Arbeiderpartiet oppsummerer sommerhalvåret 2018

Støre, Tajik og Stenseng oppsummerer

19. juni oppsummerte Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik og Kjersti Stenseng tiden før sommeren på Arbeiderpartiets halvårlige pressekonferanse.

– Vi vil ha et samfunn med mindre forskjeller og flere muligheter - sterkere fellesskap og større ambisjoner. Det krever at Arbeiderpartiet på sitt beste, sier Jonas Gahr Støre.

Sammen med Tajik og Stenseng viste han blant annet til ti saker der Arbeiderpartiet har fått viktige gjennomslag og sikret flertall, og ti saker Arbeiderpartiet har fremmet, men dessverre ikke fått flertall for.

Ti saker Arbeiderpartiet, sammen med andre opposisjonspartier, har sikret flertall for:

Arbeiderpartiet har fått viktige gjennomslag i Stortinget høsten 2017 og våren 2018.  Vi har på flere områder sørget for en mer rettferdig politikk, som ivaretar arbeidstakere og sikrer små forskjeller og sterke fellesskap.  

ET TRYGGERE ARBEIDSLIV: Stortinget har vedtatt, mot regjeringspartienes stemmer, en kraftig innstramming i muligheten til innleie av arbeidskraft. Kun bedrifter som er knyttet til en landsomfattende tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, kan gjøre avtale med de tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie av arbeidskraft. Stortinget sier også nei til Høyre, Frp og Venstres forslag om en ny og eksklusiv mulighet for bemanningsbyråene til å ansette personer midlertidig. Vi har også fått flertall for offentliggjøring av konkursryttere, og et forbud mot nulltimerskontrakter.

FLERE I ARBEID: For å hjelpe personer som står utenfor arbeidslivet inn i arbeid, har Arbeiderpartiet fått flertall for at personer som mottar dagpenger kan ta utdanning og at personer med nedsatt arbeidsevne skal kunne ta fagbrev mens de deltar på arbeidsforberedende trening.  Vedtaket er viktig for arbeidsledige som trenger å fornye kompetansen, omskolere seg eller bygge på den kunnskapen de allerede har. Det er spesielt viktig at unge hjelpes til å fullføre videregående skole. 

NORSKE ARBEIDSPLASSER, NORSKE VILKÅR: Høyre, Frp og Venstre ville endre reglene og la Color Line erstatte norske sjøfolk på Kiel-fergene med dårligere betalt utenlandsk arbeidskraft. Etter flere runder i Stortinget og på bakgrunn av forslag fra Arbeiderpartiet om å la dagens regelverk bestå, ble KrF med resten av opposisjonen på å pålegge regjeringen en ny gjennomgang. Dermed måtte Høyre, Frp og Venstre i revidert nasjonalbudsjett gå med på å utsette saken. 

TRYGG OG VERDIG ELDREOMSORG: Om få år vil antallet eldre øke kraftig. Kommunene trenger drahjelp til å ruste opp eldreomsorgen, både den hjemmebaserte omsorgen og sykehjem.  Høyre og Frp foreslo å stoppe tilskuddet til kommuner som vil rehabilitere eldre sykehjem og omsorgsboliger for å gi de eldre et verdig og godt tilbud. Høsten 2017 tvang Arbeiderpartiet og opposisjonen Høyre og Frp til å snu. Arbeiderpartiet fikk også flertall for å øke tilskuddet til dagtilbud til personer med demens, og dermed sikre at mennesker med demens kan ha en tryggere og mer aktiv hverdag. Vi fikk også samlet opposisjonen om at   alle store akuttsykehus må har spesialist i geriatri og at  legebemanning og geriatrisk kompetanse på sykehjem må styrkes. 

LIKESTILLING: Etter at Høyre og Frp kuttet i fedrekvoten, var tallene tydelige: Norske fedre tok ut mindre permisjon med barna. Allerede på Stortingets første dag høsten 2017 rettet opposisjonen, etter initiativ fra Arbeiderpartiet, opp denne feilslåtte politikken fra høyrepartiene. Fedrekvoten ble økt til 14 uker, en seier for likestillingen, en seier for barna som får mer tid med begge foreldrene og en seier for norske fedre som igjen med loven i hånda kan kreve mer tid med barna. 

VELFERD, IKKE PROFITT: Arbeiderpartiet mener barnevernet skal være opptatt av barnas beste, ikke av profitt. Arbeiderpartiet foreslo derfor å styrke det offentlige og ideelle institusjonsbarnevernet og fase ut kommersielle aktører. Vi fikk med oss KrF og dermed flertall i Stortinget på et viktig skritt i riktig retning: å styrke de ideelle aktørene ved at deres andel av institusjonsbarnevernet trappes opp til 40 prosent uten at offentlige plasser forsvinner. Vedtaket vil føre til at de kommersielle aktørenes andel vil krympe. 

