Mer rettferdig, trygg og stabil pensjon

Nytt pensjonsforslag fra Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet foreslår å endre reguleringen av pensjoner slik at pensjonistene i fremtiden ikke går i minus i år med reallønnsvekst for lønnstakerne. Forslaget er i tråd med pensjonsforliket.

– Vi har de tre siste årene hatt en situasjon hvor pensjonistene har opplevd reallønnsnedgang, også i de årene hvor arbeidstakerne har hatt en beskjeden reallønnsvekst. Vi må erkjenne at en fast justeringsfaktor har hatt uheldige virkninger, og dette kan være med på å sette tilliten til pensjonsforliket i fare. Med vårt forslag vil pensjonistene aldri få redusert kjøpekraft når arbeidstakere får forbedring, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiets forslag innebærer at dagens praksis, hvor løpende pensjoner reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosentpoeng, erstattes av en årlig regulering med snitt av forventet lønns- og prisvekst. Dette er i tråd med prinsippet i pensjonsreformen om gjennomsnittsberegning.

I praksis betyr dette at hvis rammen for et oppgjør for arbeidstakerne i fremtiden gir 0,6 prosent reallønnsvekst, vil pensjonistene få 0,3 prosent reallønnsvekst. I dagens ordning ville en slik lønnsøkning gitt pensjonistene nedgang i kjøpekraft. 

Blir det en reallønnsnedgang for arbeidstakerne på 0,6 prosent, vil nedgangen bli 0,3 prosent for pensjonistene. Endringene forventes ikke å ha økonomiske konsekvenser over tid.

– Vår modell vil sikre en mer stabil utvikling av folks pensjoner og styrke tilliten til pensjonssystemet. I tillegg vil modellen bidra til å dempe konjunktursvingningene i norsk økonomi, sier Støre, som håper forslaget kan samle bred enighet.