Ambisjon for Norge: 300 000 flere i jobb på ti år

Arbeid er universalnøkkelen til å lykkes med det viktigste i livet, og det viktigste for Norge.

Å være i jobb handler om mer enn å ha en inntekt. Det handler om å oppleve mestring og mening. Lære av og lære opp. Jobbe sammen. For samfunnet er arbeid til alle det viktigste for å finansiere dagens og fremtidens velferd.

Det haster å legge bedre til rette for at det skapes mange flere trygge og fremtidsrettede jobber. Norges fremtidsambisjon bør være minst 300 000 flere arbeidsplasser på 10 år. Denne ambisjonen står øverst på arbeidslista. 

Sammen må vi lykkes med et taktskifte for jobbskaping i årene fremover. Særlig viktig er det å sikre at unge kommer i jobb. For mening, mestring, belønning og samfunnets utvikling.

Vi trenger et taktskifte:

 • Andelen som ikke er i arbeid er den høyeste på over 20 år.
 • Norge har lenge ligget i toppen for sysselsetting internasjonalt. Nå er imidlertid flere land i ferd med å gå forbi oss. Nedgangen har skjedd i aldersgruppene under 55 år, og særlig blant unge menn.
 • Med dagens regjering (2014-2016) kommer bare en tredjedel så mange nye i jobb hvert år som med forrige regjering, og bare en tredjedel av disse jobber i privat sektor.

Arbeiderpartiet kjenner norsk arbeidsliv. Vi har denne fremtids-ambisjonen på vegne av Norge fordi landet vårt har forutsetninger for å lykkes – og vi har klart det før. For oss er arbeid til alle jobb nummer 1.

Arbeidsplasser fremfor skattekutt til de som har mest

Høyre og Frp sin hovedsatsing disse fire årene har vært skattekutt til de som har mest, og de har argumentert med at dette skal skape arbeidsplasser - pengene skal dryppe ned og komme flere til gode på sikt. Denne politikken virker ikke.

I Arbeiderpartiet tenker vi motsatt: Vi må bygge og skape nedenfra, ved at trygge og dyktige fagarbeidere legger grunnlaget for innovasjon og produksjonsforbedringer og dermed også bedret konkurranseevne. Derfor må vi investere i kompetanse og derfor var vi helt uenig da Høyre og Frp valgte å øke usikkerheten i arbeidslivet ved å tilrettelegge for mer midlertidighet.

Politikere skaper ikke arbeidsplasser. Fremtidsambisjonen 300 000 flere i jobb på ti år klarer ingen å løse alene. Den må Norge løse sammen. SkolenForskningsmiljø. Arbeidstakere og arbeidsgivere. Etablerte bedrifter. Gründere og oppstartsbedrifter. Investorer. KommuneneNav og attføringsbedriftene må spille på lag med staten. 

Vi må mobilisere alle gode krefter i samfunnet for å snu utviklingen og få et taktskifte for at Norge skaper flere jobber.

Vår politikk for Norge i seks punkter:

 • Arbeiderpartiet vil investere i arbeidstakernes kompetanse.
 • Arbeiderpartiet vil sikre gode konkurransevilkår for bedriftene.
 • Arbeiderpartiet vil satse systematisk på næringer som er spesielt viktige for Norge.
 • Arbeiderpartiet vil investere i hele landet, ikke selge Norge.
 • Arbeiderpartiet vil være i front for å lykkes med klimaforpliktelsene.
 • Arbeiderpartiet vil styrke den norske modellen.

Mer om de enkelte forslagene

1. Arbeiderpartiet vil investere i arbeidstakernes kompetanse

Den viktigste forutsetningen for ny jobbvekst er arbeidstakere med riktig kompetanse. 

En arbeidsstokk med høy kompetanse er et viktig konkurransefortrinn for Norge. God grunnopplæring, læreplasser og studieplasser er startgrunnlaget. 

En ny kompetansereform skal sørge for nødvendig påfyll av kompetanse i et arbeidsliv i stadig raskere endring. Det skal gjøres en særskilt innsats for å få arbeidsledige, og spesielt ungdom, inn i ny aktivitet. 

Samtidig må det gjøres mer for å øke sysselsettingen i grupper hvor mange i dag står utenfor arbeid.

Tre eksempler:

2. Arbeiderpartiet vil sikre gode konkurransevilkår for bedriftene

Bedriftene er avhengig av gode og forutsigbare rammebetingelser. 

Derfor har Arbeiderpartiet gått i spissen for å redusere bedriftsbeskatningen og styrke virkemiddelapparatet over hele landet. Offentlige innkjøp må brukes til å støtte opp under innovasjon og nyskaping. 

Vi vil legge til rette for gründere og vekstbedrifter og sørge for god kapitaltilgang. 