Arbeiderpartiet har også fått flertall for å kartlegge pengestrømmene i offentlig finansiert velferd og for at medarbeidere i private barnehager får lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår minst på linje med offentlige barnehager. Vi har også fått flertall for at Regjeringen må utrede lovendringer som gir kommunene mulighet til å favorisere ideelle fremfor kommersielle barnehager.

RETTEN TIL ET FRITT LIV: Arbeiderpartiet har fremmet over tyve forslag i Stortinget for å bekjempe sosial kontroll og æresvold som begrenser frihet og hindrer likestilling i deler av det norske samfunnet. Vi har fått gjennomslag for at norsk språk skal være en del av betingelsene for statsstøtte til koranskoler. Vi har også fått vedtatt å gjennomgå regelverket for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, ærbarhetsattester og uskyldighetskontroller for å sikre at kvinner gis tilstrekkelig lovbeskyttelse. Barn som utsettes for negativ sosial kontroll og som uteblir fra skolen, skal få tettere oppfølging og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje og under uforsvarlige forhold, er gitt et sterkere vern. Arbeiderpartiet har også fått gjennomslag for et nasjonalt forbud mot heldekkende ansiktsplagg i skole og utdanning. 

VERDISKAPNING: Arbeiderpartiet vil skape flere arbeidsplasser i Nord-Norge, og har lenge vært pådriver for å sikre lokale ringvirkninger av utbyggingen av Johan Castberg-feltet i Barentshavet. I juni fikk vi stortingsflertallet med på en løsning som sikrer at oljen fra Barentshavet føres i land: Senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet, skal det bygges en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark hvor oljen fra Johan Castberg-feltet skal føres i land. 

STERKE LOKALSAMFUNN: En samlet opposisjon har sagt tydelig nei til tvangssammenslåinger av kommuner og vedtatt at kommunesammenslåinger skal være frivillige. Vi har også fått gjennomslag for at det kommunale inntektssystemet ikke skal brukes for å slå sammen kommuner. 

BEDRE FOLKEHELSE: Sosiale forskjeller i helse er et økende problem. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert. For barn og unge er anbefalingen at de bør utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag. Arbeiderpartiet mener at skolens samfunnsoppdrag må innebære at den bidrar til å utjevne sosiale og kulturelle forskjeller, også når det gjelder barn og unges helse. Fysisk aktivitet gir også bedre grunnlag for læring. Vi er derfor glad for at opposisjonen samlet seg om at elevene i barne- og ungdomsskolen skal sikres minst én times fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall. 

Ti viktige saker Arbeiderpartiet har fremmet i opposisjon, men ikke fått flertall for:

Høyre, Frp og Venstre fører en politikk som gir større forskjeller og et svakere fellesskap på mange områder i samfunnet. Arbeiderpartiet har i Stortinget fremmet en rekke forslag som utgjør grunnlaget for en mer rettferdig politikk med større ambisjoner for hva vi kan få til i fellesskap.

ET TRYGGERE ARBEIDSLIV: I deler av arbeidslivet øker arbeidslivskriminaliteten i omfang og alvorlighetsgrad. Arbeiderpartiet har foreslått en omfattende tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet med blant annet arbeidslivskriminalitetssentre som dekker hele landet. Arbeiderpartiet har også foreslått å øke fagforeningsfradraget for å snu en utvikling med fallende organisasjonsgrad. Arbeiderpartiet har foreslått å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett samt å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse som Høyre og Frp har innført. 

FLERE I ARBEID: De siste fem årene har antall unge uføretrygdede økt med femti prosent. Dette er en svært alvorlig utvikling og Arbeiderpartiet har derfor fremmet forslag om en aktivitetsreform for unge uføre på gradert uføretrygd. Forslaget innebærer at de som ikke får jobb i det ordinære arbeidsmarkedet, skal få en jobbgaranti fra kommunen. 

RETTFERDIG PENSJON: Arbeiderpartiet og SV har sammen fremmet forslag om rett til pensjonsopptjening fra første krone. I dag kan private bedrifter la være å gi pensjonsopptjening før arbeidstakeren har tjent nesten 100.000 kroner. Arbeiderpartiet og SVs forslag vil rette opp en urettferdighet i pensjonssystemet som i dag rammer noen av de som står svakest på arbeidsmarkedet - deltidsansatte, vikarer og ungdom. Forslaget vil gi et mer rettferdig pensjonssystem for alle. Vi håper KrF vil sørge for at forslaget får flertall i Stortinget når det skal behandles til høsten. 

