Jonas Gahr Støre intervjues av NRK i Stortingets vandrehall

Krisetiltakene må vare så lenge krisen varer!

Støre vil samle opposisjonen for å sikre trygghet og forutsigbarhet for arbeidsfolk og bedrifter

Så lenge smitteverntiltakene varer må også krisetiltakene vare.

Mange hadde håpet at vi kunne sagt farvel til koronaen da vi la det gamle året bak oss. Dessverre er det det motsatte som skjer ved inngangen til 2021, med bekymringsfull økning i smitten og ytterligere innstramming i smitteverntiltak. Dette går ut over vanlige arbeidsfolk og bedrifter. 

Derfor er det helt avgjørende at økonomiske hjelpetiltak må gå hånd i hånd med smitteverntiltakene. 

Arbeiderpartiet ønsker et bredt politisk samarbeid for å finne tiltak som kan redde arbeidsplasser og bedrifter, når det nå er nødvendig med en ny nedstenging av samfunnet. Krisen går hardt ut over folk, og vi er bekymret for utviklingen om det ikke kommer på plass nye tiltak raskt.

Høyreregjeringen har heldigvis bråsnudd og forlenget permitteringsordningen, etter at Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene gikk ut og krevde dette. Men fremdeles er det behov for store forbedringer i andre ordninger for å sikre folk og bedrifter gjennom en krevende tid.

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og FrP ble 18. januar enige om en rekke tiltak som sikrer bedre støtte til folk og bedrifter.

20 forslag Arbeiderpartiet fremmer i Stortinget for å sikre arbeidsfolk og bedrifter

Forlenge permitteringsperioden og de midlertidige dagpengeregler så lenge krisen pågår for å trygge arbeidsplasser og vanlige folks økonomi.

Arbeidstakere må få trygghet og forutsigbarhet for at de økonomiske støttetiltakene skal gjelde så lenge pandemien varer. Stortinget vedtok derfor i mars og April 2020 en rekke midlertidige tiltak for å styrke inntektssikringen til vanlige folk og permitteringsreglene ble endret for å forhindre at arbeidsplasser forsvinner.

Til tross for at krisen fortsatt er langt fra over begynner sluttdatoen for disse tiltakene å nærme seg med stormskritt. Arbeidsfolk og bedrifter bør kunne planlegge med forutsigbarhet for hvordan reglene blir mens krisen pågår og Arbeiderpartiet foreslår derfor å forlenge inntektssikringsordningene og utvide permitteringsperioden.

Arbeiderpartiet vil derfor foreslå:

 • å utvide permitteringsperioden så lenge krisen varer, nå til 01.07.2021.
 • at regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021.
 • å gjeninnføre og forlenge ordningen med lavere inntektsvilkår for å motta dagpenger (0,75G de siste 12 månedene eller 2,25G de siste 36 månedene) for nye tilfeller, så lenge krisen varer, nå frem til 01.07.2021.
 • å forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere, så lenge krisen varer, nå frem til 01.07.2021.
 • å forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger, også for nye tilfeller, så lenge krisen varer, nå frem til 01.07.2021.
 • å forlenge forhøyet sats på dagpenger, 80% av dagpengegrunnlag opp til 3G, så lenge krisen varer, nå frem til 01.07.2021.
 • å gjeninnføre regelen om forlenget periode for mottak av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker, så lenge krisen varer, frem til 01.07.2021.
 • å utsette innføringen av 3 ventedager for å motta dagpenger så lenge krisen varer, nå frem til 01.07.2021.
 • å forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger så lenge krisen varer, nå frem til 01.07.2021, også for de tilfeller som gikk ut over maksimal periode fra 1. november til datoen endringen er implementert.
 • å gjeninnføre ferietillegget på dagpenger med virkning f.o.m. 01.01.2020 slik at dagpenger opptjent i 2020 gir rett til ferietillegg i 2021 etter reglene som gjaldt før 2015.

Opprette flere tiltaksplasser, et partstyrt kompetansefond og øke bevilgningene til bedriftsintern opplæring for å bidra til at folks holdes i aktivitet heller enn å forbli passive. 

For å styrke sjansene folk har til å komme raskt tilbake til arbeid er det viktig med en aktiv politikk som gjør veien tilbake til arbeidslivet kortest mulig. Arbeidsledige og permitterte må få mulighet til å bruke tiden mens sjansene for å finne ny jobb er dårlige til å utvikle egen kompetanse.

Arbeidsrettede tiltaksplasser er viktige verktøy for å få folk i jobb. Til tross for dette har det i snitt vært færre som fikk mulighet til dette i 2020 enn det var i 2019. Det er absurd i et år med rekordhøy ledighet. Virkemidlene for å sikre at ledige og permitterte kan delta i kompetansehevende tiltak har også vist seg å være utilstrekkelige i året som gikk.

Arbeiderpartiet vil derfor foreslå:

 • at regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar fremmer forslag om en pakke med forsterkede arbeidsretta tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud på minimum 1 mrd kroner.
 • å styrke mulighetene for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer, også for store industribedrifter.

Forhindre at det permitteres flere enn nødvendig, blant annet ved å innføre et lønnstilskudd for å holde folk i jobb og stimulere til aktivitet.

Langvarig permittering har betydelige negative konsekvenser for den enkelte. Å holde folk i arbeid der og når det er mulig har også en lavere kostnad for samfunnet, og kan eksempelvis bidra til at bedriften er bedre forberedt på gjenåpningen av samfunnet og finner nye næringsmuligheter.

