Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2015

– Norge skal være et land med små forskjeller og store muligheter

Jonas Gahr Støre og Marianne Marthinsen tegner og forklarer formuesskatt Foto: NTB Scanpix, Eivind Griffith Brænde

Vi vil legge til rette for vekst i hele landet, investere i klima, kunnskap og helse, samtidig som vi skaper trygge arbeidsplasser og sørger for et anstendig arbeidsliv.

– Norge skal være et land med små forskjeller og store muligheter. Vårt forslag til statsbudsjett for 2015 gjenspeiler denne ambisjonen, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet vil føre en politikk der vi møter utfordringene som felleskap, og hvor vi bygger landet sammen. Derfor sier vi nei til store skattekutt for de rikeste og bruker i stedet handlingsrommet til å ruste landet for framtida.

Vi har organisert arbeidet med vårt alternative budsjett rundt fire hovedsatsingsområder, der vi har jobbet på tvers av politiske fagfelt og sett politiske virkemidler i sammenheng:

1. Vekst i hele landet

Arbeiderpartiet vil legge til rette for vekst og nye arbeidsplasser i hele landet gjennom en aktiv næringspolitikk. Blant de viktigste tiltakene er et eget akseleratorprogram som skal hjelpe norske gründere å overleve oppstartsfasen, hvor svært mange møter store utfordringer i dag. 

Vi setter av 250 millioner kroner til dette programmet, som skal utløse en tilsvarende sum fra andre aktører og derigjennom gjøre en halv milliard kroner tilgjengelig for gründerne i den vanskelige tidligfasen.

I tillegg øker vi de regionale utviklingsmidlene kraftig, og vi satser på marine næringer, reiseliv, landbruk, miljø-/klimateknologi, IKT, bioøkonomi og helseteknologi. 

2. På vei mot lavutslippssamfunnet

For å møte klimautfordringene må vi forberede oss på en stor omstilling av samfunnet. Vi må ha folk og produsenter, næringsliv og industri, forskere og organisasjoner med for å kunne satse helhetlig og på tvers av sektorer og fagområder.

For 2015 vil vi særlig prioritere nødvendig vedlikehold på jernbanen, en storsatsing på kollektivtiltak i byene og mer til sykkeltiltak.Vi vil dreie avgiftene i grønnere retning, blant annet gjennom omlegging av bil- og drivstoffavgifter som gjør det lønnsomt å gjøre klimavennlige valg.

Vi vil også legge til rette for at norsk næringsliv kan utvikle ny teknologi som bidrar til å løse klimautfordringen, blant annet ved å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge. Også det klassiske naturvernet får et løft, gjennom styrking av skogvernet og kartlegging av norsk natur.

3. De som skal bygge landet

Norge er et land i vekst, og vi har en stor byggejobb foran oss. Derfor vil vi satse på de som skal bygge landet, og vi vil sørge for et anstendig og trygt arbeidsliv.

For å sikre nok kompetente fagarbeidere i framtida, vil vi sørge for et nytt løft for yrkesfagene – blant annet gjennom flere læreplasser, oppdatering av utstyr, satsing på yrkesfaglærere, styrking av fagskolene og bedret adgang til å ta fagbrev.

Vi vil forsterke innsatsen mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet gjennom en handlingsplan IV mot sosial dumping.Vi vil styrke innsatsen for å inkludere flere gjennom en kraftig økning i antall tiltaksplasser.

For å motvirke oppsigelser i perioder der bedriftene sliter, vil vi snu regjeringens endringer i permitteringsregelverket.

4. Friskere folk – et løft for folkehelsen

Å forebygge at folk blir syke er en av de viktigste investeringene vi kan gjøre for framtida. Et målrettet folkehelsearbeid må settes inn på andre areaer enn legekontor og sykehus, som i barnehagen, på skolen, på arbeidsplassen og på de sosiale arenaer der mange av oss ferdes. 

Tidlig innsats som gir gode vaner livet ut, er viktig.Vi gjeninnfører vi frukt og grønt i skolen, vi øremerker midler til skolehelsetjenesten og starter innføringen av én times daglig fysisk aktivitet i skolen.

Vi ruster opp idrettsanlegg, og vi legger til rette for at flere mennesker kan delta i friluftsliv ved å øke tilskuddene til frivillige organisasjoner, sikre og tilrettelegge friluftsområder og kartlegge norsk natur.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!