Folk fortjener trygge, gode velferdstjenester

Nå er det vanlige folks tur.

Arbeiderpartiet er garantisten for en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, uavhengig av hvor de bor eller hvor god råd de har. Ingen unge skal falle utenfor, og alle eldre skal være trygge.

Vi sier nei til privatisering og økte klasseskiller. Trygge, gode velferdstjenester skapes ikke av konkurranseutsetting og privatisering. 

Universelle velferdsordninger skaper trygghet. De gir folk frihet til å klare seg selv og nødvendig hjelp til de som trenger det. 

God helse og livskvalitet for alle

En felles offentlig helsetjeneste, styrt av fellesskapet og finansiert over skatteseddelen, er det beste bolverket mot økte forskjeller. Vårt mål er en helsetjeneste i verdensklasse som er tilgjengelig for alle uansett adresse og lommebok.

Vi skal kjempe mot Høyres privatiseringsiver og et voksende kommersielt helsetilbud på siden av den offentlige. Det er oppskriften på en todelt helsetjeneste – samtidig som det tapper vår offentlige helsetjeneste for ressurser.

Trygghet og nærhet

I Norge har vi en sterk rettsstat og en lang tradisjon for fellesskapsløsninger og offentlige etater som skaper trygghet og er til stede nært folk. Alle i Norge skal føle seg trygge – uansett hvor de bor, og hvilken bakgrunn de har.

Arbeiderpartiet vil ha velferdstjenester nærmere der folk bor, ikke kutte i tilbudet til distriktene. Vi vil snu sentraliseringen og fremme en helhetlig strategi for statlig nærvær i regionene, der statlig tilstedeværelse sikrer velferdstjenester nær befolkningen, og der offentlige etater og institusjoner bidrar til lokale arbeidsplasser og kompetansemiljøer.

En eldreomsorg som er helhetlig og tilpasset den enkelte

Eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp og at det alltid står et tilbud klart når behovet oppstår og du trenger hjelp. Hvis det blir opp til hver enkelt å sikre seg en god alderdom, vil det føre til store forskjeller og dyp urettferdighet. 

Vi mener det må være fellesskapets ansvar å stille opp, med tilpasset hjelp ut fra behov. Eldreomsorgen må henge sammen, ikke stykkes opp.

En god offentlig skole og lik rett til utdanning

En god skole som gir barn like muligheter, er viktig for å redusere forskjeller, sosialt og geografisk.

Fremdeles reproduseres og forsterkes sosiale forskjeller i skolen. Å sørge for at alle barn lærer godt på skolen, uavhengig av bakgrunn, er det viktigste vi kan gjøre for et mer rettferdig samfunn med mindre forskjeller mellom folk. Tidlig innsats, bedre oppfølging, flere lærere og mer praktisk læring gir alle elever en bedre skole, mer læring og like muligheter.

Gode skoler over hele landet er viktig for å gi barn og unge en utdanning som gir grunnlag for arbeid, utdanning og gode liv og for å sikre arbeidslivet kompetent arbeidskraft. 

Rettferdig trygd og en god pensjon å leve av

Arbeiderpartiet vil ha et rettferdig, bærekraftig og omfordelende pensjonssystem som gir trygghet for pensjonistene, sikrer pensjon fra første krone og forhindrer at uføre alderspensjonister får stadig mindre i pensjon.

Velferdsstaten er et spleiselag der vi yter etter evne og får etter behov, og folketrygden er fellesskapets viktigste verktøy for å sikre dette.

Arbeiderpartiets mål er en god og rettferdig pensjon for alle. Å sørge for at det skjer, er et felles ansvar. Folketrygden er det bærende elementet i pensjonssystemet, mens gode og kollektive ordninger, som AFP og tjenestepensjoner, er viktige tillegg.

Tillitsreform i offentlig sektor

Vårt velferdssamfunn, med en stor og sterk offentlig sektor, må tilby brede velferdsordninger som treffer flest mulig på best mulig måte. 

Arbeiderpartiet vil styre offentlig sektor basert på norske, sosialdemokratiske verdier som tillit, åpenhet og samarbeid. Vi får bedre velferdstjenester og tettere kontakt mellom brukere og ansatte dersom de ansatte får mer tid og tillit til å gi hjelp og møte brukernes behov.

Grunnleggende velferdstjenester er ikke markeds- og konkurranseutsatt produksjon. Vi vil ha slutt på at vår felles velferdsstat styres basert på markedsmekanismer som ikke passer i offentlig sektor. Vi vil bort fra importerte ledelsesmodeller som ikke passer i Norge, og misforstått mål- og resultatstyring hvor det som kan telles, er det eneste som teller.