Arbeiderpartiet vil øke kapasiteten i helsetjenestene

Helsepersonell fortjener gode arbeidsbetingelser - heller enn applaus.

Kvinne som smiler, lys bakgrunn.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Koronasituasjonen har krevd en ekstraordinær innsats, fleksibilitet og også uforutsigbarhet for våres helsepersonell: Norsk sykepleierforbund (NSF) forteller at sykepleiere har meldt om økt belastning på arbeidsplassen og redusert jobbtilfredshet under pandemien. Mange har vært redde for å bli smittet og å bringe smitte videre.

– Helsepersonell fortjener at vi har beredskapen på plass, slik at vi har evnen til å beskytte dem som står i frontlinjen når en pandemi eller andre kriser rammer. Helsepersonell skal føle seg trygge på dette, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol. 

Arbeiderpartiets politikk tar dette innover seg. Vi vil gi våres helsepersonell mer tillit og bedre arbeidsbetingelser.

– Dagens regjering var ikke beredt, selv om pandemi var et helt forventet beredskapsscenario. At vi ikke hadde noe lager av smittevernutstyr for å beskytte helsepersonell er det mest tydelige eksempelet på dette. At helsepersonell måtte leve med denne usikkerheten er helt uakseptabelt, utdyper Kjerkol.

På toppen av dette fortsetter høyreregjeringen å kutte i budsjettene til sykehusene og kommunene våre.

– Dette sliter på tjenestene, kvaliteten, og på fagfolkene som skal levere tjenester etter mer ambisiøse uttalte politiske mål, men uten nok ressurser som følger. Det fører til at helsepersonell må løpe fortere i en tøffere arbeidshverdag, sier Kjerkol. 

Vil øke kapasiteten og bemanningen

Arbeiderpartiet vil bevilge mer penger til sykehusene gjennom økt grunnfinansiering, og bedre rammebetingelser for kommunene. Dette har vi vist alle våre alternative statsbudsjett at vi leverer på det også i 2021.

– Summen av dette gjennom de siste syv årene ville gitt et betydelig løft for helsetjenestene i en tid der flere lever med kroniske sykdommer, vi har et økende antall eldre og etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester har økt betraktelig, sier helsepolitikeren.

Uten helsepersonell stopper helsetjenesten opp. De er selve nerven i vår felles helsetjeneste og vår aller største ressurs. Det er allerede stor mangel på sykepleiere, helsefagarbeidere, spesialsykepleiere og fastleger. Samtidig har vi under høyreregjeringen sett en kraftig økning i vikarbruk.

– Heltidsstillinger skal være standarden i helsetjenesten, avslutter Kjerkol.

Arbeiderpartiet vil:

  • Ha en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen, satse på ansattes kompetanse og på heltid som normen i helse- og omsorgssektoren.
  • Gi 100 millioner kroner til kommunene i vårt alternative budsjett, og tilsvarende til sykehusene i partiets alternative budsjett for 2021. Det er en dobling av de øremerkede midlene regjeringen foreslo for å øke heltidsstillinger.
  • Ha flere studieplasser for spesialsykepleiere, jordmødre, sykepleiere og helsefagarbeidere og flere spesialiseringer for helsefagarbeidere.
  • Øke antall studieplasser ved landets utdanningsinstitusjoner for profesjonsstudiet medisin.
  • Tilrettelegge for flere praksisplasser av høy kvalitet i sykehus og kommunal helse- og omsorgstjeneste.
  • Sørge for at det lages «startpakker» for nyutdannede som kommer inn i spesialist- eller kommunehelsetjenesten, slik at de raskere klarer å orientere seg på ny arbeidsplass.
  • Utrede det totale kompetansebehovet i kommunale helsetjenester.