Kvinne med skinnjakke og langt hår.

– Vi trenger gode fellesskoler

Anita mener fellesskolen er det beste bolverket mot økende sosiale forskjeller.

Anita Støstad er engasjert lærer på Holmlia skole. Hun elsker mangfoldet som følger med jobben. Når hun skal stemme for en offensiv klimapolitikk ved valget 13. september, er det for en tryggere framtid for elevene sine.

Anita har jobbet på Holmlia skole i 20 år. Et tydeligere bevis på at hun stortrives, finnes vel knapt.  

– Holmlia skole er det aller beste stedet å jobbe! Det er et stort mangfold blant ungdommene, men det er en helt egen takhøyde her, både blant lærere og elever. Det er stor romslighet og greit å skille seg ut. Det liker jeg.

Mennesker foran skole.

Som lærer for flere elever med sammensatt bakgrunn og sosiale utfordringer, er Anita opptatt av å være en trygg og tilstedeværende lærer.

– En gang spurte jeg en foreleser på lærerhøgskolen hva som var hans beste pedagogiske tips. Han sa «du må elske dem.» Det kommer jeg aldri til å glemme. Og det er essensen, for du er nødt til å se hver eneste elev og bry deg. De må vite at du er der om de skulle trenge det, sier Anita.

Lærergjerningen krever tillit

Man merker at Anita er svært opptatt av elevene sine. Hun snakker mye om hvordan hun jobber med å gi elevene selvtillit, og får dem til å reflektere over hva som er akkurat deres styrke, og hvor hver enkelt har muligheten til å skinne litt ekstra. For å være en god lærer må du i tillegg «brenne for faget», mener hun.

– Om du ikke er interessert i faget, så er det ingen andre som blir det heller.

Å være en god lærer handler imidlertid også om tilrettelegging fra politisk hold; dagens lærere trenger mer tillit og tid til å gjøre jobben de er satt til, mener Anita.

Jeg har veldig tro på mer tillit inn i skolen, som Arbeiderpartiet ønsker. Det handler om motivasjon for lærerne. Det er ikke bare lønn som motiverer, men det å ha følelsen av at jobben man gjør betyr noe. Og da trenger vi tid med elevene.

Anita

Anita snakker engasjert om behovet for en tillitsbasert ledelse i skolen, som skaper og utformer skolehverdagen sammen med lærerne.

– Det er i det samspillet man oppnår den maksimale motivasjonen i kollegiet, og får lyst til å yte mest, sier Anita.

Arbeiderpartiet vil ha en tillitsreform i offentlig sektor

Dyktige lærere som har tid og tillit til å følge opp hver enkelt elev, er forutsetningen for en god skole. Arbeiderpartiet vil innføre en tillitsreform som fjerner unødvendig rapportering og byråkrati for de ansatte og gir dem mer tid til læring og oppfølging av elevene.

Arbeiderpartiet vil:

- Avbyråkratisere skolen ved å fjerne tidstyver og unødvendige krav til rapportering og dokumentasjon.

- Gjennomgå grunnskolens kvalitetsvurderingssystem (NKVS) sammen med partene i skolen, med mål om å redusere bruken av tester og prøver og sikre at styringen fremmer mer og bedre læring i skolen.

- Tilrettelegge for flere karriereveier for ansatte i skolen og erstatte lærerspesialistordningen med en partsforankret ordning som gir lærerne bedre tid til utviklingsarbeid, karriereutvikling og profesjonsfellesskap på skolen.

- Garantere fortsatt storsatsing på kompetanseutvikling for lærere i skolen og utvide mulighetene til etter- og videreutdanning til å gjelde flere fag.

Gode fellesskoler i hele landet

Som bydel er Holmlia kjent for å ha et negativt omdømme. Dette forsterkes særlig av hyppige oppslag i media om ungdomskriminalitet og voldsepisoder. Anita mener det er synd at en hel bydel stemples som kriminell, og at omtalen påvirker ungdommen som bor og lever livene sine i området.

–  Det er en utbredt følelse av å bli mistrodd, tror jeg. Vi har selvsagt utfordringer på Holmlia, men i pressen er det et voldsomt fokus på problemer, heller enn løsninger. Det er destruktivt, tenker jeg. 

Samtidig som Anita beskriver mangfoldet på Holmlia som en stor verdi, er det ikke til å legge skjul på at noen elever vil trenge større oppfølging enn andre. Hun mener i den forbindelse at det er en uvurderlig styrke at ulike elever møtes på tvers. 

– At elevene kommer fra forskjellige steder og har ulik bakgrunn, er en ressurs i seg selv.

Derfor anser hun fellesskolen som det beste bolverket mot økende sosiale forskjeller.

Mennesker som snakker utenfor skole.

Jeg er opptatt av at vi skal ha gode fellesskoler i hele landet. Private løsninger utfordrer fellesskapet, fordi det vil øke forskjellene mellom dem som har råd til å gå på den skolen som man må betale for, og de som ikke har det.

Anita

I tillegg vil en utvikling mot mer privatisering av skoletilbudet innebære at det tappes ressurser fra den offentlige skolen. Det vil ikke Anita ha noe av.  

– Å bruke pengene på flere private tilbud er feil prioritering. Vi må heller sette inn ressurser til flere lærerstillinger som rettes mot en tidlig innsats for barn på de lavere trinnene, mener Anita.

Alle elever skal få kvalifiserte lærere

Lærermangelen i skolen er økende. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle elever får lærere som er kvalifiserte og har tid til dem. Vi mener at behovet for flere lærere i den norske skolen er stort, og vil ansette, utdanne og rekruttere flere lærere.

Arbeiderpartiet vil:

- Sørge for at det ansettes flere kvalifiserte lærere og beholde minstenormen for lærertetthet.

