Arbeiderpartiets sykehusløfte

Arbeiderpartiet tar kampen mot økt privatisering av helsetjenesten

Arbeiderpartiet vil stanse utviklingen mot en todelt helsetjeneste, og bruke fellesskapets ressurser på velferd fremfor skattekutt. De neste fire årene vil vi investere 12 milliarder mer i våre felles sykehus. 

- Du skal få den beste behandlingen uavhengig av størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp. Arbeiderpartiet er garantisten for en sterk offentlig helsetjeneste i hele landet. I motsetning til FrP og Høyre er vi villige til å betale for dette, sier Jonas Gahr Støre. 

Vår sykehusplan inneholder 20 konkrete punkter innenfor fem satsningsområder:

 • Investere 12 milliarder i våre felles sykehus de neste fire årene og øke lånerammen for sykehusbygg, medisinsk utstyr og IKT fra 70 % til 80 %.
 • Raskere hjelp og kortere ventetid gjennom utvidet bruk av operasjonsstuer, kveldsåpne poliklinikker, åpenhet om ventetid og styrking av fritt sykehusvalg.
 • Pasienter skal få den hjelpen de trenger raskt og på like vilkår. Nye legemidler skal tas i bruk raskere enn i dag.
 • Gjennom en storstilt digital satsing i sykehusene skal pasienter og ansatte i sykehus få bedre behandling og en enklere hverdag.
 • Pasienten skal enkelt finne frem, få hjelp og støtte gjennom pasientforløpet og bli møtt av ansatte med tid og kompetanse.   

- Vi blir flere og gjennomsnittsalderen øker. Det betyr at flere vil trenge hjelp og flere pasienter vil ha sammensatte sykdommer som krever avansert behandling over tid. Arbeiderpartiet mener alle skal ha likeverdig tilgang til helse og vil derfor investere i våre felles sykehus for å møte denne utviklingen, sier Støre. 

Vi opplever også en rask utvikling i nye behandlingsmetoder og medisiner – det er bra og gledelig for pasienter og pårørende. Mange av medisinene kan kurere sykdom vi tidligere ikke hadde behandling for, andre kan forlenge livet til pasienter. 

- Arbeiderpartiet mener at vi sammen skal betale for dette og sikre likeverdig tilgang basert på medisinske behov, ikke ha et system der de med mest ressurser eller privat forsikring skal ha tilgang til denne hjelpen, sier Støre, som understreker at Aps helseplan skiller seg fra høyresidens løsninger:

- I dag ser vi en utvikling mot mer privatisering i vår felles helsetjeneste. Høyre og FrP har åpnet for større innslag av private aktører som stiller seg på utsiden av den helsetjenesten vi sammen har bygget opp, den tjenesten der alle får hjelp uavhengig av hvem de er eller hvor de kommer fra, sier Støre. 

Vi vil investere i vår felles helsetjeneste

Sammen bygger vi våre felles sykehus

 • 12 mrd. mer til våre felles sykehus.
 • Nytt utstyr og nye bygg raskere.  

Raskere hjelp og kortere ventetid

 • Raskere time og raskere behandling.
 • Åpent og forutsigbart. 
 • Din behandling på ditt sykehus.  

Hjelp i verdensklasse – for alle

 • Nye medisiner og behandlinger. 
 • Trygg og riktig legemiddelbruk. 
 • Alle pasienter skal få like god hjelp.
 • Prioritere pasienter med rus og psykiske lidelser.
 • Ta kampen mot antibiotikaresistens
 • Forskning til pasientens beste. 

Digitalisert helsetjeneste 

 • Ledende i Europa på e-helse innen 2025.
 • Digital kommunikasjon som hovedregel.
 • Ta i bruk ny teknologi.

Laget rundt pasienten

 • En fastlege med tid til pasienten.
 • Flere ansatte og gode arbeidsforhold for ansatte i helsetjenesten.
 • God ledelse og åpenhet i sykehus over hele landet.
 • Sørge for en pasientkoordinator som følger deg gjennom hele behandlingen og oppfølgingen.
 • Vi skal mobilisere frivilligheten.
 • Livsgledetiltak på sykehus.