Regjeringen innførte en lønnstilskuddsordning som i praksis har vært lite brukt, og bedriftene har rapportert at ordningen har vært utformet på en måte som gjør at den i praksis har vært brukt av svært få. Vi mener det må komme på plass aktivitetsfremmende tiltak som forhindrer at det permitteres flere enn nødvendig og som stimulerer til aktivitet.

Kompensasjonsordningene må utformes slik at de kommer de ansatte til gode, og vi vil derfor styrke de sosiale kravene i ordningene betydelig, eksempelvis ved å stille krav om at bedriftene som får støtte ikke kan foreta oppsigelser eller utbetale utbytter eller bonuser.

Arbeiderpartiet vil derfor foreslå:

 • å legge til rette for aktivitet og at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert, eksempelvis i tråd med forslag til modeller for å inkludere lønnskostnader i kompensasjonsordningen fra LO eller Holdenutvalget. Støtte til lønnskostnader skal utformes slik at den utbetales til virksomheter som ikke permitterer eller sier opp ansatte.

Forlenge og forbedre kompensasjonsordningen

Arbeidstakere og bedrifter må få forutsigbarhet for at de økonomiske støttetiltakene skal gjelde så lenge pandemien varer. Vi ønsker derfor allerede nå å slå fast at kompensasjonsordningen skal vare så lenge det er behov for den, og forlenge ordningen minimum frem til sommeren. Vi mener også støttesatsen må økes for å gi tilstrekkelig støtte til bedrifter som opplever stor omsetningssvikt som følge av pandemien.

Mange aktører det i utgangspunktet var meningen å støtte, har dessverre falt utenfor kompensasjonsordningen, som følge av regjeringens definisjon av hvem som er omfattet. Vi vil derfor utvide ordningen både med tanke på hvilke kostnader som skal inkluderes, og for å sikre at ordningen treffer flere.

Arbeiderpartiet vil derfor foreslå:

 • å forlenge kompensasjonsordningen for næringslivet frem til 01.07.2021.
 • fra 01.01.21 å innføre en justeringsfaktor på 0,85 for bedrifter som har omsetningsfall på mer enn 30% og for bedrifter som er pålagt å stenge en justeringsfaktor på 0,9. Dette skal gjelde frem til 1.07.2021, med mindre smitteverntiltakene er vesentlig lettet og det derfor bør gjøres endringer for å stimulere aktivitet. 
 • at det innføres krav i kompensasjonsordningene om at virksomheter som mottar støtte, ikke kan foreta oppsigelser eller aksjetilbakekjøp, betale ut utbytter eller bonusutbetalinger til ledere eller ha morselskap i såkalt skatteparadiser, tredjelandsjurisdiksjoner som er på EUs svarteliste over ikke-samarbeidende jurisdiksjoner.
 • å inkludere lønn for personell som utfører myndighetspålagt tilsyn eller nødvendig pålagt arbeid i kompensasjonsordningen.
 • å sørge for at frivillige og ideelle organisasjoner, samt kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper, som f.eks. VTA-bedrifter og kinoer, som i dag faller utenfor kompensasjonsordningene også mottar statlig kompensasjon.

Innføre en omsetningsbasert tilskuddsordning for bedriftene som er hardest rammet av smitteverntiltak vedtatt nasjonalt og lokalt. 

Enkelte bedrifter rammes særlig hardt som følge av lokale og nasjonale smitteverntiltak. Regjeringens nasjonale skjenkestopp har eksempelvis medført at bedrifter må kaste varer som går ut på dato. Dette er kostnader disse bedriftene ikke får dekket gjennom kompensasjonsordningen. For å sikre at bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak vedtatt nasjonalt og lokalt får kompensert for slike tap, foreslår vi å innføre et eget tilskudd for disse bedriftene.

Arbeiderpartiet vil derfor foreslå:

 • å opprette en omsetningsbasert tilskuddsordning for virksomheter som er hardt rammet av smitteverntiltak vedtatt nasjonalt eller lokalt og i et slikt vedtak blitt pålagt å stenge eller utsatt for andre svært inngripende tiltak. Tilskuddet betales ut etter søknad og beregnes som en andel av omsetningen for fjoråret i den perioden tiltakene varer. For bedrifter som ikke var startet på samme tidspunkt året før, beregnes tilskuddet med utgangspunkt i alternative beregningsmetoder. Ordningen kommer i tillegg til den generelle kompensasjonsordningen. Det skal settes et tak per mottaker slik at det er de små bedriftene som prioriteres. Det skal også settes krav til at mottakere av støtte ikke kan utbetale utbytte, bonuser, øke lederlønninger eller si opp ansatte i en gitt periode.

Opprette en ventilordning for bedrifter som faller utenfor kompensasjonsordningen for næringslivet.

Mange bedrifter det i utgangspunktet har vært meningen å støtte, har falt utenfor de økonomiske støtteordningene som er etablert. Ikke alle kan dekkes opp av kompensasjonsordningen for næringslivet, og vi foreslår derfor å etablere en ventilordning for bedrifter som faller utenfor.

Arbeiderpartiet vil derfor foreslå:

 • å opprette en søknadsbasert tilskuddsordning for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen, (slik som oppstartsbedrifter, destinasjonsselskaper og sesongbedrifter), i første omgang på 500 mill kroner.