Vann, fjell og skog. Foto: Colourbox

Arbeiderpartiets klimasatsing

Kutte utslipp og skape jobber!

Hvordan kutte klimagassutslipp og skape jobber samtidig? Arbeiderpartiets politikk skal løse begge oppgavene.

Vi er 5 millioner mennesker og flere hundretusen bedrifter i Norge. 

Folk kjører bil og båt til jobb, og trenger mat. Bedrifter transporterer det de skal selge, bruker bygg til kontor og lager avfall. Industri trenger energi i produksjonen av varer.

Vi skal fortsette å gjøre akkurat det vi gjør i dag – men samtidig på helt andre måter. Vi skal kutte utslipp og skape jobber. Med Arbeiderpartiet skal klimamålene nås, da må vi kutt utslippene i alle sektorer samtidig.

Her har vi samlet de viktigste tiltakene hentet fra Arbeiderpartiets partiprogram. Du finner flere tiltak i programmet vårt, i de alternative budsjettene og i våre merknader i Stortinget.

Fem grunner til at Arbeiderpartiets klimapolitikk er effektiv – og gjennomførbar

Arbeiderpartiet vil at: 

 • Norges klimamål skal økes. Vi må kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030. Høyreregjeringens mål er kun 50 prosent
 • Klimamålet skal gjelde hele økonomien og alle sektorer, inkludert kvotepliktig sektor som i dag ikke har fastsatt egne nasjonale mål
 • Kuttene skal tas her hjemme, det blir ingen gratispassasjerer, vi skal ikke kjøpe oss fri med kutt i utlandet for ikke-kvotepliktig sektor slik høyreregjeringen åpner for
 • Klima og natur skal være rammen rundt all politikk, noe som blant annet betyr at klimautslippsbudsjettene skal være like viktige som statsbudsjettene
 • Klimapolitikken må bli mer rettferdig for å lykkes, for vi må ha med oss folk på laget. Vi trenger en rettferdig klimapolitikk som sørger for at overgangen til et klimavennlig samfunn ikke øker forskjellene eller at folk blir stående alene

Arbeiderpartiets sektorovergripende tiltak

Arbeiderpartiets viktigste grep for å kutte utslipp på tvers av sektorer er følgende: 

 • Øke CO2-avgiften fram mot 2030 slik at Norges klimamål nås. Høyere avgift vil gjøre det dyrere å forurense, og dermed gjøre lav- og nullutslippsløsninger mer konkurransedyktig.
 • Vektlegge klima og naturhensyn sterkere i offentlige anskaffelser.
 • Gjøre større bruk av det statlige eierskapet til å fremme målsetninger knyttet til klima og natur.
 • Øke andelen offentlige forskningsmidler som brukes på klima og natur vesentlig.
 • Klimautslippsbudsjetter skal være like viktig som statsbudsjetter i styringen av politikken.
 • Opprette et nasjonalt råd for rettferdig omstilling der arbeidslivets parter har en sentral rolle.
 • Satse på fagarbeidere, og sette de som er ansatt i næringer som blir mest berørt av omstillingen i front når nye grønne næringer skal utvikles.
 • Øke støtten til satsinger som karbonfangst, havvind, hydrogen, batteriteknologi, bioøkonomi og grønn skipsfart, blant annet gjennom å gjennomføre en skattereform slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer.
 • Satse på naturbaserte løsninger på klimakrisen
 • Stoppe veksten i avfall og stille krav om at produkter designes for å vare lenger, gjenbrukes, repareres og resirkuleres. Forbrukere og innkjøpere får informasjon om hvor mye ressurser som er brukt for å lage et produkt, hvor store utslipp det står for, eventuelle skadelige miljøgifter og hvordan arbeidsforholdene er for de som lager dem

Arbeiderpartiets politikk for transport

Vi må kutte kraftig i utslippene fra transportsektoren i årene fram mot 2030 for å nå norske klimamål. På samme tid som det skal bli lettere å velge utslippsfrie løsninger for både folk og næringsliv over hele landet, skal vi sikre at varer kommer frem.  