Vi vil fortsette den store forenklingen for næringslivet som ble startet opp da vi sist satt i regjering.

Tre eksempler:

 • Derfor vil vi følge opp skatteforliket om bedriftsbeskatningen og redusere selskapsskatten føre en ansvarlig finanspolitikk som ikke legger press på renter og kronekurs.
 • Derfor vil vi fortsette forenklingsarbeidet vi startet i regjering og sørge for å tilpasse regelverket til ny teknologi. Vi vil jobbe for at samme informasjon bare skal rapporteres én gang til det offentlige og gjennomføre en «digital vask» av lover og regler som slik at vi kan utnytte ny teknologi på en god måte.
 • Derfor vil vi rette mer av innsatsen inn mot vekstbedrifter, herunder opprette et akselleratorprogram for å styrke kapitaltilgangen i tidlig fase.

3. Arbeiderpartiet vil satse systematisk på næringer som er spesielt viktige for Norge

Norge kan ikke bli best på alt, men vi kan være verdensledende på noe. Næringer som fornybar energi, maritime næringer, olje og gass og fisk er eksempler på dette. 

Vi vil gjennomføre en stor satsing på næringsutvikling knyttet til havet. Vi vil også løfte e-helse, omsorgsteknologi, IKT og reiseliv, i tillegg til en offensiv næringspolitikk for de store verdiskaperne: bygg- og anlegg, varehandel og transport.

Tre eksempler:

 • Derfor vil vi gjennomgå virkemiddelapparatet og tydeligere prioritere strategisk viktige næringer. Vi vil sørge for økt samordning og forenkling for bedriftene. Ett ledd er å opprette et offensivt verdiskapingsprogram for hav og legge til rette for at Norge blir ledende i Europa på e-helse innen 2025.
 • Derfor vil vi bruke den offentlige innkjøpsmakten til å drive frem innovasjon og næringsutvikling.
 • Derfor vil vi etablere en “Helse-  og velferdsteknologiordning” i størrelsesorden en milliard kroner (250 millioner kroner i året over fire år) og gi sykehusene et tydelig innovasjonsmandat, for å bidra til at ny teknologi raskere kan tas i bruk og for å gi muligheter for norsk næringsliv.

4. Arbeiderpartiet vil investere i hele landet, ikke selge Norge

Generasjonene før oss gjorde kloke valg og sikret fellesskapets eierskap til naturressurser, viktige industriselskaper og infrastruktur. 

Arbeiderpartiet vil slå ring om dette og sier nei til salg av Norge. Norge er mangfoldig og ulike regioner har ulike fortrinn. 

Derfor vil Arbeiderpartiet i regjering ha en fornyet satsing på de ulike regionene: Nordområdene, Sørlandsstrategien, Næringsløft i Vest, Nye Trøndelag, Innlandsstrategien og en levende hovedstad og østlandsregion.

Tre eksempler:

 • Derfor vil vi sikre et statlig eierskap som bidrar til næringsutvikling, verdiskaping og verdier til fellesskapet.
 • Derfor vil vi utvikle offensive strategier for de ulike landsdelene som tar utgangspunkt i de enkelte regionenes fortrinn og styrke de regionale virkemidlene.
 • Derfor vil vi intensivere utbyggingen av høyhastighetsbredbånd over hele landet, også der utbygging ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt

5. Arbeiderpartiet vil være i front for å lykkes med klimaforpliktelsene

Arbeiderpartiet skal sørge for at Norge oppfyller Paris- forpliktelsene om 40 prosent utslippskutt innen 2030. 

Det er en stor oppgave, men også en stor mulighet. 

Norsk industri har i mange år redusert sine utslipp, vi har god tilgang på fornybar energi, høy kompetanse og sterke kompetansemiljøer. 

Vi står derfor i en gunstig posisjon i en verden som i stadig større grad etterspør klimavennlige løsninger, men dette krever vilje, prioritering og ambisjoner.

Tre eksempler:

 • Derfor vil vi trappe opp bevilgningen til miljøteknologiordningen til minst 1 milliard.
 • Derfor vil vi at Enova fortsatt skal støtte prosjekter i kvotepliktig sektor og øke Enovas fond for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging til 100 milliarder kroner.
 • Derfor vil vi videreføre CO2-kompensasjonsordningen etter 2020 med minst 75 prosent kompensasjon.

6. Arbeiderpartiet vil styrke den norske modellen

Den norske modellen er unik fordi den har evnet å kombinere høy verdiskaping med rettferdig fordeling og sterke velferdsordninger. 

Sterke organisasjoner i arbeidslivet, trepartssamarbeid, et trygt og seriøst arbeidsliv, og brede offentlige velferdsordninger er grunnlaget for dette. Vi vil styrke og videreutvikle den norske modellen.

Fire eksempler: