Støres innlegg i trontaledebatten 10. oktober 2017

Les hele innlegget Støre holdt i trontaledebatten 2017

Kontrolleres mot fremføring

President,

Noen av de største utfordringene vi i Norge har stått overfor på mange tiår, rykker nå nærmere. Det preger inngangen til denne stortingsperioden.

Vi må nå snu trenden med stadig flere unge mennesker som ikke får jobb eller som kun får utrygge jobber. Det haster. En fallende andel av oss i arbeid, vi opplever et økende utenforskap, det svekker selve grunnmuren i vår samfunnsmodell – trygt arbeid og velferd til alle.

Vi må nå gi omsorg av bedre kvalitet til flere eldre. Det haster. Økningen i antall eldre skyter fart i årene som kommer. 

Vi må nå - i denne stortingsperioden - komme i gang med vesentlige kutt i utslipp av klimagasser. Vi må, på overtid, få på plass en avtale med EU og få til kutt som monner i Norge. Det haster -  om vi skal nå Stortingets mål om 40 prosent kutt innen 2030.

*

President,

Regjeringen holder frem «et bærekraftig velferdssamfunn» som sitt mål i årets trontale. Skal det målet nås, kan ikke de fire neste årene bli som de fire siste.

Vi kan ikke fortsette å bruke for mye oljepenger, og samtidig for lite tid, krefter - og penger - på de utfordringene som virkelig er viktige og som nå rykker nærmere.

Norge kan bedre enn det.

Før stortingsvalget 11. september ga vi dette løftet:

«Vi skal igjen gjøre det viktigste for Norge til det viktigste i norsk politikk.». Det vil være vår rettesnor også etter valget, i den stortingsperioden som nå begynner.

*

President,

Valget ga et annet resultat for Arbeiderpartiet enn vi ønsket. Jeg vil gratulere statsminister Erna Solberg med et resultat som gjør at hun fortsetter som statsminister.  

Så er det samtidig slik: Den rødgrønne siden i politikken styrket seg ved dette stortingsvalget. De såkalte «Nydalen-partiene» fikk lavere oppslutning ved dette valget enn i 2005 og 2009.

Sammensetningen av det nye Stortinget, med en svekket høyreside, gir derfor nye muligheter for nye flertall i mange saker.

Politikken kan fremover dreies i en mer rettferdig, klimavennlig og ansvarlig retning enn i forrige periode.

Arbeiderpartiet vil jobbe iherdig for at det skjer. På områder som arbeidsliv, likestilling og familiepolitikk. På områder som distriktspolitikk og næringspolitikk hvor et nytt storting gir muligheter for en politikk for hele landet.

*

President,

Skal vi møte – og løse – de krevende oppgavene som nå venter, må vi bygge på det beste ved Norge.

Høy tillit og små forskjeller.

Sterke felleskap – og grunnleggende trygghet i krevende omstillinger. 

Bygger vi på disse særtrekkene ved landet vårt, er det neppe noe land som er bedre rustet enn oss til å møte eldrebølgen eller redusere utenforskapet i arbeidslivet eller makte overgangen til et klimavennlig samfunn.

La meg gi noen eksempler på hva det betyr:

Å bygge på det beste ved Norge betyr å styrke det organiserte arbeidslivet – ikke svekke det slik Frp og Høyre gjør. Det er avgjørende for å bevare den norske samfunnsmodellen. Derfor ber vi i dag Regjeringen legge frem forslag om å endre arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av tidsbegrenset innleie for å sikre et tryggere arbeidsliv.

Å bygge på det beste ved Norge betyr å få flere praksissterke unge mennesker raskt inn i arbeidslivet.

Slik kan vi gjøre at utenforskapet i Norge blir mindre, ikke stadig større, slik det har blitt de siste årene. På sitt beste tar vi i Norge et felles ansvar for å gi alle muligheter til å skaffe seg kompetanse og komme seg i jobb.  Derfor ber vi i dag Regjeringen legge frem tiltak som sikrer at alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett sikres tilbud om læreplass etter videregående 2.  

Å bygge på det beste ved Norge betyr at vi som fellesskap tar ansvar for at vi når våre ambisiøse klimamål innen 2040. For noe av det aller beste ved Norge er at vi makter å gjennomføre store samfunnsendringer i brede samarbeid på tvers av sektorer. Det er det som nå skal til i klimapolitikken.

