektrifisering, kutter utslipp og skaper nye eksportprodukter.

Vi vil mer aktivt bruke den offentlige innkjøpsmakten til å sette nye miljø- og klimastandarder.

President

Til slutt vil jeg peke på at Stortinget denne høsten har til behandling en av de mest alvorlige saker vi har hatt på flere år.

Riksrevisjonen har slått fast, i år, som i fjor - at regjeringen ikke har gjort den jobben den skulle med en av fellesskapets aller viktigste oppgaver – å sikre samfunnet vårt mot terror. Bygninger. Strømforsyning. Kritisk infrastruktur.  Felles mål for samarbeid mellom politi og forsvar. Fortsatt er det for store mangler.

Rapporten er alvorlig. Informasjonen til Stortinget har vært mangelfull.

Dette er en sak som vil prege det politiske Norge i ukene og månedene som kommer.   

President,

Jeg ser fram til debatter og samarbeid gjennom en viktig politisk høst.

Arbeiderpartiet vil som alltid bidra til gode og samlende løsninger for landet.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!