Arbeiderpartiets viktigste grep for å kutte utslipp i transportsektoren er følgende: 

 • Stor satsing på kollektivtransport, blant annet ved at staten bidrar med inntil 70 prosent av utbyggingskostnadene i store kollektivprosjekter i og rundt de største byene. I vårt alternative budsjett for 2021 satt vi av over 120 millioner kroner mer enn regjeringen til dette formålet.
 • Hurtigladestasjon i alle kommuner som mangler dette i dag. I vårt budsjett for 2021 satt vi av nok penger til dette – på bare ett år! Med hurtigladestasjoner blir det lettere å bruke elbil i hele landet, og særlig distriktene kommer godt ut av ladesatsingen.  
 • Gjøre endringer i engangsavgiften for å ivareta konkurransefordelene til elbilene. Endringene gjengis detaljert i alternativt budsjett for 2021. Ap står ved målsetningen om at 100 prosent av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025.
 • Få mer av godstransporten over fra vei med lastebiler, til sjø og jernbane. Dette er et effektivt klimatiltak som også gir bedre transportsikkerhet. I vårt alternative budsjett for 2021 satt vi av nesten 70 millioner kroner mer til godsoverføring fra vei til sjø, sammenlignet med regjeringen, samt mer penger til effektive og miljøvennlige havner og kystinfrastruktur. Vi vil redusere vedlikeholdsetterslepet på jernbanen og ferdigstille allerede vedtatte jernbaneutbygginger.
 • Skjerpe kravene til innblanding av andregenerasjons biodrivstoff for alle relevante transportformer. I vårt budsjett for 2021 satt vi av over 250 millioner kroner til å fjerne veibruksavgift på biodrivstoff utover omsetningskravet, en ordning høyreregjeringen har innført som kan gjøre biodrivstoff dyrere i bruk.
 • Gå gjennom avgifts- og subsidiesystemet for nyttekjøretøy (altså lastebiler, varebiler m.m.) for å sikre at klimavennlige kjøretøy er mest lønnsomme. Mer forskning på logistikkoptimalisering og effektivisering av lastebilbruk.
 • Legge til rette for at alle flåtegrupper i fiskerinæringen reduserer sine utslipp av klimagasser. Vi vil blant annet at staten skal inngå forpliktende klimapartnerskap med fiskerinæringen for å stimulere til utvikling og bruk av mer klimavennlig drift enn dagens bruk av fossilt drivstoff.  
 • Stimulere til at klimavennlige energibærere som hydrogen og ammoniakk utvikles for tungtransport og skip.
 • Videreutvikle norsk maritim industri ved å fremskynde offentlige innkjøp av utslippsfrie fartøy.  Sette fylkeskommunene økonomisk i stand til å fortsette utskiftingen av ferjer og hurtigbåter til miljø- og klimavennlige alternativ.
 • Sette mål om at driften av landets flyplasser er fossilfri innen 2030, og at all innenlands flytrafikk er utslippsfri innen 2040. Norge er et svært godt sted å begynne overgangen fra fossile til fornybare løsninger i flytrafikken, på grunn av kortbanenettet vårt med tilhørende flyruter.  
 • Etablere landstrøm ved de største havnene, og åpne for differensiert havneavgift for å stimulere skip til å gjøre nødvendige investeringer for å kunne benytte landstrøm. Redusere lokal forurensing gjennom å legge til rette for landstrøm for cruisebåter ved de mest trafikkerte havnene og innføre forbud mot tungolje.
 • Forbedre nattog-tilbudet i Norge og koble Norge på det dansk-svenske samarbeidet for å etablere nattog til kontinentet.  

Arbeiderpartiets politikk for industri- og energisektoren 

Vi skal ha verdensledende industri som produserer renest mulig, og storstilt satsing på fornybar energiproduksjon i Norge. Vi har store fortinn i grønn skipsfart, bærekraftig matproduksjon og ren energi. Økt CO2-avgift vil være avgjørende for å få ned utslippene i industri og næringsliv. 

Arbeiderpartiet vil arbeide for at all energibruk i Norge avkarboniseres. Det som kan elektrifiseres, skal elektrifiseres og annen energibruk skal bli utslippsfri gjennom for eksempel hydrogen, ammoniakk eller biobaserte løsninger.  

Arbeiderpartiets viktigste grep for å kutte utslipp i industri og energi er følgende: 

