Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2019

Sterkere fellesskap, mindre forskjeller

– Norge er på sitt beste når vi løser de viktigste oppgavene i fellesskap. Vi vil bruke over fem milliarder kroner mer enn regjeringen på vår felles velferd, for å gi folk trygghet og like muligheter, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Fortsatt står mer enn 100 000 mennesker utenfor arbeidslivet. Det er dårlig både for den enkelte og for landet. Derfor satser Arbeiderpartiet over to milliarder kroner mer enn regjeringen på å få flere fra trygd til jobb.

– Vi trenger at Norge fungerer bedre som spleiselag. De som har mest, må bidra mer, sier Støre.  

– Det betyr samtidig et mer omfordelende skattesystem, med mindre inntektsskatt til folk med vanlige inntekter. For de ekstra pengene kan vi:

  • Gi flere behandling ved norske sykehus.
  • Ansette flere lærere i barneskolen.
  • Gjøre det billigere å pendle.
  • Gi enslige minstepensjonister mer å rutte med.

Finanspolitisk talsperson Rigmor Aasrud påpeker at Arbeiderpartiets budsjett er innrettet for å løse de tre største utfordringene for Norge:

1. Arbeid til alle

Den viktigste økonomiske skillelinjen i Norge går mellom de som er innenfor og de som er utenfor arbeidsmarkedet. Derfor er den viktigste utfordringen i årene fremover å få flere i arbeid og færre på trygd.

– Flere arbeidsmarkedstiltak og økt bruk av lønnstilskudd er blant våre virkemidler. Vi vil gjennomføre en bred kompetansereform i arbeidslivet, for å sikre livslang læring for arbeidstakerne og oppdaterte medarbeidere for bedriftene. Høy organisasjonsgrad i arbeidslivet er et bærende element i den norske modellen, derfor øker vi skattefradraget for fagforeningskontingenten. Vi vil skape fremtidsrettede arbeidsplasser i hele landet. Derfor satser vi på havnæringene, klimavennlig industri og digitalisering, sier Aasrud.

2. Styrke fellesskapene

Barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester er viktige i folks hverdag.

– Vi må bruke de store pengene der det betyr mest. Derfor prioriterer vi 3,5 milliarder kroner mer til kommunene i 2019, slik at kommunene kan tilby gode velferdstjenestene der folk bor, sier Aasrud.

Mange under 30 år står utenfor studier eller arbeid. 

Arbeiderpartiet vil derfor opprette 3000 nye studieplasser innenfor utdanninger som er strategisk viktig for norsk arbeidsliv, som IKT, teknologi og realfag, lærerutdanning og helse- og sosialfagene.

Arbeiderpartiet vil ha en reform for tidligere innsats i skolen. Dette sikrer at alle elever raskt får den oppfølgingen de trenger av trygge voksne med riktig kompetanse. Halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger. Ap vil gi kommunene mulighet til å ansette 500 flere lærere i 2019, særlig i første til fjerde klasse.

– I tillegg vil vi at skolen skal utdanne flere stolte fagarbeidere. Vi fortsetter vår satsing på yrkesfagene, med midler til moderne og oppdatert utstyr, høyere lærlingtilskudd og mer praksis i undervisningen for yrkesfagene, sier Støre.

Også på helseområdet dreier Arbeiderpartiets budsjett seg om å styrke fellesskapene. Støre framholder at fastlegeordningen er i krise. Arbeiderpartiet vil innføre strakstiltak i 2019-budsjettet med totalt 400 nye fastleger og 100 flere turnusleger enn regjeringen foreslår.

– Våre offentlige, felles sykehus er et av fundamentene i velferdsstaten. Gjennom gode økonomiske rammer for sykehusene vil Arbeiderpartiet holde vårt sykehusløfte med bevilgninger på totalt tre milliarder kroner til sykehusene. Det er 1,65 milliarder mer enn i regjeringens forslag, påpeker Støre.

3.    Stanse klimaendringene

Støre understreker at det er på høy tid med et alvorlig taktskifte i klimapolitikken.

– Vi ser at klimautfordringene eskalerer. 1,5-gradersrapporten fra FNs klimapanel er et alvorlig varsku om det haster å kutte utslippene. For å være i stand til å nå utslippsmålene innen 2030, bevilger vi over tre milliarder kroner mer enn regjeringen på klimatiltak.

– Vi mener det er på tide å satse på tiltak som monner i klimapolitikken. Nytt av året er derfor friske midler for å komme i gang med et CO2-fond for næringstransport etter modell av NOX-fondet. Et slikt fond er en juridisk forpliktelse fra både staten og næringslivet til å kutte utslipp i transportsektoren. I tillegg bevilger vi mer til Enova for klimavennlig omstilling i industrien, sier Støre.

Mer rettferdig skatt

Aasrud sier at Arbeiderpartiet vil bruke skattesystemet til bedre omfordeling.  

– Derfor får vanlige folk mindre i inntektsskatt med vårt opplegg. For å finansiere den økte velferdssatsingen øker vi formuesskatten. Nytt av året er en mer progressiv formuesskatt. De med høyere formue enn fem millioner kroner, må bidra litt mer til fellesskapet, sier Aasrud.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!