Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2017

Et budsjett for arbeid, muligheter og trygghet

Jonas Gahr Støre og Marianne Marthinsen

– Arbeid til alle er jobb nummer én. Det er det viktigste for Norge, og det viktigste for Arbeiderpartiet, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

Sammen med finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen presenterte han 10. november 2016 Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2017. 

Budsjettet har fire bærebjelker, nemlig arbeid, kompetanse, helse og klima.

– Skal vi lykkes med arbeid til alle og muligheter for alle, må vi satse mer på kompetanse gjennom hele livet.  For å kunne gi trygg og god velferd til alle, må vi prioritere felles sykehus og velferd i kommunene framfor skattekutt til dem som har mest fra før. Vi må også omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Disse ambisjonene for Norge preger vårt alternative budsjett, sier Støre. 

Arbeid

Støre understreker at vi fortsatt har en ledighetskrise som særlig treffer Sør- og Vestlandet. 

Denne vil Arbeiderpartiet møte med en målrettet tiltakspakke for regionen på om lag én milliard kroner utover regjeringens forslag, og andre målrettede tiltak.

Arbeiderpartiet vil legge til rette for verdiskaping og vekst i hele landet, og vil satse målrettet på områder der Norge har særskilte forutsetninger for å lykkes. 

Nye verdiskapingsprogram innenfor hav- og landbasert bioøkonomi, akseleratorprogram for gründere, satsing på miljøvennlig teknologi, styrket klyngesatsing, økt utbygging av bredbånd og regionale utviklingsmidler er blant tiltakene partiet foreslår.

– Flere og flere unge faller utenfor arbeidslivet. Denne utviklingen møter vi aktivt blant annet gjennom lønnstilskudd, styrking av Nav ung og flere tiltaksplasser, sier Støre.

Kompetanse

Støre mener tidlig innsats i skolen i for stor grad har vært honnørord som ikke er fulgt av handling fra regjeringens side. Arbeiderpartiet foreslår derfor over 250 millioner kroner ekstra til lese-, skrive-, regnegaranti og flere lærere i grunnskolen. 

– Yrkesfagene forsømmes, det er altfor mange som faller fra, og 9000 elever står uten lærlingkontrakt. Derfor øker vi lærlingtilskuddet betydelig, med 175 millioner kroner. Vi vet også at store omstillinger i arbeidslivet stiller økte krav til kompetanse gjennom hele yrkeslivet. I budsjettet starter vi arbeidet med en kompetansereform som i første omgang særlig retter seg inn mot byggebransjen og omsorgssektoren, sier Støre. 

Helse og omsorg

Støre påpeker at Høyre/Frp-regjeringen bryter sitt løfte om 12 milliarder til sykehusene.

– Vi holder løftet vårt til sykehusene, og øremerker deler av midlene til digitalisering. Og mens regjeringen nedprioriterer kommunene som leverer velferd, øker vi bevilgningene til kommunesektoren med tre milliarder kroner, sier han

Klima

Arbeiderpartiet finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen mener partiet nå legger fram sitt mest ambisiøse klimabudsjett noensinne.

– For å lykkes i å få utslippene ned, må vi ta i bruk hele verktøykassen. Vi vil stimulere til grønn næringsutvikling, og vi foreslår 150 millioner kroner til CO2-fangst og -lagring. Vi foreslår også et CO2-fond for næringstransport, etter modell av NOx-fondet. Videre investerer vi i kollektivtrafikk, blant annet med 700 millioner kroner til bymiljøavtaler. Vi setter av 100 millioner kroner til et tidsavgrenset program for elektrifisering av fergeflåten, og vi øker innblandingsprosenten av biodrivstoff. Vi glemmer heller ikke vårt internasjonale klimaansvar og retter derfor opp Høyre- og Frp-regjerningens kutt i regnskogsatsingen, sier Marthinsen.

Arbeiderpartiet øker klimaavgiftene med i sum 2,3 milliarder kroner. Marthinsen understreker at partiet bygger avgiftsøkningene på kunnskap om hva som faktisk vil virke for å få ned klimautslipp.

Marthinsen er kritisk til at regjeringen ikke legger fram prognoser over hvor store utslippskutt deres politikk vil føre til.

– Dette gjør Arbeiderpartiet, og vi viser i vårt budsjett hvordan vi skal kutte 10 millioner tonn CO2 innen 2030, slik vi er forpliktet til i Parisavtalen.

Jonas Gahr Støre oppsummerer med at Arbeiderpartiet alternative budsjett vil gi:

  • Flere i arbeid.
  • Bedre, felles velferd.
  • Lavere utslipp av klimagasser.
  • En mer bærekraftig økonomisk styring blant annet fordi vi bruker fire milliarder mindre av oljefondet.
  • Et samfunn med mindre forskjeller gjennom et mer omfordelende skattesystem. 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!