For å sikre større forutsigbarhet for pensjonistene har Ap også fremmet forslag om å endre regulering av pensjoner under utbetaling til et faktisk gjennomsnitt av lønns- og prisvekst samt å gjeninnføre praksisen med at trygdeoppgjørene legges frem som egen sak for Stortinget

ET STYRKET FORSVAR: Da Arbeiderpartiet inngikk forlik med regjeringen på landmakten fikk vi gjennomslag som var avgjørende for vår støtte: At hæren fortsatt skal ha helikoptre stasjonert på Bardufoss, nye stridsvogner i hæren fra 2019 og flere stående soldater i 2. bataljon på Skjold. Dessverre brøt Høyre, Frp og Venstre denne avtalen da de la frem revidert nasjonalbudsjett for Stortinget i vår. Arbeiderpartiet har derfor fremmet forslag om at Norge skal kjøpe inn seks Bell 412-helikoptre, at Hæren skal ha en moderne stridsvognkapasitet fra 2019 og at Hærens 2. bataljon på Skjold skal videreføres med høy oppsettingsgrad. 

TILLITSREFORM I SKOLEN: Lærernes kompetanse og erfaring er grunnmuren i skolen. Men det hjelper verken med dyktige lærere eller etter- og videreutdanning dersom lærerne tvinges til å bruke tiden sin på byråkrati og rapportering fremfor å hjelpe elever som sliter. Arbeiderpartiet vil ha en skole som gir mer tillit til lærerne og mer  tid til elevene, og har derfor sammen med SV og Sp fremmet forslag om en tillitsreform i skolen. 

BEDRE TJENESTER I KOMMUNENE

I behandlingen av kommuneproposisjonen for 2019 foreslo Arbeiderpartiet å styrke kommunenes inntekter med mellom tre og fire milliarder  kroner ut over regjeringens forslag. Med vårt forslag ville kommunene hatt betydelig større handlingsrom til å ansette flere lærere, flere voksne i barnehagene og flere sykepleiere og hjelpepleiere i eldreomsorgen. 

VÅRE FELLES SYKEHUS: Arbeiderpartiet vil sørge for at du alltid er trygg på å få den beste behandlingen når du blir syk, uavhengig av lommeboka. Derfor har vi foreslått å styrke våre felles sykehus med nesten 1,5 milliard kroner, utover regjeringens forslag. Høyre, Frp og Venstre har lagt opp til at flere private aktører stiller seg på utsiden av den helsetjenesten vi sammen har bygget opp og tapper våre felles sykehus for penger og fagpersoner. Derfor har Arbeiderpartiet, sammen med SV og Senterpartiet, foreslått å avvikle såkalt «fritt behandlingsvalg» og i stedet styrke ordningen med fritt sykehusvalg, med en plikt for fastlegekontorene og sykehusene om å informere om hvor og hvordan pasientene kan få best og raskest mulig behandling. 

KLIMA OG KARBONFANGST: For å nå målet om et nullutslippssamfunn i 2050 og det nasjonale mål om 40 prosent utslippskutt innen 2030, må innsatsen i klimapolitikken styrkes både innenlands og utenlands. Arbeiderpartiet mener vi har et nasjonalt ansvar for å redusere våre egne utslipp. Derfor vil Arbeiderpartiet vil ta klimapolitikken hjem, føre en offensiv politikk for å få ned utslippene, gjøre lufta renere og investere i nye arbeidsplasser i Norge og ikke vente på EU.

Skal verden nå klimamålene i Paris-avtalen, må løsninger for karnbonfangst og -lagring på plass. Arbeiderpartiet mener det er for liten fremdrift og forutsigbarhet i det norske arbeidet med karbonfangst og -lagring. Karbonfangst og -lagring er et område med et stort potensial for norske arbeidsplasser samtidig som det vil være Norges viktigste bidrag for å nå klimamålene. Derfor har vi fremmet forslag om å få på bordet ulike finansieringsmodeller for transport og lagring av CO2, slik at Stortinget og regjeringen kan ta en investeringsbeslutning for det første karbonfangstanlegget våren 2020. 

ØKT TRYGGHET OG RETTSIKKERHET: Politireformen er dårlig gjennomført og politiet mangler ressurser. Dette er noe av bakgrunnen for at gjengkriminaliteten øker, at etterforskningssaker hopes opp og at kriminelle får strafferabatt. Arbeiderpartiet har fremmet flere forslag som ville gitt økt politikraft og bedre etterforskning i hele landet. Vi har foreslått 300 millioner kroner mer til politiet i vårt alternative budsjett og 60 millioner kroner mer i revidert nasjonalbudsjett. 

TRYGG MAT PÅ NORSKE RESSURSER: For å nå målene våre for trygg matproduksjon og arbeidsplasser i hele landet, lanserer Arbeiderpartiet en opptrappingsplan fram mot 2025 for å øke selvforsyningen og verdiskapingen på våre egne ressurser i jordbruket. Arbeiderpartiet vil ruste Norge for tider med mer nedbør og tilpasse matproduksjonen til klimaendringene. Derfor vil vi øke investeringene i grøfting og drenering og gjøre dem forutsigbare over tid slik at vi kan øke kvaliteten og mengden av mat og fôr som vi produserer på egne ressurser. 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!