Vårt forslag om at staten skal bidra med inntil 70 prosent av investeringskostnadene i store kollektivutbygginger i storbyområdene, er ett uttrykk for denne ambisjonen.

*

Skal vi forbli gode på omstilling i Norge må vi styrke, ikke svekke, de trekkene ved vårt samfunn som nettopp har gjort oss så gode til å takle krevende utfordringer i fellesskap.

Styrke trekk ved vårt samfunn som likestilling mellom menn og kvinner – et tema som knapt ble nevnt i Trontalen eller i Regjeringens redegjørelse for rikets tilstand. Derfor fremmer Arbeiderpartiet i dag forslag om å øke fedrekvoten til 14 uker, for å gi barn og fedre tid sammen og bidra til likestilling i arbeidslivet.

Vi vil styrke trekk ved vårt samfunn som små forskjeller. Derfor vil Arbeiderpartiet fortsette kampen mot store skattekutt fra Frp og Høyre som øker forskjellene nettopp på et tidspunkt hvor protestene, sinnet, i mange land rundt oss viser hvor galt det går når ulikheten får øke.

*

President,

Å være det største opposisjonspartiet forplikter. Vi skal ta vårt ansvar, gjøre jobben som opposisjon.

Vi skal være kritiske der det er på sin plass. La meg ta et ferskt eksempel: Fellesforbundet har i lang tid kritisert Regjeringen for svak innsats mot sosial dumping i byggebransjen. I forrige uke slo også Byggenæringens Landsforening alarm om at – sitat –

«en stor svakhet i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet er at det mangler koordinering og lederskap» fra Regjeringen. Det er høyst fortjent kritikk – som vi raskt vil ta inn i denne sal med nye forslag til tiltak og med det alvoret saken fortjener.   

Vi skal som et stort og ansvarlig opposisjonsparti bidra til å finne gode løsninger for landet. Det påhviler regjeringen et eget ansvar å bidra ikke bare til at slike løsninger kan forankres i Stortinget, men at de følges godt opp i etterkant.

I en mer uforutsigbar verden, er det spesielt viktig med bred oppslutning om hovedlinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. EØS-avtalen og norsk NATO-medlemskap utgjør fundamentene for denne politikken.

Norge skal kjennes igjen som en forsvarer av folkeretten, en støttespiller til FN og en pådriver for menneskerettigheter og nedrustning.

Ja, hovedlinjene ligger fast. Samtidig er verden rundt oss i stor forandring. Vi må ha takhøyde til å åpent diskutere forandringene og konsekvensene de får for norske interesser.

President,

Vi vil være konstruktive og kritiske i opposisjon. Samtidig skal vi som det største opposisjonspartiet, være et klart alternativ til høyrepartienes politikk. I neste stortingsperiode, og med basis her i Stortinget, skal vi utvikle det alternativet videre.

Vi skal utvikle arbeids- og kompetansepolitikken– utvikle nye og effektive grep som gjør at den teknologiske revolusjonen som nå slår inn i store sektorer i arbeidslivet, som varehandelen, får sitt politiske motsvar i ny politikk for livslang læring.

Vi skal utvikle innvandrings- og integreringspolitikken. Vi skal stå ved det brede forliket her i Stortinget fra 2015. Vi skal stå opp mot de som sprer fremmedfrykt og splid og gjør minoritetene utrygge. Og vi skal utvikle integreringspolitikken slik at vi får flere innvandrere i jobb og inn i samfunnet vårt.  

Vi skal utvikle distriktspolitikken. Vi skal formulere nye svar på hvordan vi sikrer økt fremtidstro og vekst i hele landet – uten at nødvendige endringer stopper opp og uten at by settes på kollisjonskurs med land i sak etter sak slik vi har sett de fire siste årene.

Vi skal utvikle næringspolitikken for å utnytte norske fortrinn, naturressurser og eierskap og legge grunnlag for nye jobber i årene som kommer.

President,

Når vi i denne sal de neste fire årene skal finne sammen om svar på de store utfordringene Norge står overfor, er det enda tydeligere enn i forrige periode at det ikke er til høyre for Høyre at flertallet og de gode løsningene ligger.

Arbeiderpartiet skal som det største opposisjonspartiet gjøre det som står i vår makt for å trekke politikken i et endret storting inn mot sentrum-venstre.

Bare slik kan vi møte store utfordringer i samfunnet med en politikk bygget på det beste ved Norge som små forskjeller og sterke fellesskapsløsninger.

Med dette tar jeg opp de forslag som Arbeiderpartiet har fremmet.