 • Bidra til mer effektiv bruk av energi i næringslivet og husholdninger gjennom støtteordninger, økt kompetanse og offentlige krav. Den mest klimavennlige energien er den som ikke brukes.
 • Starte fullskala prosjekter for karbonfangst- og lagring både i sementproduksjonen i Brevik og i avfallsforbrenningen på Klemetsrud. Karbonfangst- og lagring (CCS) for avfallsforbrenningsanlegg vil kunne gi store utslippskutt. I budsjett for 2021 sa vi at vi vil øke den betingede statlige medfinansieringen for Oslo Fortum Varme (OFV) sitt fangstanlegg fra regjeringens forslag på 3 mrd. til 4,5 mrd. kroner. I Stortingets behandling av klimameldingen ba vi regjeringen legge fra en strategi for utvikling av ytterligere CCS-anlegg ved norske avfallsforbrenningsanlegg og andre industribedrifter som ikke har alternativ teknologi.  
 • Sørge for videre elektrifisering av nye og eksisterende oljefelt, samtidig som det sikres tilstrekkelig fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet. Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen.
 • Sørge for, i samarbeid med næringen, at utslippene fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kuttes med 50 prosent innen 2030 og til netto null i 2050, målt mot 2005.
 • Legge til rette for forsvarlig utbygging av mer ren energi og infrastruktur gjennom en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft og andre energiutbygginger som krever konsesjon. For klimakutt i industrien er tilgang til ren energi og kraftnett helt avgjørende.
 • Utarbeide en ambisiøs nasjonal strategi for bunnfast og flytende havvind som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk, utvikling av nettinfrastruktur til havs, attraktive rammebetingelser for investeringer og et tett samarbeid mellom Norge og EU.
 • Få på plass forpliktende klimapartnerskap med næringslivet der det er behov for særskilt oppfølging for å realisere effektive klimatiltak i forbindelse med økt CO2-avgift, som for eksempel deler av industrien. I kombinasjon med slike forpliktene klimapartnerskap kan det åpnes for å etablere klimafond eller andre støtteordninger.
 • Sørge for forutsigbare rammevilkår, sikker krafttilgang og bærekraftig vekst i prosessindustrien, blant annet i tråd med forslagene i Prosess21. Dette innebærer både å fjerne naturgass som reduksjonsmiddel og i energibruken, for eksempel ved overgang til hydrogen.
 • Bruke fornybar energi og nettutvikling og stimulere til en grønn reindustrialisering av Norge, og legge til rette for nye industrietableringer og arbeidsplasser over hele landet. Legge til rette for storskala battericelleproduksjon i Norge, blant annet gjennom gode arealplaner og tilgang til ren og rimelig energi
 • Satse på blå og grønn hydrogen som en ny stor eksportnæring for Norge ved blant annet ha som mål å produsere 400 000 tonn ren hydrogen årlig innen 2030, og å gjøre Equinor og Statkraft til lokomotiver innen henholdsvis blå og grønn hydrogen. Utarbeide et veikart for å få på plass en helhetlig verdikjede for produksjon og bruk av hydrogen i Norge.
 • Stimulere til økt produksjon av norskprodusert bærekraftig fôr med mål om at alt fôr til havbruksnæringen skal være fra bærekraftige kilder innen 2030.
 • Få på plass en forpliktende avtale om klimakutt med havbruksnæringen.
 • Sørge for at staten inngår avtaler med næringslivet med egne årlige prosentmål for reduksjon av nye råmaterialer, for å bygge nye sirkulære verdikjeder og redusere avfallsmengden.
 • Legge til rette for økt lokal solenergiproduksjon på kommersielt grunnlag.

Arbeiderpartiets politikk for jordbruket

 • Vi legger intensjonsavtalen som er inngått mellom organisasjonene i jordbruket og regjeringen om kutt i klimagassutslipp til grunn, og vil videreføre. Det er satt et mål om at utslippene skal reduseres med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021-2030 i jordbruket, men regjeringen har ikke fulgt opp sin del av avtalen: å støtte jordbruket slik at de kan utvikle ny teknologi og løsninger og ta i bruk klimatiltak for nødvendige kutt. Det følger ikke tilstrekkelig med penger med avtalen.  Ap mener staten må inngå forpliktende klimapartnerskap med næringer for å sikre omstilling. I kombinasjon med slike forpliktene klimapartnerskap kan det åpnes for å etablere særskilte klimafond eller andre støtteordninger for utsatte næringer som trenger mer hjelp for å klare omstillingen.
 • Om vi får til en halvering av matsvinnet i Norge er det et svært effektivt klimatiltak, ifølge Klimakur. Men selv om Stortinget har bedt regjeringen legge fram en matkastelov, skjer det lite. Ap mener en slik lov må på plass raskt.

Arbeiderpartiets politikk for bygg

 • Stille krav om at nye bygg og anlegg bygges med klimavennlige materialer og designes for lavt energibruk og gjenbruk.
 • Legge opp til at byggeplasser blir utslippsfrie. Virkemiddel vil blant annet være økt CO2-avgift og offentlig innkjøp. I behandling av klimaplanen foreslo Arbeiderpartiet at det skulle komme en strategi med mål om at alle offentlige anbud på bygge- og anleggsplasser i alle byggeprosjekter skal være utslippsfrie innen 2025. I Oslo fikk man verdens første utslippsfrie byggeplass etter at byrådet ledet av Arbeiderpartiet bestemte at offentlige anskaffelser skal brukes som strategisk verktøy ved å stille strenge klimakrav.