Folk fortjener trygt arbeid

Nå er det vanlige folks tur.

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle fortsatt jobb nummer én. Vi vil ha hele, faste stillinger og trygge jobber, for helsefagarbeideren så vel som industriarbeideren. 

For å skape flere jobber trenger vi en mer aktiv stat som både spiller på lag og stiller krav til næringslivet. På den måten vil naturressursene våre gi arbeidsplasser her hjemme. Det er mer effektivt enn skattekutt til de som har mest fra før.

Gjøre det trygge, organiserte arbeidslivet sterkere

Vi vil ha et trygt og rettferdig arbeidsliv for alle. Sammen med en styrket fagbevegelse vil vi bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, begrense innleie, sørge for at flere kan jobbe heltid, og satse på livslang læring og kompetanse.

Fagorganisering og et sterkt trepartssamarbeid er forutsetninger for et trygt arbeidsliv. Å styrke fagforeningene er vanskeligst i de delene av arbeidslivet som trenger det mest. Arbeiderpartiet vil derfor gi fagforeningene sterkere virkemidler for å sikre et seriøst og godt arbeidsliv. Vi vil styrke arbeidsmiljøloven og gjeninnføre den kollektive søksmålsretten, sørge for at partene i arbeidslivet er representert i alle relevante regjeringsutvalg og styrke de tillitsvalgtes rolle i spørsmål om innleie i virksomheten. 

Alle som kan og vil jobbe, skal få mulighet til det. Det er særlig viktig å få unge mennesker som i dag mottar passive trygdeytelser, over i aktivitet. Det skal bli lettere for personer som lever på trygd, å kombinere trygd med arbeid, og det skal være mulig å fullføre videregående skole mens du mottar velferdsytelser.

Heltid, ikke deltid 

Vi vet at vi må ha flere i jobb dersom vi skal ha råd til å finansiere det økte velferdsbehovet i tiårene fremover. Det innebærer at vi må skape flere jobber, at vi må få flere i arbeid, og at flere må jobbe heltid

Hele stillinger sikrer den enkeltes økonomiske selvstendighet, styrker likestillingen og gir økt effektivitet og bedre muligheter for arbeidsgivere til å planlegge sin drift. 

Arbeiderpartiet vil styrke retten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må bevise at det er behov for deltidsstilling. Vi vil også invitere partene i arbeidslivet til en storstilt heltidssatsing hvis vi kommer i regjering. 

Skape arbeidsplasser og verdier

Skal vi lykkes med målet om arbeid til alle, må vi utvikle eksisterende arbeidsplasser og samtidig legge grunnlaget for nytt næringsliv og ny industri i hele landet. Næringslivet trenger en stat som engasjerer seg som en aktiv partner for å ta vare på de jobbene som allerede finnes, og samtidig legge til rette for at det kan skapes nye jobber i nye fremtidsrettede næringer som hydrogen, karbonfangst og –lagring og havvind.

Arbeiderpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk som utnytter de mange mulighetene vi har og gjør norsk næringsliv ledende på viktige områder. Vi vil utvikle næringsmulighetene i hele Norge gjennom enklere og mer effektive virkemidler, en styrket satsing på eksport av norsk teknologi, norsk kunnskap og norske varer, og økt bruk av statlig kapital der det bidrar til å utløse private investeringer.

Næringspolitikken skal bidra til å løse de store utfordringene i samfunnet. Norsk økonomi skal omstilles, og vi skal reise oss etter koronakrisen. Det vil kreve politisk lederskap og et tett samarbeid mellom staten, kommunene, fagbevegelsen og næringslivet.

Nei til salg av Norge

Vi sier nei til salg av Norge. Krafta, skogen, fisken og mineralene våre tilhører folket og fellesskapet.

Norge er rikt på fantastiske naturressurser som har skapt jobber over hele landet. Det startet med vannkrafta og ble videreført gjennom olje- og gasseventyret. Dette har gitt oss lærdom om hvordan ressursene best kan utnyttes for å skape verdier for alle, hvis vi beholder eierskapet på norske hender og sikrer et rettferdig skattesystem som fordeler verdiene.

Arbeiderpartiet vil føre en politikk som sikrer at fellesskapets ressurser skaper verdier for fellesskapet. Da er det viktig at eierskapet til kraft, skog, fisk, og mineraler forblir på norske hender. Vi sier nei til høyresidens salg av Norge, og vil heller videreutvikle et sterkt statlig eierskap som utvikler næringer i hele landet.