Ap sikrer bedre støtte til folk og bedrifter

Smittevernstiltak og økonomiske tiltak må gå hånd i hånd.

– Nok en gang sørger Arbeiderpartiet for mer trygghet, mer forutsigbarhet og mer rettferdighet for folk og bedrifter, sier Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud.

– Erna Solberg og regjeringen har i ett år vært konstant bakpå og på etterskudd. Da må Arbeiderpartiet ta ansvar. Vi sikrer folk og bedrifter bedre ordninger, der regjeringen ikke evner det. Vanlige folk har betalt en høyere pris enn nødvendig – nå er det på tide å sette dem først, sier Aasrud.

– Dette er helt nødvendige forbedringer og forsterkninger av eksisterende ordninger. Studenter, selvstendig næringsdrivende og lærlinger får trygghet. Ett av våre viktigste krav er at krisepakken må bidra til å få folk i jobb og redde arbeidsplasser. Derfor er vi spesielt glad for at det skal brukes minst 1 milliard kroner på tiltaksplasser og kompetansetiltak for arbeidsledige, og at kompensasjonsordningen utvides og forsterkes slik at flere bedrifter kan få hjelp, sier Aasrud.

Tidligere i januar presset Arbeiderpartiet regjeringen til å forlenge permitteringsordningen, den forhøyede dagpengesatsen og kompensasjonsordningen. Nå presser Arbeiderpartiet og opposisjonen dem til å forsterke inntektssikringsordningene, forbedre kompensasjonsordningen og styrke innsatsen for å få folk i jobb.

Frp støtter ikke de rødgrønnes krav om å gjeninnføre ferietillegget for dagpenger.

– Det er grovt urettferdig at regjeringen har kuttet ferietillegget til de på dagpenger samtidig som de har kuttet skattene til de aller rikeste blant oss. Jeg er skuffet over at Frp ikke vil være med på å rette opp dette overtrampet. Nå vil 200.000 nordmenn stå helt eller delvis uten inntekt i juni, sier Aasrud.

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og FrP er enige om:

 • «Stortinget ber regjeringen utvide permitteringsperioden til 01.10.2021»
 • «Stortinget ber regjeringen forlenge forhøyet sats på dagpenger, 80% av dagpengegrunnlag opp til 3G, til 01.10.2021»
 • «Stortinget ber regjeringen vurdere å utsette arbeidsgiverperiode II til 1. juli 2021»
 • «Stortinget ber regjeringen oppheve ventetid på tre dager for å motta dagpenger til 01.10.2021»
 • «Stortinget ber regjeringen forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger til 01.10.2021, også for de tilfeller som gikk ut over maksimal periode fra 1. november til datoen endringen er implementert»
 • «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere til 01.10.21 med sammenligningsgrunnlag 2019»
 • «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye tilfeller) frem til 01.10.2021»
 • «Stortinget ber regjeringen forlenge midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende til 01.07.2021»
 • «Stortinget ber regjeringen videreføre veilederen om avhending av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget sosialhjelp til 01.10.2021»
 • «Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner»
 • «Stortinget ber regjeringen sørge for at delvis permitterte drosjesjåfører må på meldekort kunne registrere den tid man faktisk har hatt kjøring, ikke all ventetid mellom oppdrag»
 • «Stortinget ber regjeringen styrke mulighetene for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer, også for store industribedrifter»
 • «Stortinget ber regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar fremme forslag om en pakke på minimum 1 mrd. med forsterkede arbeidsretta tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud»
 • «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, senest i løpet av februar, fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert»
 • «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om forlenge den generelle kompensasjonsordningen frem til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad på 85%»
 • «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkludere myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn i kompensasjonsordningen for faste utgifter»
 • «Stortinget ber regjeringen foreslå tilpasninger i støtteordningene som bidrar til at bedrifter med egne ansatte/som eier egne driftsmidler likebehandles med bedrifter som leier personell/leaser utstyr»
 • «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å videreføre og styrke ordningen med å tilføre midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet slik som ble gjort i ny salderingen av statsbudsjett 2020. Denne ordningen skal særlig komme bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak eller nedstengninger til gode»
 • «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om styrke omstilllingsordningen som går via Innovasjon Norge til reiseliv, eventbransjen, serveringsbransjen og andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene, innenfor en ramme på 1 mrd»
 • «Stortinget ber regjeringen sikre at støtteordningen for publikumsåpne arrangement videreføres frem til 1. juli 2021 og at grensen for størrelse på arrangement reduseres og tilpasses smittevernsbegrensning»
 • «Stortinget ber regjeringen opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen»
 • «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utsette krav om innbetaling av mva., arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021»
 • Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FrP er i tillegg enige om: «Stortinget ber regjeringen opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse som har drevet over tid i Norge. Formålet med ordningen skal være å sikre det norske rutetilbudet, trygge norske arbeidsplasser i luftfarten, og det skal stilles krav som sikrer at støtten ikke går til selskapenes kreditorer og aksjonærer. Støtten skal bidra til å sikre faste og direkte ansettelser med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten»