Folk fortjener en rettferdig klimapolitikk

Nå er det vanlige folks tur.

Klimapolitikken må ikke bli en ulikhetsmaskin. Arbeiderpartiet vil ha en rettferdig klimapolitikk for hele landet. 

Det neste tiåret skal utslipp kuttes, nye jobber skapes og forskjellene reduseres – samtidig. Det kan ikke overlates til markedet alene eller hver enkelt privatperson. Det klarer vi bare i fellesskap, og det krever sosialdemokratisk politikk og en mer aktiv stat.

Norge har menneskene, økonomien og kompetansen som trengs for å møte klimakrisen, og Arbeiderpartiet er garantisten for en klimapolitikk der arbeidsplasser står i sentrum, og der alle bidrar etter evne.

Vi kutter utslipp og når klimamålene

Arbeiderpartiet vil kutte 55 prosent av alle klimagassutslipp innen 2030. Vi har laget et eget klimabudsjett som viser hvordan vi skal klare å nå dette målet. De største kuttene vil komme gjennom konkrete grønne tiltak i samferdsel, bygg- og anleggssektoren, næring og industri. Vårt klimabudsjett er et førende verktøy for politikkutvikling på alle berørte politikkområder. På samme måte som pengebudsjettet skal vårt klimabudsjett gå opp hvert år.

For å lette overgangen til fossilfrie løsninger, vil Arbeiderpartiet at staten skal inngå forpliktende «klimapartnerskap» med særlig utsatte deler av næringslivet, der det er behov for særskilt oppfølging for å realisere effektive klimatiltak. I kombinasjon med forpliktene klimapartnerskap kan det etableres særskilte klimafond eller andre støtteordninger for utsatte næringer som trenger mer hjelp for å klare omstillingen. 

Industriarbeiderne sitter på klimaløsningen

I fremtiden vil de tryggeste arbeidsplassene være natur- og klimavennlige. Norge har de beste forutsetningene for å bygge ny, klimavennlig industri basert på ren, norsk energi. 

Gjennom en aktiv næringspolitikk vil vi trygge eksisterende arbeidsplasser i industri, fisk og landbruk, transport, tjenesteyting og bygg og anlegg. Samtidig skal vi skape titusenvis av nye gode og bærekraftige jobber, som står på skuldrene til dagens næringer. Derfor satser vi på hydrogen, karbonfangst- og lagring, havvind, grønn skipsfart og sirkulærøkonomi.

En klimapolitikk for hele landet, som setter vanlige folk først

En rettferdig klimapolitikk handler om at klimaomstillingen ikke skal føre til økte forskjeller. Klimaendringene rammer hardest de som har minst fra før. Derfor må muligheter og byrder fordeles rettferdig. Vi må legge til rette for at alle skal ha mulighet til å ta klimavennlige valg, uavhengig av økonomi eller bosted.

Utslippskutt fra transport må være sosialt og geografisk rettferdig, og planen for klimakutt må være forutsigbar. Vi holder fast på avgiftsløftet vårt om at ingen avgift skal opp uten at en annen skatt eller avgift skal ned. Dette oppnår vi gjennom delvis redusert veibruksavgift med en geografisk differensiering. Dermed vil bensin og dieselprisen ha liten eller ingen økning i distriktene, men noe større i sentrale strøk hvor det finnes bedre utbygd kollektivtransport. Avgiftsøkningen vil ikke være lineær, men lavere i starten av perioden og øke etterhvert som utslippsfrie biler blir mer aktuelle alternativer over hele landet.

Sirkulærøkonomi: Dele for å skape

Vi vil stoppe veksten av avfall og legge til rette for mer gjenvinningsindustri i Norge. Det som i dag blir avfall, kan bli råmateriale på nytt. Men sirkulærøkonomi handler om mye mer enn avfall. Det handler om å ta vare på ressurser i hele samfunnet og skape nye arbeidsplasser over hele landet basert på det. 

Arbeiderpartiet vil satse på industri og jobber i Norge knyttet til resirkulering av materialer og legge bedre til rette for at norsk eksportindustri kan fremstille resirkulerbare produkter.

Kutte utslipp og ta vare på naturen der vi bor

Strand, skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle. Retten til naturopplevelser og natur er en grunnleggende rettighet i landet vårt, likevel ser vi at den utfordres. Strandsonen bygges ut, og viktige frilufts- og naturområder bygges ned.

Arbeiderpartiet vil styrke allemannsretten. Statskog og andre offentlig eide eiendommer må gå foran som gode eksempler. Det er kommunene som forvalter den naturen som er nærmest folk, og de må få et større ansvar for å ivareta naturen som et verdifullt fellesskapsgode.