- Beholde kompetansekravene, men fjerne «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014.

- Øke andelen kvalifiserte lærere og investere i økt kompetanse ved å:

1. gjennomføre et kompetanseløft for de som underviser i skolen og mangler formalkompetanse.

2. øke andelen lærere som får økt kompetanse på klasseledelse, pedagogisk bruk av digitale læremidler og spesialpedagogikk.

3. flytte ansvaret for at lærerne får kompetanseheving, fra arbeidstaker til arbeidsgiver og gjøre det obligatorisk for kommunene å lage en plan for videreutdanning.

4. etablere hospiteringsordninger i skolen for lærere, skoleledere og de som utdanner lærere. Hospitering i relevant arbeidslivet bør bli en norm for lærere og rådgivere på yrkesfag.

- Satse mer på skoleledelse og skolefaglig kompetanse på alle nivåer i skolen

- Utvikle et eget program for å rekruttere tilbake lærere som har forlatt yrket.

Arbeiderpartiet for klima

Anita er naturfagslærer og forteller at det aller viktigste for henne ved Stortingsvalget er å stemme på et parti som har gode løsninger for grønn omstilling og å kutte utslipp. 

– Valget til høsten er kjempeviktig. Vi står foran en periode der det er helt vesentlig at vi får gjort noe med klimakrisa, sier Anita.

Elever på skolen

Hun forteller at elevene hennes også er svært opptatt av klima, natur og biologisk mangfold.

– Når vi snakker om hvordan temperaturen stiger så spør de om vi har visst om dette hele tiden, og hvorfor vi ikke har gjort noe med det... Jeg får nesten gåsehud når jeg tenker på de ungdommene, og at det er deres fremtid det gjelder.

I den kommende perioden er Norge helt avhengige av et styringsparti som tar klimakrisen på alvor, sier Anita. For tiden går fort nå. 

Jeg velger meg Arbeiderpartiet – ikke på tross av klima, men på grunn av. Jeg tror arbeiderbevegelsen sammen med LO har en unik posisjon og kraften til å gjøre de endringene vi trenger.

Anita

Hun snakker engasjert om kompetansen som finnes i oljebransjen, og mulighetene det gir. 

– Vi ønsker ikke at de folka skal forsvinne ut i arbeidsledighet eller reise ut for å jobbe i oljesektoren i et annet land. Vi må ta vare på den verdifulle arbeidskraften som de jo er, og skal fortsette å være. Og det må vi ha en plan for. Det opplever jeg at Arbeiderpartiet kan levere på, sier Anita, og avslutter:

– Ap tar det ansvarlige valget om en rettferdig omstilling der kunnskap og arbeidskraft fra oljesektoren ivaretas og booster de grønne løsningene ved å ta styring, bevilge penger og ikke overlate dette viktige grønne skiftet til markedet. 

En rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber

Vi skal kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030. Arbeiderpartiet vil innføre konkrete mål for utslippskutt for hver enkeltsektor og -næring i Norge. 

Vi vil også øke støtten til satsinger som karbonfangst, havvind, hydrogen, batteriteknologi, bioøkonomi og grønn skipsfart, blant annet gjennom å innføre en skattereform slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer.  

Her er noen av Arbeiderpartiets løsninger for å kutte utslipp og skape jobber: 

- Vektlegge klima og naturhensyn sterkere i offentlige anskaffelser. 

- Øke andelen offentlige forskningsmidler som brukes på klima og natur, vesentlig. 

- Satse på naturbaserte løsninger på klimakrisen, blant annet bevare og forbedre naturlige karbonlagre som myrer og våtmarker, øke karbonlagringen i matjorda, reetablere tareskog og øke rotasjonstiden i skogbruket.  

- Grunnlovsfeste allemannsretten og styrke den gjennom lovverk, oppkjøp og reguleringer.   

- Etablere naturbidrag: Utbygger som bygger ned skog, jord eller annen natur, skal kompensere for det ved å restaurere natur andre steder.  

- Sikre at grøntområder er lett tilgjengelige for alle i tettbygde områder.  

- Intensivere arbeidet med å redde truede norske arter og naturtyper. Ta vare på bier og andre pollinerende insekter i Norge og legge frem en nasjonal pollinatorstrategi.   

- Styrke skogvernet slik at vi når målet om at 10 prosent av den norske skogen vernes.  

- Etablere «Naturkur» etter modell av «Klimakur», for å sikre at Norge opprettholder et mangfold av økosystemer i god økologisk tilstand. 

- Bidra til mer gjenbruk og ressurseffektivitet.

- Stille krav til mer miljøvennlig produktdesign og materialbruk, reparasjon og økt kapasitetsutnyttelse.  

- Utrede muligheten for å begrense mengden plast i forbruksprodukter. 

- Øke målet for materialgjenvinning og ombruk. 

- Styrke forskningen på og fremme tiltak for å redusere bruken av mikroplast. 

- Utvide panteordningen til også å omfatte elektronikk og andre emballasjekrevende forbruksvarer. 

- Innføre fullstendig kildesortering for matsortering og plast i alle storbyer, slik at matavfall i større grad kan utnyttes i produksjon av biogass. 

- Vurdere bedre garantiordninger for å sikre lengre levetid på produkter. 

- Øke bruk av råvarer som stammer fra gjenvinning av avfall. 

- Styrke muligheter for norsk gjenvinningsindustri og norske teknologileverandører gjennom økt materialgjenvinning. 

- Jobbe for en felles europeisk panteordning.

- Etablere et utviklingsprogram for trebygg og klimavennlig fornying av bygg. Bygge anlegg for gjenvinning av brukt tremateriale fra bygg, som sikrer at materialet kan brukes til nye industriprodukter for å øke sysselsettingen og verdiskapingen.